Rewitalizacja

Strona informacyjna dot. spraw rewitalizacji Gminy Powidz


Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w partnerstwie z Gminą Powidz złożył wniosek o dofinansowanie zadania: ,,Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu” w ramach działania 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich,
poprzemysłowych i powojskowych poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W części dotyczącej CER zakres robót budowlanych obejmuje:
– prace przygotowawcze, w tym rozbiórkę istniejących zabudowań gospodarczych, likwidację istniejących sieci podziemnych kolidujących z rozbudowywaną częścią budynku;
– prace związane z przebudową ścian wewnętrznych, stropów, urządzeń i wyposażenia w budynku istniejącym, w tym z rozbiórką tych elementów;
– prace związane z wymianą dachu budynku istniejącego;
– prace związane z termomodernizacją ścian zewnętrznych budynku istniejącego;
– prace związane z budową nowej części budynku, w tym jego podpiwniczeniem, wykonaniem dachu itd.

W części dotyczącej przebudowy ul. Park Powstańców Wielkopolskich  i dostosowania rynku pod potrzeby CER i mieszkańców planuje się poprawę istniejącej infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie osób niepełnosprawnych poprzez:
– wymianę i obniżenie krawężników betonowych na kamienne – granit szary,
– wzmocnienie podbudowy nawierzchni jezdni i chodników,
– wymianę nawierzchni jezdni z bitumicznej na nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej o wym. 21x14x10cm (wymiary nominalne) górna powierzchnia cięta i płomieniowana dolna powierzchnia cięta, boczne powierzchnie łupane – dopuszcza się jedną powierzchnię boczną ciętą.
– wymianę nawierzchni chodników z kolorowej betonowej kostki brukowej na nawierzchnię z płomieniowanych płyt granitowych o wym. 30x50x8cm.
– wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne; niższe słupy w części centralnej aby uniknąć kolizji z gałęziami drzew,
– wymianę istniejących ławek oraz wyposażenie dodatkowe, stoły i ławki szachowe,
– przebudowa zieleni,
– instalacja automatycznego podlewania zieleni.

W ramach realizacji projektu nastąpi znaczna poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego opisywanej infrastruktury, która zostanie przystosowana do celów funkcjonowania Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego. Obiekt wraz z terenem przylegającym zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostanie w sposób funkcjonalny zagospodarowany Rynek w Powidzu, który jest bezpośrednim otoczeniem Centrum z racji braku przestrzeni na działce nr 464/1.


Uchwała Nr XXXVII/237/17 Rady Gminy Powidz z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Powidz na lata 2017-2023

Do pobrania:

Uchwała – plik pdf.
Program Rewitalizacji dla Gminy Powidz na lata 2017 -2023  – załącznik do uchwały – plik pdf.
Diagnoza zjawisk kryzysowych Gminy Powidz – plik pdf.


Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Powidz na lata 2017-2023

Do pobrania:

Projekt uchwały – plik pdf.
Program Rewitalizacji dla Gminy Powidz na lata 2017-2023 – plik pdf.
Diagnoza zjawisk kryzysowych Gminy Powidz – plik pdf.


Projekt „Programu Rewitalizacji dla Gminy Powidz na lata 2017-2023″

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Programu Rewitalizacji dla Gminy Powidz na lata 2017-2023” uwzględniającym wyniki konsultacji społecznych.

Do pobrania:

Projekt „Programu Rewitalizacji dla Gminy Powidz na lata 2017-2023” – plik pdf.
Diagnoza zjawisk kryzysowych Gminy Powidz – plik pdf.


Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Powidz na lata 2017-2023″ – plik pdf.


Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Powidz zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Powidz na lata 2017-2023”.

Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz mieszkańców. Pozwoli  to na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy  wszystkich stron, co bezpośrednio będzie się przekładało na efektywność realizacji programu i jakość  realizowanych  zadań publicznych.
To Państwo dysponujecie unikatowym potencjałem – znajomością różnorodnych problemów oraz  autentyczną wolą i potrzebą ich rozwiązywania. To od Państwa zaangażowania i aktywności zależy jakość opracowywanego dokumentu.

Projekt „Programu Rewitalizacji dla Gminy Powidz na lata 2017-2023” dostępny jest na stronie internetowej Gminy Powidz, na stronie BIP oraz w Urzędzie Gminy Powidz – pokój nr 8 i pokój nr 15.

Termin konsultacji: 4 – 15 września 2017 r.
Formy konsultacji:
– spotkanie konsultacyjne w ramach zebrania wiejskiego w sołectwie Wylatkowo – 7 września 2017r., świetlica wiejska w Wylatkowie, godz. 18.00
– spotkanie konsultacyjne w ramach zebrania wiejskiego w sołectwie Powidz – Osiedle – 11 września 2017 r., Dom Kultury w Powidzu, godz. 18.00,
– otwarte spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla mieszkańców  Gminy Powidz – Dom Kultury w Powidzu – 12 września 2017 r., godz. 17.00
– zgłaszanie uwag i opinii na adres poczty elektronicznej – rada.gminy@powidz.pl.

Więcej informacji na stronie internetowej Gminy Powidz – zakładka WAŻNE KOMUNIKATY – REWITALIZACJA oraz na stornie BIP Gminy Powidz

DO POBRANIA
1. Projekt “Programu Rewitalizacji dla Gminy Powidz na lata 2017-2023” – plik pdf.
2. Diagnoza zjawisk kryzysowych Gminy Powidz – plik pdf.
3. Zarządzenie Nr 170/17 Wójta Gminy Powidz z dnia 4 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu “Programu Rewitalizacji dla Gminy Powidz na lata 2017-2023” – plik pdf.


Zgłoś swój pomysł na projekt rewitalizacyjny

W związku z realizacją przez Gminę Powidz projektu „Przygotowanie i opracowanie programu  rewitalizacji dla gminy Powidz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich propozycji projektów rewitalizacyjnych do dnia  29 sierpnia br.

W wyniku przeprowadzonej analizy problemów społecznych i innych negatywnych zjawisk gospodarczych oraz funkcjonalno – przestrzennych wyznaczony został tzw. obszar rewitalizacji obejmujący swym zasięgiem następujące jednostki:

– Powidz – Rynek i główne ulice Powidza (ul. 29 Grudnia, ul. Kolejowa, ul. Kościelna, ul. Strzałkowska, ul. Wodna, ul. Warszawska),
– Wylatkowo,
– Powidz – Osiedle.

Jakie projekty/pomysły można zgłaszać?

Zgłaszać można pomysły na działania niwelujące niekorzystne zjawiska w wybranym obszarze, projekty przyczyniające się do ożywienia społeczno-gospodarczego i poprawy warunków życia na danym obszarze. Projekty mogą dotyczyć kwestii społecznych, a także infrastrukturalnych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni, adaptacji obiektów. Pomysły mają odpowiadać potrzebom społeczności lokalnych. Preferowane są działania łączące aspekty społeczne z inwestycyjnymi. Zebrane pomysły będą uwzględnione przy tworzeniu finalnej wersji Programu Rewitalizacji – dokumentu, który będzie podstawą do wprowadzania zmian w gminie.

 Kto może zgłaszać projekty?

  • mieszkańcy,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorcy.

Jak można zgłaszać propozycje projektów rewitalizacyjnych?

Swoje propozycje projektów rewitalizacyjnych na ww. obszarach można zgłaszać do 29 sierpnia br.:

– drogą mailową na adres: rada.gminy@powidz.pl
– osobiście w Urzędzie Gminy Powidz – biuro nr 8 i biuro nr 15.

Propozycje projektów rewitalizacyjnych prosimy zgłaszać na przygotowanych formularzach (fiszka projektowa) – [kliknij i pobierz

Formularz zgłoszenia propozycji projektu do Programu Rewitalizacji dostępny jest na stronie internetowej gminy www.powidz.plzakładka: WAŻNE KOMUNIKATY – REWITALIZACJA oraz na stronie BIP.


Drugie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji.

Dnia 22 sierpnia 2017 roku  w Domu Kultury odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji. Prowadzący główną część posiedzenia p.  Dariusz Kałużny – Prezes Zarządu firmy Nuvarro Sp. z o.o., wskazał, że z analizy danych wskaźnikowych oraz zebranych ankiet dot. rewitalizacji wynika, że obszarami, które odznaczają się kumulacją różnych negatywnych zjawisk są: Powidz – Rynek i główne ulice Powidza oraz sołectwa:  Wylatkowo, Powidz – Osiedle i Anastazewo.
W dalszej części skupiono się na analizie fiszek projektowych zawierających pomysły przedsięwzięć, który mogłyby zostać zrealizowane w ramach Programu Rewitalizacji. W toku dyskusji zwrócono uwagę, że projekty techniczne nie mogą dotyczyć budowy obiektów, a jedynie ich rozbudowy i rewitalizacji.
Podkreślono, iż rewitalizacja finansowana z funduszy UE w latach 2014-2020 ma wymiar prospołeczny, w związku z tym wymagane jest, aby projekty infrastrukturalne łączyły się ze społecznymi i mogły razem wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców.

Rozważaniu poddano m.in. następujące projekty: rewitalizacja Rynku w Powidzu, utworzenie centrum edukacyjno – charytatywnego, rozbudowa strażnicy z utworzeniem sali szkoleniowej, rewitalizacja Góry Zamkowej, uruchomienie gminnej komunikacji publicznej.


Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji.

Dnia 18 lipca 2017 roku  odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji.
Tematem pierwszego spotkania było przedstawienie wiedzy na temat założeń procesu rewitalizacji, a przede wszystkim podejścia do tego tematu oraz specyfiki przedsięwzięć, które wspólnie z mieszkańcami będą opracowywane, tak aby odpowiadały na potrzeby społeczne, gospodarcze oraz przestrzenno – funkcjonalne.
Dokonano analizy wskaźnikowej danych, które zawarte zostaną w diagnozie zjawisk kryzysowych gminy, i które też posłużą do wyznaczenia obszarów, które zostaną poddane procesowi rewitalizacji.
Wstępnie określono, że obszarami, które zostaną objęte rewitalizacją będą – Rynek w Powidzu, sołectwo Powidz – Osiedle oraz sołectwo Wylatkowo Wyznaczenie pozostałych obszarów nastąpi po przeprowadzeniu ankiet wśród mieszkańców, a także po dokonaniu szczegółowej analizy danych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania sołectwa.

Spotkanie zakończyło się owocną dyskusją na temat możliwych działań, projektów, które można by przeprowadzić na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji.


Powołano Gminny Zespół ds. Rewitalizacji.

Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz  Nr 159/17 z 4 lipca 2017 r. powołano Gminny Zespół ds. Rewitalizacji, który jest społecznym organem konsultacyjnym Wójta w zakresie rewitalizacji, a zasady jego działania określa Zarządzenie Wójta Gminy Powidz Nr 154/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do powołania Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji oraz określenia zasad jego działania. W jego skład weszli przedstawiciele jednostek organizacyjnych, Rady Gminy Powidz, sołectw, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.


Spotkania informacyjne dot. Programu Rewitalizacji dla Gminy Powidz.

W dniu 9 czerwca 2017 r. odbyły się trzy pierwsze spotkanie informacyjne dot. Programu Rewitalizacji dla Gminy Powidz. W pierwszym ze spotkań uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu. W drugim wzięli udział przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Natomiast trzecie spotkanie kierowane było do ogółu mieszkańców Gminy Powidz.
Podczas spotkań, które poprowadził p. Dariusz Kałużny Prezes Zarządu firmy Nuvarro Sp. z o.o. przeprowadzone zostały warsztaty informujące o procesie rewitalizacji, jego istocie, celach i zasadach prowadzenia działań rewitalizacyjnych.  Zgłaszano także propozycje i uwagi dotyczące opracowywanej Diagnozy stanu Gminy Powidz.


Wniosek gminy Powidz dotyczący przygotowania i opracowania programu rewitalizacji dla gminy Powidz został rekomendowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do otrzymania dotacji. Wnioskowana kwota dotacji to: 46 301,40 zł.
Program rewitalizacji jest dokumentem określającym kierunek działań w celu rozwiązywania problemów społecznych, infrastrukturalnych i środowiskowych. W przygotowaniu programu rewitalizacji biorą udział mieszkańcu, właściciele przedsiębiorstw, organizacje pozarządowe. Posiadanie takiego dokumentu umożliwia korzystanie z dodatkowych środków zewnętrznych przeznaczonych na projekty rewitalizacji. Dzięki dobrze złożonemu przez Gminę Powidz wnioskowi, uda się opracować taki dokument bez obciążania budżetu gminy.

DO POBRANIA:
1. Uchwała Rady Gminy Powidz w sprawie  przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Powidz
2. Zarządzenie Wójta Gminy Powidz w sprawie przystąpienia do powołania Gminnego Zespołu ds. rewitalizacji
3. Ogłoszenie Wójta Gminy Powidz o  naborze do Gminnego Zespołu ds. rewitalizacji
4. Deklaracja uczestnictwa w Gminnym Zespole ds. Rewitalizacji
5
. Fiszka projektowa – formularz

Plakat_rewitalizacja_Powidz-page-001

[plakat w formacie .pdf]

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
22°
słabe opady deszczu
wilgotność: 69%
wiatr: 3m/s płn. - płn. wsch.
Max: 22 • Min: 22
16°
Wt
11°
Śr
18°
Czw
22°
Pt
15°
Sob
Marzec 2017
P W Ś C P S N
« lut   lip »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031