Informacja o konkursie na dyrektora Domu Kultury

Informacja o konkursie na dyrektora Domu Kultury

Konkurs na dyrektora Domu Kultury w Powidzu

Informujemy, że Wójt Gminy Powidz ogłosił  konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Powidzu.

Wymiar etatu: pełny etat
Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania – 5 lat
Miejsce wykonywania pracy: Dom Kultury w Powidzu, ul. Park Powst. Wlkp. 25, 62-430 Powidz.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
I. Wymagania obowiązkowe:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe, dodatkowo mile widziane o kierunku humanistycznym ( polonistyczne, pedagogiczne itp.) albo ukończone studia podyplomowe w zakresie: kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury bądź pokrewne
 3. co najmniej 3 letni staż pracy lub prowadzenie samodzielnie działalności gospodarczej przez min. 3 lata ,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 6. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. 2017. poz. 1311),
 8. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury,
 9. znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy, finansów publicznych.

  II. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego
 • znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania środków pozabudżetowych , w tym środków z programów Unii Europejskiej,
 • predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
 • znajomość języków obcych,
 • realizacja inicjatyw kulturalnych lub społecznych
 • umiejętności organizacyjne i zarządcze
 • kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność,
 • posiadanie prawa jazdy kat B.

  III. Wymagane dokumenty:

 1. pisemna koncepcja funkcjonowania Domu Kultury w Powidzu na okres 5 lat, która winna zawierać:
 2. propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury na terenie Gminy,
 3. zakres współpracy z istniejącymi stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi działającymi na terenie gminy
 4. źródła finansowania działalności Domu Kultury w Powidzu
 5. misję( jako nadrzędną ideę istnienia instytucji, sformułowaną i odwołująca się do dorobku Domu Kultury i działalności wynikającej z jej statutu, dziedzictwa historycznego i kulturalnego Gminy Powidz, a także uwzględniająca rolę, jaką pełni lub powinna pełnić ta instytucja, jako samorządowa instytucja kultury; wizję ( obraz instytucji kultury – jej sytuację, wizerunek, pozycja w przyszłości (za okres 5 lat,) oraz cele
  cele długoterminowe, krótkoterminowe oraz konkretne działania służące ich realizacji.
  1) cele długoterminowe, planowane działania do ich realizacji oraz wskaźniki (na 5 lata) Cele powinny być wyznaczone w oparciu o zadania statutowe Domu Kultury-u i być dla niego prorozwojowe. Powinny one dotyczyć zdiagnozowania obszarów działań DK. Wśród celów długoterminowych powinny być wyznaczone cele w obszarach: działalności programowej (z uwzględnieniem jakości i innowacyjności działań), marki i wizerunku,
  2) cele krótkoterminowe, planowane działania do ich realizacji oraz wskaźniki na najbliższy rok.(Cele krótkoterminowe powinny uwzględniać cele długoterminowe oraz szczegółowy program działania DK-u za dany rok.)
 6. list motywacyjny,
 7. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami
 8. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 10. oświadczenie o niekaralności związanej z zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 11. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 12. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 13. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzania danych osobowych o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Powidzu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).

Oświadczenia , koncepcja, list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem ”Konkurs na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Powidzu” w terminie do dnia 5 marca 2019r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Powidz osobiście lub przesłać pocztą na adres : Urząd Gminy Powidz ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz ( decyduje data wpływu do Urzędu Gminy ).

Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowe informacje , w tym o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Domu Kultury w Powidzu będą dostępne u księgowej Domu Kultury przy ul. Park Powst. Wlkp. 25, 62-430 Powidz .
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Powidz.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na wskazany adres e-mail.
 4. Przewidywany termin zakończenia procedury konkursowej ustala się na dzień 15 marca 2019r.
 5. Statut Domu Kultury w Powidzu dostępny na stronie BIP zakładka Jednostki organizacyjne, Dom Kultury.
 6. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.
 7. Informacje o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Powidz i w Domu Kultury w Powidzu.

  Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Powidzu oraz określenia regulaminu konkursu

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
5°
bezchmurnie
wilgotność: 68%
wiatr: 2m/s wsch. - płd. wsch.
Max: 5 • Min: 5
12°
Pon
13°
Wt
15°
Śr
11°
Czw
8°
Pt
Styczeń 2019
P W Ś C P S N
« lis    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031