Ścieżka pieszo-rowerowa z Powidza do Przybrodzina

Ścieżka pieszo-rowerowa z Powidza do Przybrodzina

Ogłoszenie o przetargu


loga RPO i RP

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne jest ogłoszenie o przetargu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina [wejdź tutaj i sprawdź szczegóły]

Przedmiotem zamówienia jest : Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina, gmina Powidz. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina na długości 2 237,31 m. Całkowita szerokość utwardzonego ciągu wyniesie 3,60 m. Inwestycja związana z budową ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina składa się z kilku elementów, które dają całość inwestycji. Należą do nich: 1) budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż kolei wąskotorowej z Powidza do Przybrodzina; 2) przebudowa ul. Wodnej w Powidzu, która jest fragmentem ciągu ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina; 3) budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina. 1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż kolei wąskotorowej z Powidza do Przybrodzina To utwardzony ciąg pieszo-rowerowy, w którym wydzielony zostanie kolorystycznie chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów. Zaprojektowano wykonanie chodnika z brunatno-czerwonej kostki brukowej grubości 8 cm na odpowiedniej podbudowie. Ciąg rowerowy wykonany zostanie z kostki szarej grubości 8 cm z podłużnymi pasami z kostki czarnej, rozdzielającymi kierunek ruchu. Realizacja budowy ciągu pieszo-rowerowego dodatkowo wymaga wykonania odwodnienia, które zostanie wykonane w postaci odprowadzenia wód opadowych zgodnie ze spadkami poprzecznymi i podłużnymi na istniejące tereny zieleni. W ramach inwestycji wymagany jest remont istniejących przepustów. Przy realizacji projektu wykonane zostaną zatoki rowerowe, a także inne elementy „małej infrastruktury” takie, jak ławki i kosze na śmieci. Dodatkowo nowopowstała infrastruktura zostanie wyposażona w niezbędne oznakowanie pionowym C – 13/16. Zakres wymaganych prac związanych z realizacją planowanej inwestycji: 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty rozbiórkowe 3. Roboty ziemne 4. Remont przepustów 5. Obramowanie nawierzchni 6. Nawierzchnie zasadnicze 7. Zatoka rowerowa w km 1+220 8. Nawierzchnia z brukowca 9. Elementy uzupełniające i wykończeniowe 2. Przebudowa ul. Wodnej w Powidzu, która jest fragmentem ciągu ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy Wodnej w Powidzu na pieszo-jezdnię (będącej fragmentem ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza ). Istniejąca nawierzchnia bitumiczna i lokalnie z kruszyw naturalnych zostanie przebudowana w całości na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Ponadto zakres opracowania obejmuje przebudowę pieszo-jezdni odpowiednio oznakowanej znakami oraz przebudowę parkingu dla 9 samochodów osobowych i 48 rowerów, miejsca postojowe dla rowerów. Oznakowanie: pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Ponadto zaprojektowano zatokę z brukowca do zawracania samochodów osobowych. Zakres wymaganych prac związanych z realizacją planowanej inwestycji: 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty rozbiórkowe 3. Roboty ziemne 4. Krawężniki, oporniki, obrzeża 5. Nawierzchnia pieszo-jezdni 6. Zatoka parkingowa 7. Nawierzchnia brukowca 8. Miejsca postojowe dla rowerów 9. Oznakowanie 10. Roboty towarzyszące i wykończeniowe 3. Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina Zakres prac obejmuje budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina w miejscowości Powidz i Przybrodzin. Zakres prac związanych z budową oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina obejmuje: 1. Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 2. Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 3. Nasypane warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 4. Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV 5. Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 160 mm pod obiektami 6. Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mmm 7. Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustkach lub kanałach zamkniętych 8. Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 9. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowgo o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzy sztucznych 10. Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat. III 11. Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat. III o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod rozdzielnice 12. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg – 56 szt. 13. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m 14. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 15. Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól 16. Pomiar linii kablowej 4-żyłowej 17. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 18. Obsługa geodezyjna Szczegóły określono w przedmiarach robót i dokumentacji technicznej. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do 9,10,11 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy, podstawą wyceny jest opis przedmiotu zamówienia i dokumentacja projektowo-techniczna. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy 3) Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały i urządzenia wynosi: 60 miesięcy i będzie biegł od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. 4) Minimalny Wymagany przez zamawiającego okres rękojmi za wady określonej zgodnie z Kodeksem cywilnym wynosi: 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru technicznego robót budowlanych 5) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako niezobowiązujące propozycje projektanta, służące prawidłowemu zrozumieniu projektu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych oraz odpowiadającym normom obowiązującym w danym zakresie. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: – winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, – winny być kompatybilne z pozostałymi urządzenia, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. 6) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważne materiały, elementy, urządzenia itp. należy wykazać w ofercie. 7) Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 2 osób wykonujących bezpośrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamówienia, a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
12°
bezchmurnie
wilgotność: 99%
wiatr: 1m/s wsch. - płd. wsch.
Max: 12 • Min: 12
15°
Pt
14°
Sob
14°
Nd
9°
Pon
7°
Wt
Lipiec 2019
P W Ś C P S N
« lis    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031