Relacja z VIII sesji Rady Gminy Powidz

Relacja z VIII sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 27 czerwca 2019 roku w sali Domu Kultury w Powidzu odbyła się VIII sesja Rady Gminy Powidz.


Na sesji podjęto następujące uchwały:

– w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Powidz wotum zaufania – zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym, Wójt, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i  uchwał rady gminy. Nad raportem przeprowadza się debatę, a po jej zakończeniu przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Rada Gminy Powidz podjęła uchwałę większością głosów;

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – radni po zapoznaniu się i rozpatrzeniu: sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu (opinia pozytywna z uwagami) oraz sprawozdania finansowego, większością głosów opowiedzieli się za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok;

– w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Powidz – Przewodniczący Rady Gminy Powidz – radny Filip Muszyński po podjęciu przez Radę Gminy uchwały wymienionej powyżej oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej i opiniami merytorycznych Komisji Rady Gminy o wykonaniu budżetu, poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutoriom dla Wójta Gminy, który Rada Gminy poparła większością głosów;

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu  na dofinansowanie działań   z zakresu prac geologicznych – w 2019 roku planowana jest realizacja opracowania ,,Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie.” Wykonanie opracowania, którego koszt szacowany jest na 80 000 zł finansowane będzie przez: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Powiat Słupecki oraz gminy powiatu. Kwota udzielanego dofinansowania przez Gminę Powidz to 4000 zł. Przygotowanie dokumentu jest ważne dla planowania przyszłych działań rozwojowych gminy z uwzględnieniem sytuacji geologicznej   i hydrologicznej;

– zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;

– zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2019 rok – dokonano zmian po stronie dochodów  i wydatków w związku z dostosowaniem ich do planowanego wykonania (m.in. urealnienie czynszów dzierżawnych za gminne nieruchomości, dochody z Akcji Lato). Ponadto budżet po stronie dochodów zwiększono o: dofinansowanie z WFOŚiGW  na realizację zadania „Poznajemy i szanujemy Jezioro Powidzkie znajdujące się w granicach obszaru Natura 2000 i Powidzkiego Parku Krajobrazowego – rozwój ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w Powidzu” (wydruk map z planem batymetrycznym jeziora, tablice edukacyjne dot. jeziora, pojemniki do segregacji odpadów), środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę otwartych stref aktywności w Powidzu i Anastazewie. Do budżetu wprowadzono także nowe zadania: Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi oraz modernizacja przepompowni ścieków w m. Powidz i w m. Charbin; Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi (opracowanie koncepcji); Rozbudowa, modernizacja urządzeń i obiektów infrastruktury wodociągowej Gminy Powidz; Budowa gazociągu na terenie Gminy Powidz (Gmina zleci wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu, którą to dokumentację wykupi następnie Polska Spółka Gazownictwa) i Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz (zajęcia pozalekcyjne i wyposażenie pracowni przyrodniczej ze środków UE) . W budżecie zwiększono też środki na Rewitalizację Rynku – wymiana wodociągu i kanalizacji deszczowej (koszty, które nie mogły zostać objęte dofinansowaniem zewnętrznym, a dotyczące prac które trzeba wykonać przed wymianą nawierzchni).

– w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Powidz – Rada Gminy Powidz podjęła uchwałę w sprawie dopłat do taryf (taryfy zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na lata 2018-2021). Zgodnie z podjętą uchwałą cena 1 m3 wody dla gospodarstw domowych będzie wynosiła 2,51 zł netto. Cena 1m3 odprowadzanych ścieków będzie wynosić dla gospodarstw domowych 4,25 zł netto, dla odbiorców prowadzących działalność produkcyjną i gospodarczą oraz dla odbiorców w budynkach letniskowych 7,00 zł netto (wzrost cen średnio o 5 % w stosunku do roku poprzedniego);

– w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Powidz – Rada Gminy Powidz uchwaliła Regulamin określający zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Powidz w celu wsparcia ekologicznych rozwiązań przechowywana i oczyszczania ścieków. Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Powidz, na którym budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące do 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, nie więcej jednak niż 3 000zł. O kolejności udzielania dofinansowania decydowała będzie data wpływu kompletnych wniosków spełniających kryteria do przyznania dotacji, które będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej (obecnie w uchwale budżetowej na ten cel zarezerwowano kwotę 15 000 zł). Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 6 miesięcy od chwili podpisania umowy, nie później jednak niż do 30 listopada danego roku. W ciągu 5 lat od daty przyznania dofinansowania Wójt Gminy Powidz  zastrzega sobie prawo do kontrolowania eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, na której budowę przyznane zostało dofinansowanie, a także faktu zaprzestania wykorzystywania dotychczasowego  zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe z uwagi na otrzymane dofinansowanie. W 2019 r. wnioski można składać będzie do 14 sierpnia. ;

– w sprawie opłaty targowej – Rada Gminy Powidz wprowadziła uchwałą Nr XVI/85/15 z dnia 26 listopada 2015 r., obowiązek poboru opłaty targowej na terenie Gminy Powidz. W związku z powyższym koniecznym jest podjęcie uchwały określającej  zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej. Uchwała wprowadza zróżnicowanie stawek w zależności od sezonu wysokiego i niskiego, określając terminy trwania wskazanych okresów (za okres sezonu wysokiego przyjmuje się okres od 1 czerwca do 31 sierpnia danego roku, natomiast sezon niski trwa od 1 września do 31 maja). Dodatkowo wprowadza się stałą niezależnie o sezonu opłatę z tytułu sprzedaży artykułów spożywczych z pojazdu ciężarowego, osobowego, przyczepy lub straganu  oraz nieznaczny wzrost stawek opłaty targowej w stosunku do uchwały z 2015 r. W uchwale, w związku z poprawką wniesioną przez radnych, określono niższe stawki opłaty targowej dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy Powidz, a także określono, że w przypadku równoczesnej sprzedaży produktów o różnych stawkach opłaty targowej stosuje się stawkę wyższą;

– zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych – wprowadzono środki z nadwyżki w kwocie 49 245,29 zł, które będą przeznaczone na realizację m.in. następujących zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: wspieranie finansowe działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w tym m.in. wynagrodzenie wychowawcy, zakup pomocy dydaktycznych oraz innych artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć; organizacja i dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii zimowych połączonego z warsztatami służącymi kształtowaniu umiejętności niezbędnych do dokonywania  właściwych wyborów w życiu oraz umożliwiających dobre samopoczucie i właściwe relacje z innymi; organizowanie i finansowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz zajęć promujących styl życia wolny od uzależnień i pozytywne wzory zachowań ( m.in. wyjazdy do obiektów kultury i ośrodków rekreacyjno-sportowych); organizacja i finansowanie wydarzeń o charakterze integracyjnym propagujących zdrowy tryb życia, wolny od alkoholi i innych używek na terenie Gminy Powidz z uwzględnieniem również miejscowości sołeckich; wspieranie działań Policji, wspólne organizowanie akcji profilaktycznych na rzecz trzeźwości.

– w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie  za 2018 rok – Gmina Powidz jest udziałowcem Spółki pod firmą: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie. Zgodnie z zapisami  5 pkt 5 Umowy Wykonawczej na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nadzoru zrekultywowanych składowisk odpadów zawartej w dniu  29 grudnia 2011 roku, ostateczne wyniki kontroli Rekompensaty całkowitej wraz z opinią Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników zatwierdza Rada Gminy będąca udziałowcem  MZGOK Sp. z o.o. Na postawie dokonanej kontroli stwierdzono, że nie wystąpiła nadmierna rekompensata za 2018 rok. W związku z powyższym uznano,  że podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
12°
bezchmurnie
wilgotność: 99%
wiatr: 1m/s wsch. - płd. wsch.
Max: 12 • Min: 12
15°
Pt
14°
Sob
14°
Nd
9°
Pon
7°
Wt
Lipiec 2019
P W Ś C P S N
« lis    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031