Relacja z XII sesji Rady Gminy Powidz

Relacja z XII sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 14 listopada  br. odbyła się XII sesja Rady Gminy Powidz. Na sesji podjęto następujące uchwały:

1) zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;

2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Powidz na 2019 rok – do budżetu wprowadzono uzyskane dotacje. Zwiększono wydatki m.in. na zadanie dot. przepompowni ścieków w Charbinie w celu wymiany pomp i montażu monitoringu; zabezpieczono środki na zakup nowego oświetlenia świątecznego w Powidzu oraz wprowadzono zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Wlkp. ,,Kultywowanie tradycji potraw rybnych i dań z raków z najczystszego w Wielkopolsce Jeziora Powidzkiego” (zadanie obejmuje zakup wyposażenia kuchennego, roll-upu i namiotów promocyjnych). Ponadto dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w związku z dostosowaniem ich do planowanego wykonania;

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – stawki podatku od  nieruchomości w 2019 roku wzrosną o 1,8% przy stawkach maksymalnych oraz budynkach mieszkalnych i przeznaczonych pod prowadzenie działalności gospodarczej. W pozostałych przypadkach nastąpi wzrost stawek podatkowych o 5%;

4) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2020 roku – obniżono się cenę skupu   żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczania podatku rolnego w 2020 roku na obszarze Gminy Powidz z ustalonej przez Prezesa GUS kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 44,00zł za 1 dt (stawka na poziomie z roku 2018);

5) w sprawie szczegółowych warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej – zwolnienie  obejmuje grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym, że może ono dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów. Zwolnienie jest obligatoryjne, a zatem każdy ubiegający się, jeżeli spełnia warunki ustawowe, po złożeniu pisemnego wniosku uzyskuje zwolnienie od podatku rolnego;

6) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – dla poszczególnych kategorii pojazdów przyjęto maksymalne stawki kwotowe podatków, które w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 1,8 %, za wyjątkiem kategorii samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  od 3,5 do 5,5 tony włącznie oraz powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie, gdzie stawki  podatków nie są maksymalne a na 2020 r.  wzrosły o 5% w stosunku do stawek z roku ubiegłego;

7) w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe oraz ustalenia wysokości opłaty podwyższonej – w związku ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Konieczne stało się zatem zmniejszenie dotychczasowej opłaty do kwoty 169 zł. Ponadto Rada Gminy Powidz określiła stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – stawka ta będzie wynosiła 676 zł. Realizacja obowiązków przez gminę w odniesieniu do tych nieruchomości przy zmniejszonej wysokości opłaty, będzie możliwe też  dzięki powołanej przez gminy: Powidz i Ostrowite Spółdzielni ,,Razem dla Środowiska”.

8) zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie ze zmienioną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym: 96 8538 0002 0000 0688 2000 0200 Koniecznym stało się zatem dokonanie zmiany przedmiotowej uchwały i wskazanie nowego rachunku bankowego, na który będą miały być dokonywane wpłaty;

9) w sprawie zaopiniowania cennika na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie – negatywnie zaopiniowano proponowany przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie cennik za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na 2020 rok. Rada Gminy uznała, że cennik zawiera za wysokie stawki i jest nie do przyjęcia, a jego obowiązywanie stanowiłoby znaczne obciążenie dla podmiotów wytwarzających odpady i wpłynęłoby negatywnie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami;

10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Wylatkowo (działka 38/3) – przygotowany plan będzie stanowił zmianę planu uchwalonego w 2003 roku. Przeprowadzona analiza wniosku złożonego przez osobę zainteresowaną zmianą planu, potwierdza zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały;

11) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Wylatkowo (działka 94/9) – przygotowany plan będzie stanowił zmianę planu uchwalonego w 2003 roku. W celu ustalenia, na wniosek zainteresowanego, przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy podjęcie uchwały było uzasadnione;

12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ostrowo (działka 127/13) – nowy plan będzie stanowił zmianę planu uchwalonego w 2002 roku. Radni uznali, że zmiana planu została należycie uzasadniona;

13) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości – wyrażono zgodę na wydzierżawię nie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym nr 28/52 w Przybrodzinie o powierzchni 0,0200 ha na okres dłuższy niż 3 lata. Przedmiotowy teren jest utwardzony i przeznaczony na potrzeby parkingowe sąsiednich obiektów;

14) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Powidz z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok – uchwalono roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Na realizację programu planuje się przeznaczyć w 2020 r. kwotę 20 000 zł, a jego obowiązywanie umożliwi powierzenie do realizacji pewnych zadań publicznych organizacjom pozarządowym, a także realizację innych form współpracy w zakresie zadań publicznych, co biorąc pod uwagę – doświadczenie, wiedzę i umiejętności organizacji w obszarach, których dotyczy program, wpłynie pozytywnie na efektywność, sprawność i profesjonalizm realizacji zadań publicznych. Projekt Programu został poddany konsultacjom z Organizacjami, które nie wniosły zastrzeżeń do projektu Programu.

Rada Gminy Powidz przyjęła do wiadomości:

– Sprawozdanie dotyczące spraw finansowych z zakresu turystyki za sezon letni.

– Sprawozdanie z prac Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podczas sesji Wójt Gminy Powidz – pan Jakub Gwit z Przewodniczącym Rady Gminy Powidz – panem  Filipem Muszyńskim pogratulowali Kołu Gospodyń Wiejskich w Powidzu sukcesu w krajowym finale konkursu ,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionów” za najlepszą, regionalną potrawę z dania z ryb słodkowodnych z Jeziora Powidzkiego.

Materiały sesyjne i wyniki głosowania: http://gminapowidz.esesja.pl/posiedzenie/a9552d50-29f7-4

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
5°
bezchmurnie
wilgotność: 68%
wiatr: 2m/s wsch. - płd. wsch.
Max: 5 • Min: 5
12°
Pon
13°
Wt
15°
Śr
11°
Czw
8°
Pt
Listopad 2019
P W Ś C P S N
« lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930