Otwarte konkursy ofert na realizację zadań

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań

Ogłoszenie Wójta Gminy Powidz

Wójt Gminy Powidz ogłasza Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań:

– w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, kultury fizycznej oraz sportu poprzez organizacje imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym oraz poprzez udział w imprezach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i państwowym;
– w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez organizacje ogólnodostępnych imprez promujących zdrowy styl życia bez używek;
– w zakresie ekologii przez realizacje inicjatyw służących utrzymaniu porządku, czystości i ochrony środowiska zwłaszcza na obszarach cennych przyrodniczo.

Dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019r., poz. 688), zwanej dalej ustawą w ramach realizacji Uchwały Nr XII/97/19 Rady Gminy Powidz z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Powidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 roku.

Zasady przyznawania dotacji:

1. Uprawnionymi do otrzymania dotacji są:
– Organizacje pozarządowe – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Organizacje i podmioty zobowiązane są do złożenia w określonym w ogłoszeniu terminie oferty na realizacją zadania, odpowiadającej wymaganiom określonym w art. 14 ustawy  – wzór określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz.2057, wzór w załączeniu). Oferty złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje składający ofertę
5. Dopuszcza się wybór więcej niż jednej oferty w ramach konkursu.
6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru i w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
7. Podmiot (podmioty), którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.
8. Ostateczna wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie w umowie

Terminy i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
2. Wkład własny oferenta – minimum 10 % kosztów realizacji zadania. Wkład własny może być pokryty przez organizację w postaci wkładu osobowego lub rzeczowego  wg następujący    warunków:
3. Dokładne terminy i warunki realizacji zadania każdorazowo określone będą w odpowiedniej umowie.
4. Środki przyznane na realiza.cję zadania nie mogą być wydatkowane na:

– zakup środków trwałych

– pokrycie kosztów poniesionych przed zawarciem umowy,

– pokrycie kosztów mandatów, kar, grzywien, odszkodowań,

– pokrycie kosztów spłaty kredytów, pożyczek oraz kosztów ich obsługi,

Termin składania ofert: do dnia 20.02.2020 r. poprzez doręczenie  do Urzędu Gminy Powidz pokój nr 9 Sekretariat

Tryb i kryteria dokonywania wyboru ofert oraz termin ogłoszenia wybranych ofert:

1. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny:

 • możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
 • kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
 • planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; a także wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • w przypadku organizacji i podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Ponadto brane będą uwagę:

 • Innowacyjność zakładanych działań i ich wpływ na osiągnięcie trwałych efektów na terenie gminy Powidz,
 • Uwzględnienie specyfiki lokalnej Gminy – dziedzictwa: kulturalnego, historycznego, przyrodniczego i turystycznego oraz ich promowania,
 • Zasięg oddziaływania realizowanych zadań, w tym realizacja w większej ilości sołectw na terenie gminy

Zgłoszone oferty będą podlegać opiniowaniu przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Powidz.  Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt, po zasięgnięciu   opinii Komisji Konkursowej.

Zarządzenie o wyborze oferty stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku (wzór w załączeniu)

Wybrany oferent  zobowiązany jest do:

1) korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy,

3) sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 rok (wzór w załączeniu).

Wyniki otwartego konkursu ofert opublikowane zostaną:

 • na stronie internetowej gminy Powidz: powidz.pl
 • W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Powidz
 • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Powidz

W terminie do 21 dni od upływu terminu składania ofert.


Załączniki:

Ogłoszenie: Ogłoszenie wspierania i upowszechniania kultury, kultury fizycznej oraz sportu
Ogłoszenie: profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi
Ogłoszenie w zakresie ekologii
Oferta realizacji zadania publicznego
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Umowa o realizacje zadania publicznego

 

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
24°
całkowite zachmurzenie
wilgotność: 62%
wiatr: 5m/s zach. - płn. zach.
Max: 24 • Min: 23
22°
Sob
18°
Nd
18°
Pon
15°
Wt
16°
Śr
Styczeń 2020
P W Ś C P S N
« lis    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031