Relacja z XVII sesji Rady Gminy Powidz

Relacja z XVII sesji Rady Gminy Powidz

Relacja z sesji Rady odbytej 15.05.2020 r.

W dniu 15 maja 2020 roku odbyła się kolejna zwyczajna sesja Rady Gminy, na której podjęto następujące uchwały:

– w sprawie regulaminu korzystania z promenady oraz terenów rekreacyjnych ośrodka wypoczynkowego Łazienki – uchwalono regulamin promenady w Powidzu i Przybrodzinie, ścieżki pieszo-rowerowej z Powidza do Przybrodzina, położonych wzdłuż brzegu Jeziora Powidzkiego oraz regulamin terenów rekreacyjnych Ośrodka Wypoczynkowego Łazienki wraz z wlotem na ten     obszar – ul. Bilskiego. Projekt uchwały podlegał konsultacjom społecznym, które zostały przeprowadzone w terminie od 09.04.2020 r. do 23.04.2020 r. W ramach konsultacji zgłoszono 4 pisma z uwagami.

Zgodnie z Regulaminem promenady:

– promenada przeznaczona jest wyłącznie do korzystania przez pieszych, pieszych z wózkami dziecięcymi, niepełnosprawnych na wózkach, rolkarzy, wrotkarzy, użytkowników deskorolek, hulajnóg oraz rowerzystów (rowery do 0,9 m szerokości). Poszczególni użytkownicy poruszają się właściwą częścią promenady, zgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym. Piesi, niepełnosprawni na wózkach, piesi z wózkami dziecięcymi poruszają się po części przeznaczonej dla pieszych. Rowerzyści, rolkarze, wrotkarze, użytkownicy deskorolek i hulajnóg poruszają się po części przeznaczonej dla rowerzystów;

– wszyscy użytkownicy powinni zachować ostrożność podczas korzystania z promenady, a użytkownicy inni niż piesi, powinni dostosować prędkość do panujących warunków;

– zarządca może wyrazić pisemną zgodę na wjazd pojazdów mechanicznych bez prawa postoju na promenadzie, wyłącznie w dni powszednie w godzinach 7:00-11:00, w związku z dostawami lub pracami prowadzonymi przy posesjach położonych przy promenadzie.  Ograniczenie to nie dotyczy: służb ratunkowych,  podmiotów działających na zlecenie zarządcy, służb technicznych oraz utrzymania czystości i porządku oraz  mieszkańców posesji, dla których promenada jest jedynym dojazdem;

– pojazdy mechaniczne podczas ruchu na promenadzie nie powinny przekraczać prędkości 10 km/h.

– prowadzenie działalności gospodarczej na terenie promenady lub z wykorzystaniem terenu promenady wymaga pisemnej zgody zarządcy;

– w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z promenady zabrania się:

 1. zaśmiecania terenu,
 2. umieszczania w koszach na promenadzie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 3.  niszczenia i uszkadzania roślinności,
 4. parkowania pojazdów,
 5.  niszczenia lub przestawiania ławek, koszy, urządzeń rekreacyjnych, oświetlenia, monitoringu i innych obiektów, a także siadania na oparciach ławek,
 6.  przebywania na promenadzie w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (w szczególności: burze, oblodzenia, wichury),
 7.  spożywania napojów alkoholowych,
 8.  używania środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych oraz przebywania pod ich wpływem,
 9.  zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników,
 10.  prowadzenia psów bez smyczy,
 11.  rozpalania ognisk lub grillowania,
 12.  obierania (czyszczenia, patroszenia) złowionych ryb,
 13.  składowania w obrębie promenady sprzętu pływającego oraz innych materiałów bez zgody zarządcy,
 14.  wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych bez zgody zarządcy,
 15.  poruszania się pojazdami wielośladowymi, pojazdami elektrycznymi oraz pojazdami mechanicznymi innymi niż rowery (do szerokości 0,9m) poza przypadkami określonymi w Regulaminie.

Zgodnie z Regulaminem terenów rekreacyjnych ośrodka wypoczynkowego Łazienki m.in.:

– wjazd i postój pojazdów na terenach rekreacyjnych  dozwolony jest wyłącznie na podstawie upoważnienia wydanego przez zarządcę, w miejscach wyznaczonych, oznaczonych odpowiednim oznakowaniem pionowym lub poziomym. Ograniczenie nie dotyczy służb ratowniczych oraz działających na zlecenie zarządcy służb technicznych i porządkowych.

– posiadacz pojazdu pozostawionego bez upoważnienia lub w innym niż wyznaczone do tego celu miejscu, obowiązany jest do jego niezwłocznego usunięcia na wezwanie zarządcy lub innej uprawnionej osoby. W sytuacji, gdy pojazd nie zostanie usunięty zarządca ma prawo odholowania pojazdu na koszt jego właściciela.

– aleje spacerowe na terenach rekreacyjnych przeznaczone są do korzystania przez pieszych, pieszych z wózkami dziecięcymi, niepełnosprawnych na wózkach, rolkarzy, wrotkarzy, użytkowników deskorolek oraz rowerzystów (rowery do 0,9 m szerokości). Wszyscy użytkownicy powinni zachować ostrożność podczas korzystania z terenów rekreacyjnych, a użytkownicy inni niż piesi, powinni dostosować prędkość do panujących warunków.

– przejazd pojazdami mechanicznymi na terenach rekreacyjnych dozwolony jest wyłącznie:

a) w celu dojazdu do pola namiotowego/campingowego przez osoby zameldowane na polu wyłącznie w celu ustawienia/złożenia namiotu/przyczepy,

b) w celu dojazdu do punktów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców ją prowadzących na terenie Ośrodka w celu załadowania/wyładowania towaru na warunkach określonych przez zarządcę,

c) przez przedstawicieli zarządcy oraz służb ratunkowych, technicznych i porządkowych, działających na zlecenie zarządcy;

– pojazdy mechaniczne podczas ruchu na terenach rekreacyjnych nie powinny przekraczać prędkości 10 km/h;

– prowadzenie działalności gospodarczej na terenach rekreacyjnych lub z ich wykorzystaniem wymaga zgody zarządcy;

– namioty i przyczepy pozostawione na polu namiotowym powinny zostać usunięte w ciągu 2 tygodni od zakończenia sezonu letniego, najpóźniej do końca września;

– zarządcy lub podmiotom przez niego wyznaczonym przysługuje prawo organizacji wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych na terenach rekreacyjnych, o których informacje podane zostały do publicznej wiadomości  z wyprzedzeniem co najmniej  7 dniowym;

– na terenach rekreacyjnych zabrania się:

a) zaśmiecania terenu,

b) umieszczenia w koszach odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych poza Ośrodkiem Wypoczynkowym ,,Łazienki”,

c) niszczenia i uszkadzania roślinności,

d) niszczenia lub przestawiania ławek, koszy, oświetlenia, monitoringu i innych obiektów, a także siadania na oparciach ławek,

e) przebywania na terenach rekreacyjnych w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (w szczególności: burze, oblodzenia, wichury),

f) ) używania środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych oraz przebywania pod ich wpływem,

g) spożywania napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

h) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników,

i) prowadzenia psów bez smyczy,

j) rozpalania ognisk lub grillowania, poza miejscem wyznaczonym przez zarządcę,

k) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych bez zgody zarządcy,

l) poruszania się pojazdami wielośladowymi, pojazdami elektrycznymi, pojazdami mechanicznymi innymi niż rowery (do szerokości 0,9m) poza wyjątkami określonymi w Regulaminie.

– w sprawie  przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Powidz, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadza rozwiązania w zakresie możliwości udzielania wsparcia dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  Zgodnie  z uchwałą, przedłużono do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w  maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek zakazu prowadzenia lub ograniczenia działalności gospodarczej, związanego ze skutkami epidemii COVID-19, a wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących. Podatnik zmierzający skorzystać z przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przekłada formularz oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej przedsiębiorcy w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID–19 oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (formularze stanowią załączniki do uchwały);

zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – przypadających Gminie Powidz lub jej jednostkom organizacyjnym – uchwałą Nr XXXI/198/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – przypadających Gminie Powidz lub jej jednostkom organizacyjnym, określono zasady stosowania  ulg co do wierzytelności cywilnoprawnych Gminy Powidz.  Natomiast na podstawie art. 15 zzzg ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) koniecznym stało się wywołanie niniejszej  uchwały, uzupełniającej postanowienia uchwały wywołanej na wstępie uzasadnienia.  Powyższe ma na celu udzielenie realnej pomocy  przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Powidz, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w wyniku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii. Niniejsza uchwała pozwala na umarzanie, odraczanie terminu płatności oraz rozkładanie na raty należności przypadających Gminie Powidz oraz jej jednostkom organizacyjnym w przypadku zakazu lub ograniczeniach w prowadzeniu działalności;

– w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy  Powidz na 2020 rok – wnioskami z dnia 20.12.2019r. Powidzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. jako organizator wniósł o wyznaczenie kąpielisk na terenie Gminy Powidz w następujących lokalizacjach:

a) kąpielisko na Jeziorze Powidzkim przy O.W. “ŁAZIENKI” w Powidzu wzdłuż linii brzegowej na długości 40 m,

b) kąpielisko na Jeziorze Powidzkim przy polu namiotowym “Dzika Plaża” w Powidzu wzdłuż linii brzegowej na długości 50 m,

c) kąpielisko na Jeziorze Powidzkim przy O.W. “Na Skarpie” w Przybrodzinie wzdłuż linii brzegowej na długości 50 m.

Projekt uchwały podlegał konsultacjom społecznym, które zostały przeprowadzone w terminie od 06.02.2020r. do 27.02.2020r. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Słupcy. Uchwała jest istotna dla zabezpieczenia bezpieczeństwa korzystających z Jeziora Powidzkiego i rozwoju turystyki na terenie gminy Powidz;

– w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  mienia – uchwała  dotyczy  wyrażenia  zgody  na  nabycie  prawa własności mienia przez Gminę Powidz  od  osoby  fizycznej  stanowiącego nieruchomości oznaczone jako działki geodezyjne 102/18 o pow. 0,1800 ha, 102/35 o pow. 0,0200 ha, 102/62 o pow. 0,1300 ha, 102/63 o pow. 0,0036 i 102/70 o pow. 0,0200 ha położone w obrębie geodezyjnym  Anastazewo, gm. Powidz  zajętych  pod  drogi. Są  to  drogi  przy  których  położone  są  działki  letniskowe i w których znajdują się gminne sieci wodociągowe. Ponadto drogi te umożliwiają jedyny dostęp do Jeziora Budzisławskiego. Nabycie przez gminę tych dróg ma nastąpić nieodpłatnie;

– w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  mienia –  uchwała  dotyczy  wyrażenia  zgody  na  nabycie  mienia przez Gminę Powidz tj.  prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka geodezyjny  nr 8/4 o pow. 0,0622 ha położonej  w  obrębie geodezyjnym  Polanowo  zajętej  pod  drogę. Działka ta łączy drogę  publiczną – działkę  nr  201  i  działkę  gminną  nr  3/5. W  przedmiotowej  działce  znajduje   się  gminna  sieć  wodociągowa  i  kanalizacja  sanitarna. Ponadto  droga  ta  umożliwia  drugi dojazd w kierunku Dzikiej Plaży ,co jest istotne ze względów bezpieczeństwa. Planowane jest nieodpłatne nabycie własności tej drogi od KOWR.

Podczas sesji przyjęto do wiadomości: Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Powidzu  za rok 2019; Raport Wójt Gminy Powidz z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok oraz informację dotyczącą przygotowania Gminy Powidz do sezonu letniego.

Transmisja z sesji: https://www.youtube.com/channel/UCvgWcjj31aaBjsZNyjLFqIw/live

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
13°
słabe opady deszczu
wilgotność: 76%
wiatr: 4m/s płn. zach.
Max: 14 • Min: 13
14°
Wt
16°
Śr
12°
Czw
11°
Pt
12°
Sob
Maj 2020
P W Ś C P S N
« lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031