Relacja z XVIII sesji Rady Gminy Powidz

Relacja z XVIII sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 25 czerwca 2020 roku w sali Domu Kultury w Powidzu odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Powidz.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

– w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Powidz wotum zaufania – zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym, Wójt, co roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i  uchwał rady gminy. Nad raportem przeprowadza się debatę, a po jej zakończeniu przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Rada Gminy Powidz podjęła uchwałę większością głosów;

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok – radni po zapoznaniu się i rozpatrzeniu: sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu (opinia pozytywna) oraz sprawozdania finansowego, większością głosów opowiedzieli się za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;

– w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Powidz – Przewodniczący Rady Gminy Powidz – radny Filip Muszyński po podjęciu przez Radę Gminy uchwały wymienionej powyżej oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej i opiniami merytorycznych Komisji Rady Gminy o wykonaniu budżetu, poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutoriom dla Wójta Gminy, który Rada Gminy poparła większością głosów;

– zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;

– zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2020 rok – dokonano zmian po stronie dochodów  i wydatków w związku z dostosowaniem ich do planowanego wykonania (m.in. urealnienie dochodów podatkowych; urealnienie wpływów z opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów; wprowadzenie dotacji przedszkolnej; wycofanie dochodów z Akcji LATO; zmniejszenie wydatków na promocję w związku z odstąpieniem od organizacji Dni Powidza; zmiany zgłoszone przez ZSP w Powidzu i GOPS). Ponadto w budżecie dokonano zmian związku z przekształceniem zadania „Rewitalizacja yynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu”  z zadania jednoroczne na dwuletnie (w związku z wnioskiem wykonawcy  przedsięwzięcia o przesunięcie terminu realizacji zadania do końca marca 2021 roku z uwagi na pandemię koronawirusa). Z kolei zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w   Anastazewie”  zmieniono z dwuletniego na jednoroczne (wykonawca wniósł wniosek o realizację zdania do końca września br.). Wprowadzono dotację  na realizację zadania „Budowa obiektu ratowniczo – sanitarnego na Dzikiej Plaży”. W budżecie ujęto także nowe zadanie:  „Modernizacja przepompowni ścieków w Powidzu przy Placu Piaskowym”.

– w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Powidz – Rada Gminy Powidz podjęła uchwałę w sprawie dopłat do taryf (taryfy zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na lata 2018-2021). Zgodnie z podjętą uchwałą cena 1 m3 wody dla gospodarstw domowych będzie wynosiła 2,64 zł netto. Cena 1m3 odprowadzanych ścieków będzie wynosić dla gospodarstw domowych 4,46 zł netto, dla odbiorców prowadzących działalność produkcyjną i gospodarczą oraz dla odbiorców w budynkach letniskowych 7,35 zł netto (wzrost cen o 5 % w stosunku do roku poprzedniego);

– w sprawie: „Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Powidz w 2020 r.” – w dniu 25 lipca 2019 r. Rada Gminy Powidz podjęła uchwałę Nr IX/71/19 w sprawie „Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Powidz”. W  Programie określone zostały m.in. mechanizmy oraz zasady pomocy, której Gmina zamierza udzielić osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków lub budowli.W celu określenia szczegółowych zasad dofinansowania usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz warunków, jakie należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie, opracowany został Regulamin w sprawie zasad dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Powidz. Udzielana pomoc finansowa ma na celu zachęcenie do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszenie ryzyka, związanego z nieprawidłowym postępowaniem z odpadami zawierającymi azbest. Na realizację zadania, w budżecie Gminy Powidz, zabezpieczona jest kwota w wysokości 24.850 zł;

– w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Powidzu – do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. Wielkość obniżki została uzależniona od ilości obowiązków na danym stanowisku kierowniczym. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zobowiązuje do podjęcia niniejszej uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w wymiarze nie przekraczającym 22 godzin tygodniowo;

– w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Powidz na rok szkolny 2020/2021 – ustawa  z dnia  14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe  reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów  do szkół.  Określa też wzór na obliczenie kosztów  jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Ustawa zobowiązuje radę gminy do określenia  w drodze uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa  w gminie;

– w sprawie przystąpienia  do  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Powidz – zgodnie  z  ustawą z  dnia  27  marca 2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  Rada  Gminy  podejmuje  uchwałę  o  przystąpieniu  do   sporządzenia  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  celem  określenia  polityki  przestrzennej  Gminy, w  tym  lokalnych  zasad  zagospodarowania  Wójt  Gminy  Powidz  mając  na  uwadze  potrzeby  Gminy  i  jej  mieszkańców  w  zakresie  działań  planistycznych, wystąpił  z  wnioskiem  o  przystąpienie  do  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  gminy.  Ponadto  zmiany  do  Studium  zostały  wymuszone  w  związku  z  realizacją  szeregu  inwestycji    obejmujących  rozbudowę  bazy  wojskowej  w  miejscowości  Powidz. Wskutek  zaistniałych  warunków  faktycznych  należało  uznać  Studium  pod  względem  merytorycznym  oraz  prawnym  za  wymagające  aktualizacji;

– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia – przedmiotowa uchwała  dotyczy  wyrażenia  zgody  na  nabycie mienia, tj. działek  oznaczonych nr  geodezyjnym 47/21 o  pow. 0,2503 ha i 47/22  o  powierzchni 0,0375 ha  położonych w obrębie geodezyjnym  Powidz, gmina  Działki zlokalizowane  są w Powidzu przy  ulicy  29  Grudnia i pełnią  funkcję  dróg  wewnętrznych  obsługujących  działki  budowlane  przylegające  do  nich.

– w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości jako lokale mieszkalne –. wyrażono zgodę na udzielenie dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych bonifikaty w wysokości 10 % ceny ustalonej zgodnie z  67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które to lokale mieszkalne, pomieszczenia przynależne oraz udziały we współwłasności gruntu znajdują się na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 67/4, obręb Powidz, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy prowadzi księgę wieczystą nr KN1S/00018670/4 i zostały przeznaczone do sprzedaży uchwałą Nr IV/27/19 Rady Gminy Powidz z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży oraz określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wymienionych w załączniku, stanowiących własność gminy Powidz. Bonifikata będzie przysługiwała najemcom lokali, którzy spełnią łącznie poniższe warunki: złożą pisemny wniosek o wykup lokalu mieszkalnego najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 r.; dokonają jednorazowej zapłaty ceny za lokal; przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r.;

– w sprawie rozpatrzenia petycji – po zapoznaniu się z petycją z dnia 27 marca 2020 r. Stop zagrożeniu zdrowia i życia złożoną w interesie publicznym, w zakresie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami – Rada Gminy Powidz zdecydowała o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia. W wyniku analizy złożonej petycji stwierdzono, że nie spełnia ona wymogów określonych w art. 4 ust. 1 i ust 2  ustawy o petycjach, tj. nie została wskazana osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję oraz nie zostało wskazane miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu wnoszącego petycję. Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 ww. ustawy jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia;

– w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie  za 2019 rok – Gmina Powidz jest udziałowcem Spółki pod firmą: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie. Zgodnie z zapisami 5 pkt 5 Umowy Wykonawczej na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nadzoru zrekultywowanych składowisk odpadów zawartej w dniu  29 grudnia 2011 roku, ostateczne wyniki kontroli Rekompensaty całkowitej wraz z opinią Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników zatwierdza Rada Gminy będąca udziałowcem  MZGOK Sp. z o.o. Na postawie dokonanej kontroli stwierdzono, że nie wystąpiła nadmierna rekompensata za 2019 rok. W związku z powyższym uznano,  że podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
19°
całkowite zachmurzenie
wilgotność: 79%
wiatr: 4m/s wsch.
Max: 20 • Min: 18
23°
Nd
23°
Pon
23°
Wt
24°
Śr
23°
Czw
Lipiec 2020
P W Ś C P S N
« lis    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031