Relacja z XXXI sesji Rady Gminy Powidz

Relacja z XXXI sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 30 września 2020 roku w sali Domu Kultury w Powidzu odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Powidz.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

1) zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;

2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Powidz na 2021 rok –  dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w związku z dostosowaniem ich do planowanego wykonania. Po stronie dochodów wprowadzono zwrot za fundusz sołecki z zeszłego roku i środki na ścieżkę dendrologiczną, która ma powstać przy ścieżce pieszo – rowerowej z Powidza do Przybrodzina (zadanie ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu). Urealniono dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogę w Ostrowie. Po stronie wydatkowej urealniono tegoroczne wydatki w przypadku dużych inwestycji, jak uporządkowanie gospodarki  wodno-ściekowej, czy budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin. Do budżetu wprowadzono nowe zadanie: Posadowienie przystanku autobusowego w Powidzu (na kolejce). Dla jednostek OSP zwiększono  środki na niezbędne zakupy paliwa i zakup jednego umundurowania dla OSP Wylatkowo. Przewidziano  też dotacje na pokrycie wkładu własnego w projektach, w których jednostki skutecznie uzyskały wsparcie (OSP Powidz  otrzymało wsparcie na sprzęt. Z kolei OSP Wylatkowo uzyskało wsparcie na fotowoltaikę na budynku remizy). Ponadto zwiększono środki na zakup materiałów w szkole  o 12 500 zł, które mają zostać przeznaczone na zakup oprogramowania Office. Z budżetu usuwane są natomiast środki na pomoc finansową dla Gminy Orchowo, w związku z tym, że zadanie związane z rozbudową budynku ŚDS w Słowikowie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

3) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –   z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono w 2021 r. na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Powidz kwotę w wysokości 182 000 zł z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Strzałkowo na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie – podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione zapotrzebowaniem społecznym na działanie tego typu placówki, z której korzystają niepełnosprawni mieszkańcy gminy Powidz. Z zajęć prowadzonych przez ośrodek Warsztaty Terapii Zajęciowej w Babinie z terenu gminy Powidz według stanu na wrzesień 2021 korzysta 6 osób. Na terenie Gminy Powidz nie ma takiego ośrodka, który realizowałby zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Uczestnicy z terenu Gminy Powidz są dowożeni do Warsztatów, co generuje również dodatkowe koszty po stronie WTZ. Gmina Powidz na zadanie z zakresu wsparcia działalności Warsztatów Terapii zajęciowej w Babinie przeznaczy kwotę 5 000,00 zł;

5) w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – w  związku ze zmianami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zaszła konieczność zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Gminy Powidz z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Powidz – możliwość weryfikacji danych podanych we wnioskach poprzez urząd skarbowy, ośrodek pomocy społecznej – wywiady środowiskowe; zwyżka czynszu dla najemców, którzy nie udostępniają określonych dokumentów.

6) w sprawie przyjęcia projektu uchwały w przedmiocie zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Powidz – podjęcie przedmiotowej uchwały stało się konieczne z uwagi na brzmienie art. 19a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i konieczność dostosowania treści regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Powidz do norm prawnych rangi ustawowej (w zakresie zasad) wydawania warunków przyłączenia do sieci), Przedmiotowy projekt uchwały podlega zaopiniowaniu zgodnie z art. 19 ust. 2 cyt. ustawy przez organ regulacyjny tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu;

7) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Ośrodkiem wsparcia może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz klub samopomocy. Za ośrodek wsparcia uznaje się również schronisko dla osób bezdomnych pomimo nieświadczenia w nim sług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Art. 97 ust. 1, ust.1a ustawy o pomocy społecznej stanowi, że opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w drodze decyzji administracyjnej w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych;

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części  obrębu  ewidencyjnego  Powidz, gmina Powidz

9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części  obrębu  ewidencyjnego  Ostrowo, gmina  Powidz;

10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części  obrębu  ewidencyjnego  Przybrodzin, gmina  Powidz;

11) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części  obrębu  ewidencyjnego  Wylatkowo, gmina  Powidz;

Przedmiotem  sporządzenia  powyższych planów  miejscowych  są  tereny  położone  w  sąsiedztwie  Jeziora  Skorzęcińskiego i Jeziora Niedzięgiel, które  są  objęte   trzema  formami  ochrony  przyrody, tj. Powidzki  Park  Krajobrazowy, obszar  Natura  2000 Pojezierze  Gnieźnieńskie  i  Obszar  Chronionego  Krajobrazu  Powidzko – Bieniszewski. Celem  jest  więc  właściwa  ochrona  tych  terenów.  MPZP stanowią akty prawa miejscowego, zawierają więc powszechnie obowiązujące normy. Są instrumentem poprzez, który w sposób skuteczny można zagwarantować ochronę środowiska naturalnego. Wprowadzenie na etapie MPZP ograniczenia mogą wpływać na zmniejszenie zabudowy terenów cennych przyrodniczo czy też utrzymanie terenów zielonych, ale też prowadzenie inwestycji w sposób niezakłócający krajobrazu przyrodniczego.  Umożliwiają realizację przedsięwzięć zgodnych z postanowieniami planu, bez konieczności uzyskiwania w dłuższej procedurze decyzji o warunkach zabudowy. Na opracowanie projektów MPZG udało się uzyskać wsparcie z Wojewódzwkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przeprowadzona  analiza  potwierdza  zasadność  przystąpienia  do  sporządzenia  planu  jak  również  zgodność  z  ustaleniami  studium;

12) w sprawie w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 94/9 w Wylatkowie – do rozpoczęcia prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Powidz przystąpiono po podjęciu Uchwały Nr XII/94/19  Rady Gminy Powidz z dnia 14.11.2019 r. Obszar planu obejmuje działkę o numerze ewid. 94/9 w obrębie geodezyjnym Wylatkowo, której powierzchnia wynosi 0,0984 ha. Teren ten jest położony przy drodze wyjazdowej z Wylatkowa w stronę lasu. W wyniku przeprowadzonych analiz zdecydowano się na przystąpienie do opracowania miejscowego planu z przeznaczeniem terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

13) w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 38/3 w Wylatkowie – do rozpoczęcia prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Powidz przystąpiono po podjęciu Uchwały Nr XII/93/19  Rady Gminy Powidz z dnia 14.11.2019r. Obszar planu obejmuje działkę o numerze ewid. 38/3 w obrębie geodezyjnym Wylatkowo, której powierzchnia wynosi 0,1654 ha. Teren ten jest położony przy drodze gminnej prowadzącej do Wylatkowa. W wyniku przeprowadzonych analiz zdecydowano się na przystąpienie do opracowania miejscowego planu z przeznaczeniem terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

14) w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Powidz – działka  nr  45/1  o powierzchni  0,0900 ha  położona  jest  w  obrębie  ewidencyjnym  Przybrodzin, gmina  Powidz  dla której Sąd Rejonowy w Słupcy prowadzi Księgę Wieczystą o nr KN1S/00051512/2  stanowi  własność  Skarbu  Państwa. Zgodnie  z  art. 13  ust. 2  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami: nieruchomość może być  przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu.  Przedmiotowa  działka  położona  jest  w  sąsiedztwie  Jeziora  Powidzkiego, częściowo  zajęta  jest  pod  ścieżkę  pieszo – rowerową  z  Powidza  do  Przybrodzina  (wybudowaną  przez  Gminę  Powidz), a  w  części  wykorzystywana  jest  na  cele  wypoczynku  i  rekreacji  (plaża). Obszar  sąsiadujący  z  działką  nr  45/1  oznaczony  nr  ewidencyjnym  działka  816/6  (Jezioro  Powidzkie)  na  podstawie  umowy  nr  PO.RUM.118.2020.Ko  z  dnia  03.11.2020r.  został  przez  PGW  Wody  Polskie  w  Warszawie  oddany  Gminie  Powidz  w użyczenie. W  celu  zabezpieczenia  przyszłych  działań  rozwojowych  Gminy  Powidz  związanych  z  jeziorem  jak  i  też  w  celu  stałego  zabezpieczenia  utrzymania  czystości  i  porządku,  uzasadnionym  jest  nabycie  w  drodze  darowizny  prawa  własności  przedmiotowej działki.

Rada Gminy Powidz przyjęła do wiadomości:

  • Informację o  przygotowaniu    Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w   Powidzu  do realizacji zadań   w roku  szkolnym 2021 /2022;
  • Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku;
  • Informację dot. stanu realizacji inwestycji gminnych.

Radni Gminy Powidz oraz  Sołtysi podczas sesji uroczyście podziękowali  p. Grażynie Niedzielskiej  za  długoletnią pracę na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu, jednocześnie życząc spełnienia  marzeń, planów  i celów na zasłużonej emeryturze.


Treści uchwał i wyniki głosowań – tutaj
Transmisja sesji – tutaj


Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
0°
słabe opady śniegu
wilgotność: 98%
wiatr: 5m/s płn. zach.
Max: 0 • Min: 0
0°
Wt
0°
Śr
3°
Czw
0°
Pt
0°
Sob

Powietrze w Powidzu

Październik 2021
P W Ś C P S N
« lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031