Relacja z XXXII sesji Rady Gminy Powidz

Relacja z XXXII sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 5 listopada br. odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Powidz.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

1) zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;

2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Powidz na 2021 rok – do budżetu wprowadzono uzyskane dotacje z Samorządu Województwa Wielkopolskiego  w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi – w kwocie 3.100,00 zł na realizację zdania Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Powidz-Osiedle oraz w kwocie 3.500,00 zł na realizację zadania Zakup materiałów promocyjnych dla Sołectwa Powidz. W dochodach ujęto kwotę 305 600 zł stanowiącą uzupełnienie subwencji ogólnej dla samorządów w związku ze zmianami wprowadzanymi przez rządowy program “Polski Ład”. Do budżetu wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja pracowni językowej w ZSP Powidz”. Ponadto dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w związku z dostosowaniem ich do planowanego wykonania;

3) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – celem ujednolicenia oraz uszczelnienia systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Powidz postanowiono o włączeniu do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, względem których ustawodawca określił zbyt niskie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

Na podstawie Uchwały Nr XXXII/268/21 Rady Gminy Powidz z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od dnia 1 stycznia 2022 r. na terenie Gminy Powidz obowiązywały będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zabudowie jednorodzinnej opłata naliczana będzie od zużytej wody, według stawki 7,50 zł za m³. Ilość zużytej wody będzie obliczana na podstawie wskazań wodomierza za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji.

Uwaga! mieszkańcy nie zapłacą za wodę bezpowrotnie zużytą (czyli np. wykorzystywaną do podlewania ogródka), zmierzoną przez dodatkowy wodomierz – będzie ona odliczona.

Podstawa naliczenia opłaty od ilości zużytej wody:

Średniomiesięczne zużycie wody za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji, np. przy opłacie od stycznia 2022 r. bierzemy pod uwagę cały rok 2021.

Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza głównego albo nie jest ona podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji, opłatę naliczymy według wzoru:

liczba mieszkańców x 3 m³ wody x 7,50 zł

Zniżki:

Kompostownik

Gdy właściciel nieruchomości mieszkalnej, jednorodzinnej podejmie decyzję o kompostowaniu bioodpadów, wówczas podstawowa stawka opłaty za jednego mieszkańca zostanie umniejszona o 0,94 zł i wyniesie 6,56 zł.

Warunki:

– zastosowanie kompostownika powoduje brak możliwości zbierania i odbioru bioodpadów w workach lub pojemnikach, a także dostarczania ich na PSZOK;

– dostęp powietrza do warstwy kompostu;

– wielkość  kompostownika pozwala na co najmniej roczny okres kompostowania i kompostowanie nie powoduje uciążliwości do otoczenia.

Karta Dużej Rodziny

Rodziny wielodzietne mogą zostać zwolnione z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20 % wartości opłaty.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

– w wieku do 18. roku życia,

– w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

– bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na której świadczone są usługi hotelarskie (agroturystyki, hotele, pensjonaty, wynajem pokoi)

 

Stawka opłaty miesięcznej dla wyżej wymienionych właścicieli nieruchomości jest liczona wg wzoru: ilość m³ wody* x 7,50 zł

 

Opłata liczona będzie na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji.

 

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, inne niż nieruchomości na której świadczone są usługi hotelarskie (lokale gastronomiczne, handlowe, zakłady rzemieślnicze, produkcyjne, budynki użyteczności publicznej)

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wyżej wymienionych nieruchomości ustalono od pojemności opróżnianych pojemników wg poniższych wytycznych:

1) za worek/ pojemnik o pojemności 120l – w wysokości 24 zł

2) za pojemnik o pojemności 240l – w wysokości 48 zł

3) za pojemnik o pojemności 1100l – w wysokości 220 zł

4) za pojemnik o pojemności 2000l – w wysokości 400 zł

5) za pojemnik o pojemności 2200l – w wysokości 440 zł

6) za pojemnik o pojemności 5000l – w wysokości 1000 zł

7) za pojemnik o pojemności 7000l – w wysokości 1400 zł

 

Nieruchomości mieszane – nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

1. W przypadku kiedy na danej nieruchomości zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie świadczone są usługi hotelarskie opłata za odpady komunalne naliczana będzie od zużytej wody, według stawki 7,50 zł za m³, na podstawie wskazań wodomierza za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji.

2. W przypadku kiedy na danej nieruchomości zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie świadczone są usługi inne niż hotelarskie opłata naliczana będzie kolejno;

  1. dla części zamieszkałej – od zużytej wody, według stawki 7,50 zł za m³;
  2. dla części niezamieszkałej – od pojemności opróżnianych pojemników wg poniższych wytycznych:

1) za worek/ pojemnik o pojemności 120l – w wysokości 24 zł

2) za pojemnik o pojemności 240l – w wysokości 48 zł

3) za pojemnik o pojemności 1100l – w wysokości 220 zł

4) za pojemnik o pojemności 2000l – w wysokości 400 zł

5) za pojemnik o pojemności 2200l – w wysokości 440 zł

6) za pojemnik o pojemności 5000l – w wysokości 1000 zł

7) za pojemnik o pojemności 7000l – w wysokości 1400 zł


5) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Składnie nowych deklaracji wg nowych zasad możliwe będzie w styczniu. Urząd Gminy Powidz zorganizuje dodatkowe dyżury, podczas których pracownicy Urzędu pomogą wypełniać deklaracje oraz przekażą informacje niezbędne do wypełnienia deklaracji.

6) w sprawie zaopiniowania cennika na 2022 rok za odzysk i unieszkodliwienie odpadów z grupy 20… – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie – negatywnie zaopiniowano proponowany przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie cennik za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na 2022 rok. Rada Gminy uznała, że cennik zawiera za wysokie stawki i jest nie do przyjęcia, a jego obowiązywanie stanowiłoby znaczne obciążenie dla podmiotów wytwarzających odpady i wpłynęłoby negatywnie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami;

7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości – przedmiotową uchwałą Rada Gminy Powidz wyraziła zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym nr 233/8 (dawniej 233/4) o powierzchni 8640 m² oraz części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 232/1 o powierzchni 496 m² w m. Ługi, stanowiących własność Gminy Powidz na okres dłuższy niż 3 lata. Przedmiotową nieruchomość stanowi składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Ługi, gm. Powidz, które zostało zamknięte z urzędu decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego dn. 6 sierpnia 2018 r. Teren podlega procesowi rekultywacji. Realizacją przedsięwzięcia zajmie się Spółdzielnia Socjalna “Razem dla Środowiska” z siedzibą przy ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite, której Gmina Powidz jest współwłaściciel. Termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów innych  niż niebezpieczne i obojętne w m. Ługi, gm. Powidz planowany jest na dzień 31 grudnia 2024 r., jednakże zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów każde składowisko objęte jest monitoringiem, który w fazie poeksploatacyjnej musi być prowadzony przez okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów. W celu właściwego nadzoru nad procesem rekultywacji (przywożonymi odpadami na warstwy) zasadnym jest przekazanie tego zadania własnemu podmiotowi.

8) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Ustalając ich wysokość wzięto pod uwagę obciążenia finansowe podatników. jak również zapewnienie budżetowi gminy zagwarantowanych ustawowo dochodów, w sytuacji konieczności ponoszenia wkładu własnego na wielomilionowe inwestycje zaplanowane do realizacji w najbliższych latach. W większości przypadków stawki wzrosły o 5%  w stosunku do tegorocznych, tam gdzie stosowano stawki maksymalne, proponuje się stawki maksymalne w 2022 r.

9) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2022 roku – obniżono się cenę skupu   żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczania podatku rolnego w 2022 roku na obszarze Gminy Powidz z ustalonej przez Prezesa GUS kwoty 61,48 zł  za 1 dt do  kwoty 48,00 zł  za 1 dt;

10) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – dla poszczególnych kategorii  pojazdów  przyjmuje się maksymalne  stawki  kwotowe podatków, które w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 3,6 %, za wyjątkiem:

– samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 5,5 tony włącznie  oraz powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie, gdzie obowiązywały niższe stawki – tutaj stawki  podatków na 2022 r.  wzrosły o 5 % w stosunku do stawek z roku ubiegłego;

– ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą           o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, tj. od 12 ton do 36 ton włącznie oraz powyżej 36 ton, pozostawiając stawki obowiązujące w roku 2021

– przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, tj. pojazdów posiadających jedną oś o tonażu od 12 ton do 36 ton włącznie oraz powyżej 36 ton, a także pojazdów z trzema osiami  powyżej 36 ton, pozostawiając stawki obowiązujące w roku 2021;

11) w sprawie zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Powidz – podjęcie przedmiotowej uchwały było konieczne z uwagi na brzmienie art. 19a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i konieczność dostosowania treści regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Powidz do norm prawnych rangi ustawowej. Projekt uchwały w sprawie zmian w regulaminie podlegał zaopiniowaniu zgodnie z art. 19 ust. 2 cyt. ustawy przez organ regulacyjny tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu. Został on zaopiniowany pozytywnie;

12) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Powidz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – w dotychczasowej uchwale zmianie uległ Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Powidz. Do wykazu został dodany przystanek w miejscowości Charbin przy drodze gminnej nr 418008 P, w miejscowości Przybrodzin przy drodze powiatowej nr  3041 P oraz w miejscowości Wylatkowo – przystanek Słoszewo przy drodze gminnej nr 418006 P. Wskazanie miejsc nowych przystanków autobusowych następuje w celu uwzględnienia potrzeb związanych z rozwojem publicznego transportu zbiorowego;

13) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 – do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 wprowadzone zostały środki z nadwyżki w kwocie 179 571,85 zł, które będą przeznaczone na realizację zadań w ramach gminnego Programu;

14) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Powidz z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok – uchwalono roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Na realizację programu planuje się przeznaczyć w 2022 r. kwotę 40 000 zł, a jego obowiązywanie umożliwi powierzenie do realizacji pewnych zadań publicznych organizacjom pozarządowym, a także realizację innych form współpracy w zakresie zadań publicznych, co biorąc pod uwagę – doświadczenie, wiedzę i umiejętności organizacji w obszarach, których dotyczy program, wpłynie pozytywnie na efektywność, sprawność i profesjonalizm realizacji zadań publicznych. Przedmiotowy projekt Programu został poddany konsultacjom z Organizacjami poprzez bezpośrednie otwarte spotkanie konsultacyjne z członkami organizacji lub ich przedstawicielami (organami statusowymi) w dniu 10.11.2021r. Do projektu programu została wniesione uwagi: w formach współpracy wprowadzenie  dodatkowej formy finansowej „regranting” oraz zwiększenie budżetu na realizację zadań publicznych. Wyniki konsultacji zostały opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy Powidz.

Rada Gminy Powidz przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z prac Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Link do nagrania sesji: https://www.youtube.com/watch?v=W9Irqfe3tcE

Treść podjętych uchwał na portalu mieszkańca eSESJA: https://gminapowidz.esesja.pl/posiedzenie/ff488206-a09a-4


Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
-2°
zachmurzenie duże
wilgotność: 85%
wiatr: 3m/s płn. zach.
Max: -1 • Min: -3
0°
Pon
1°
Wt
1°
Śr
2°
Czw
1°
Pt

Powietrze w Powidzu

Listopad 2021
P W Ś C P S N
« lis    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930