Miasto Powidz – konsultacje

Konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Powidz

Szanowni Państwo,

Na podstawie wyników konsultacji społecznych, informuję iż Urząd Gminy Powidz nie będzie podejmował w roku bieżącym żadnych dalszych czynności dot. przygotowania wniosku w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Powidz.

Zdecydowana większość uczestników konsultacji (69,32%) opowiedziało się przeciwko staraniom o nadanie praw miejskich Powidzowi. Odsetek negatywnych głosów był jeszcze większy (72,89 %) w przypadku samego Sołectwa Powidz.

Podjęcie starań o uzyskanie praw miejskich to efekt inicjatywy radnego Stanisława Tomaszewskiego, popartej przez radnych i zebranie wiejskie Sołectwa Powidz.

Przed skierowaniem ostatecznego wniosku do Prezesa Rady Ministrów o nadanie Powidzowi statusu miasta, niezbędne było przeprowadzenie konsultacji. Głos mieszkańców był dla nas decydujący, czy dalej procedować temat.

Bardzo dziękuję za liczny udział w konsultacjach. Mieszkańcy Gminy Powidz po raz kolejny udowodnili, że są aktywni i świadomi obywatelsko !

Z poważaniem
Wójt Gminy Powidz
/-/ Jakub Gwit

Powidz, 14.03.2022 r.

PROTOKÓŁ PODSUMOWUJĄCY wyniki konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Powidz – otwórz tutaj

 


Zarządzenie Nr 258/22 Wójta Gminy Powidz z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Powidz w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Powidz – plik pdf.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POWIDZ z dnia 25 lutego 2022 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Powidz w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Powidz – plik pdf.

Zarządzenie Nr 259/22 Wójta Gminy Powidz z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie powołania zespołu do zliczenia opinii mieszkańców Gminy Powidz wyrażonej w ankietach konsultacyjnych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Powidz – plik pdf.


Podjęcie starań o uzyskanie praw miejskich to efekt inicjatywy radnego Stanisława Tomaszewskiego,  popartej przez radnych  i zebranie wiejskie Sołectwa Powidz.

Przed skierowaniem ostatecznego wniosku do Prezesa Rady Ministrów o nadanie Powidzowi statusu miasta, niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji. Państwa głos jest dla nas bardzo istotny, dlatego prosimy o aktywny udział w konsultacjach.

Dzielimy się pewnymi informacjami dot. statusu miasta.

Wzmianki historyczne świadczą o tym, że 8 czerwca 1243 roku książę Bolesław Pobożny zezwolił wójtowi Baldwinowi lokować w Powidzu osadę na prawie magdeburskim, czyli prawie miejskim. Była to  prawdopodobnie 3 lokacja w Wielkopolsce (po Śródce i Gnieźnie).  Przez 691 lat Powidz cieszył się statusem miasta, dopiero w  1934 roku prawa miejskie zostały odebrane na skutek braku decyzyjności     i zgodności wśród ówczesnych radnych. W przyszłym roku przypada 780. rocznica nadania praw miejskich Powidzowi i przywrócenie praw miejskich byłoby hołdem złożonym dla minionych pokoleń walczących o suwerenność mieszkańców gminy, jak i chlubą dla przyszłych.


Szanowni Mieszkańcy Gminy Powidz !

W dniu 10 lutego 2022 roku Rada Gminy Powidz większością głosów podjęła Uchwałę nr XXXV/306/22 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Powidz w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Powidz.

Powidz spełnia kryteria ustawowe, by uzyskać status miasta:

1. Bogata historia (Powidz był już miastem);
2. Układ urbanistyczny – zwarta zabudowa typu miejskiego, ukształtowane centrum, zabytki;
3. Infrastruktura miejska – ulice, oświetlenie, chodniki, wodociąg, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków;
4. Funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym (Biblioteka Publiczna, Dom Kultury), dobrze rozwinięta sfera usług publicznych (przedszkole, szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia, apteka, bank, poczta, OSP, boiska sportowe, place zabaw, siłownie,  promenada, zabytkowy kościół,  cmentarz, targowisko, miejsca pamięci, rozwinięta baza gastronomiczna i hotelowa, stacja paliw, ścieżki piesze i rowerowe, szlaki turystyczne, cykliczne imprezy kulturalne);
5. Większość mieszkańców Powidza jest zatrudniona poza rolnictwem.

Czy warto się ubiegać o prawa miejskie, jakie mogą być z tego korzyści?

1. Powrót do wielowiekowej tradycji i historii.
2. Większy prestiż – Powidz będzie 3 miastem w powiecie słupeckim, co zwiększy jego znaczenie w skali lokalnej (powiat) i regionalnej (województwo);
3. Dostępność do środków zewnętrznych adresowanych do małych miast;
4. Stworzenie wizerunku miasteczka turystycznego;
5. Nowe wyzwanie dla lokalnych władz samorządowych, by zabiegały o intensywny rozwój miejscowości na miarę posiadanych praw miejskich.

Zakłada się, że ul. Wybudowanie i Dolina zostaną wyłączone z granic miasta Powidza. Z mieszkańcami tych terenów zostaną przeprowadzone dodatkowe konsultacje społeczne. Będzie trzeba zdecydować, czy te tereny zostaną przyłączone do innych miejscowości, czy też zostaną utworzone nowe odrębne miejscowości. Takie zmiany będą się wiązały ze zmianą adresów mieszkańców. Będzie też trzeba podjąć decyzję o nowej  przynależności ww. obszarów do sołectw.

NAJCZĘŚCIEJ STAWIANE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI:

 1. Czy prawa miejskie to wzrost podatków?

Wysokość podatków lokalnych ustala Rada Gminy/Miejska bez względu na status miejscowości.

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami  podatkowymi  w przypadku wynajmu turystom do 5 pokoi w budynkach mieszkalnych, możliwość stosowania niższych stawek podatku od nieruchomości tj. jak od budynków mieszkalnych (a nie, jak od działalności gospodarczej) przysługuje tylko w sytuacji, gdy budynki te znajdują się na obszarze wiejskim. Rada Gminy/Miejska jest władna do zastosowania innych niż ustawowe zwolnień  przedmiotowych dla tego rodzaju budynków w przypadku przekształcenia obszaru wiejskiego na miejski – zależy to jednak od woli i decyzji Rady Gminy.

Ponadto w mieście nie przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego (PIT) dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, jeżeli liczba pokoi nie przekracza 5. W przypadku zmiany statusu na miasto nastąpi więc utrata obecnego przywileju.

 1. Czy wzrosną opłaty za wodę, wywóz śmieci, przedszkole?

Opłaty te każdorazowo ustala Rada Gminy niezależnie od statusu miejscowości. Zaznaczyć jednakże należy, że w mieście ustawowo sztywno określana jest częstotliwość odbioru odpadów komunalnych bez możliwości wprowadzania modyfikacji przez Radę Gminy, co oznaczać może wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  

 1. Czy Sołectwo Powidz nadal będzie funkcjonowało?

Ryzykiem prawnym obarczone jest dalsze funkcjonowanie Sołectwa Powidz. Teren sołectwa nie będzie mógł się pokrywać z terenem miasta i będzie konieczność utworzenia sołectwa na nowo. Będzie istniała możliwość  wyznaczenia osiedli. Zajdzie potrzeba  wyznaczenia na nowo okręgów wyborczych. Brak Sołectwa Powidz oznaczał będzie, że Powidzowi jako całemu miastu nie będą mogły być przydzielone środki z funduszu sołeckiego (Gmina nie otrzyma też zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z budżetu państwa). Z uwagi na brak funduszu sołeckiego  Powidz będzie mniej konkurencyjny (otrzyma mniej punktów niż miejscowości z funduszem sołeckim) przy staraniu się o środki z Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

 1. Czy nauczyciele utracą prawo do dodatku wiejskiego?

Dodatek wiejski przysługuje również nauczycielom pracującym w mieście do 5 tys. mieszkańców.

 1. Czy zmniejszona będzie subwencja oświatowa?

W aktualnym stanie prawnym wysokość subwencji nie zależy od statusu miejscowości.

 1. Czy stracimy możliwość uzyskania środków zewnętrznych dla wsi?

Przygotowywana jest nowa perspektywa środków unijnych. W Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zmieniona jest definicja obszaru wiejskiego. Może to oznaczać, że samorząd miasta do 5000 mieszkańców będzie mógł się ubiegać o środki z funduszy europejskich, tak samo jak gminy wiejskie, jednakże pod znakiem zapytania są możliwości starania się o środki przez samych mieszkańców. Niektóre konkursy organizowane ze środków zewnętrznych dedykowane są obszarom wiejskim lub premiują realizację projektów na takich obszarach.

 1. Czy nastąpi likwidacja dopłat rolniczych?

Rolnicy mają prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego, czy gospodarstwo jest położone na terenie miasta, czy wsi.

 1. Czy wprowadzony zostanie zakaz hodowli zwierząt na terenie miejskim?

Taki zakaz nie obowiązuje, a jeśli jest wprowadzany to tylko wówczas jeśli hodowla stanowi bezpośrednią uciążliwość dla mieszkańców – zarówno wsi, jak i miasta.

 1. Czy nastąpi utrata stypendiów dla uczniów i studentów dedykowanych dla mieszkańców wsi?

Trudno powiedzieć. Zazwyczaj prawo do stypendium zachowują uczniowie i studenci z miejscowości do 5 tys. mieszkańców. Nie wiadomo jednakże jakie zasady będą obowiązywały w najbliższych latach.

 1. Czy konieczna będzie wymiana dowodów osobistych?

Nie, dowody podlegają wymianie dopiero po utracie ich ważności.

 1. Czy koszty zmiany, które poniesie administracja, będą wysokie ?

Koszty finansowe to m.in. zmiana szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy. Dalsze koszty nie są do końca  znane i nie  do określenia na chwilę obecną. Instytucje gminne (GOPS, Biblioteka, Dom Kultury) nie muszą zmieniać swoich nazw, chyba że taką decyzję podejmie Rada Gminy. Koniecznym będzie jednak opracowanie szeregu nowych uchwał, dokumentów, regulaminów.

 1. Czy konieczne są nowe wybory samorządowe?

Dotychczasowe władze samorządowe (Wójt i Rada Gminy) działają w tym samym składzie osobowym, aż do zakończenia kadencji – w gminach do 20 tys. mieszkańców rada gminy składa się z 15 radnych.

 1. Czy w mieście będą ograniczenia dla osób wykonujących przewóz drogowy?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na obszarach wiejskich nie stosuje się części wymagań warunkujących zatrudnienie kierowcy w ramach własnej działalności gospodarczej, dla podmiotu, który nie oferuje usług przewozowych, a przewóz ma charakter sporadyczny. Oznacza to, że na terenach wiejskich jest większa swoboda zatrudniania kierowcy.

 1. Czy organizacje pozarządowe będą miały taki sam dostęp do środków zewnętrznych na realizację swoich inicjatyw?

Trudno powiedzieć, już teraz w niektórych konkursach promowana jest działalność organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich.

 1. Czy w mieście może funkcjonować Koło Gospodyń Wiejskich?

Tak. Koła gospodyń wiejskich mogą mieć siedzibę i działać w miastach do 5000 mieszkańców, a także na terenach sołectw położonych w granicach administracyjnych miast.


Konieczne jest  Państwa zaangażowanie!

W dniach od 1 do 10 marca 2022 r. na terenie Gminy Powidz przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Powidz. Każdy pełnoletni mieszkaniec uprawniony do głosowania będzie miał możliwość wyrażenia swojego stanowiska. Konsultacje zostaną przeprowadzone we wszystkich sołectwach Gminy Powidz  z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej. W przypadku miejscowości Powidz ankiety zostaną rozesłane pocztą. W pozostałych miejscowościach ankiety rozdysponują Sołtysi. Ankieta będzie także dostępna:

1) w Urzędzie Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz,

2) w Bibliotece Publicznej Gminy Powidz, ul. Park Powstańców Wlkp. 25, 62-430 Powidz,

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy www.powidz.pl tutaj

4) u sołtysów poszczególnych sołectw.

Każdy pełnoletni mieszkaniec  może wziąć udział w konsultacjach tylko jeden raz.

Wypełnioną ankietę będzie można złożyć w następujący sposób:

1) wysłać drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie ankiety) na adres poczty elektronicznej: konsultacje@powidz.pl,

2) złożyć w Urzędzie Gminy Powidz do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy, w zamkniętej kopercie,

3) przekazać za pośrednictwem Sołtysa właściwego  ze względu na miejsce zamieszkania, w zamkniętej kopercie,

4) wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki w Bibliotece Publicznej Gminy Powidz, w zamkniętej kopercie.

Ze względu na wymogi prawne ankieta nie jest anonimowa. Zapewniamy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu pozyskania od Państwa opinii w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Głosy będą zliczane przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Powidz zobowiązaną do zachowania tajemnicy danych osobowych.

Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii. Jeśli będzie przez Państwa poruszona jeszcze jakaś kwestia, chętnie się do niej odniesiemy. Pytania zadawać można mailowo i telefonicznie na dane kontaktowe Urzędu. Żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Na stronie internetowej www.powidz.pl w zakładce ,,Miasto Powidz- konsultacje” sukcesywnie zamieszczać będziemy odpowiedzi.

To Państwa głos może zadecydować o najbliższej przyszłości dla Powidza, który wkrótce może stać się miastem.

Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej –  konsultacje@powidz.pl, tel. 63 277 62 72 wew. 18, 19.

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
20°
zachmurzenie duże
wilgotność: 72%
wiatr: 3m/s płn.
Max: 20 • Min: 20
24°
Śr
27°
Czw
27°
Pt
20°
Sob
24°
Nd

Powietrze w Powidzu

Luty 2022
P W Ś C P S N
« lis    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28