Informacja o wynikach naboru na rachmistrza terenegowego do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

Informacja o wynikach naboru

Powidz, sierpień 31 sierpnia 2020 r.

————————————————————————————-

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Wójt Gminy Powidz

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

Wójt Gminy Powidz

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Powidz.

1. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

 • pełnoletnich;
 • zamieszkałych na terenie danej gminy;
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. Kandydat na rachmistrza terenowego:

 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego (szkolenia kandydatów na rachmistrzów terenowych odbędą się w okresie sierpień – wrzesień);
 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

4. Dyrektor Urzędu Statystycznego zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenia.

5. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

 • zgłoszenie kandydatury z podaniem:

– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email;

 • oświadczenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR 2020 i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminne Biuro Spisowe w Powidzu danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na stanowisko rachmistrza terenowego (zał. 3).

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy Powidz.

6. Adres do doręczeń: Urząd Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz

7. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Monika Średzińska, tel. 63 277 62 72

Więcej o spisie rolnym 2020 na stronie https://spisrolny.gov.pl

Wójt Gminy Powidz
/-/ Jakub Gwit