Gospodarka odpadami

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami na terenie Gminy Powidz

UWAGA!

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY POWIDZ 

od 1 stycznia 2021 roku

W celu optymalizacji opłat dla mieszkańców, w związku rosnącymi kosztami związanymi z gospodarką odpadami i obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawowych,  wprowadzone zostają następujące zmiany:

 • Wyłączone z gminnego systemu gospodarki odpadami zostaną nieruchomości niezamieszkałe znajdujące się na terenie Gminy Powidz tj.: agroturystyki, obiekty noclegowe, pozostali przedsiębiorcy, budynki użyteczności publicznej oraz budynki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 • właściciele wyżej wymienionych nieruchomości, z dniem 1 stycznia 2021r. zobowiązani będą do podpisania indywidualnych umów z firmą wykonującą usługi w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która posiada wpis do Rejestru Działalności Regulowanej Gminy Powidz (wykaz przedsiębiorców znajduje się w załączniku);
 • częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z wyżej wymienionych nieruchomości musi być zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Powidz;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy, Urząd Gminy może przystąpić do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, a w przypadku ich braku, wnieść na Policję o ukaranie mandatem.

 Zasady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

2. Dwa kolejne następujące po sobie powiadomienia Urzędu Gminy przez podmiot odbierający odpady  o naruszeniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Powidz przez właściciela nieruchomości w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, będzie skutkowało naliczeniem opłaty podwyższonej;

3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Powidz odbierane są powstające w gospodarstwach domowych niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zbierane (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady);

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz popiołu i żużlu z palenisk domowych, w ilości odpowiedniej do ilości wyprodukowanych odpadów, a także utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód i bez stwarzania zagrożeń dla zdrowia użytkowników. Pojemniki muszą być zgodne z normą EN-840 i posiadać atest PZH;

5. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedsiębiorca wyposaża właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki niezbędne do zbiórki segregowanych odpadów komunalnych tj. szkło, tworzywa sztuczne i metale, papier i tekturę, bioodpady.


Stawka opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi:

16 zł za osobę w przypadku odpadów segregowanych;
W przypadku nie realizowania obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, stosowana będzie opłata podwyższona w wysokości 4-krotności w/w stawki.

Zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady

Od 1 stycznia 2021 r. istnieje możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość zwolnienia wynosi 2 zł za osobę na miesiąc. Opłata miesięczna po uwzględnieniu zwolnienia jest równa 14 zł za osobę.

Warunki kompostowania odpadów:

– zastosowanie kompostownika powoduje brak możliwości zbierania i odbioru bioodpadów w workach lub pojemnikach lub dostarczania ich na PSZOK;

– dostęp powietrza do warstwy kompostu;

– wielkość  kompostownika pozwala na co najmniej roczny okres kompostowania i kompostowanie nie powoduje uciążliwości do otoczenia.

By uzyskać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Powidz.

Zwolnienie dla rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny

Rada Gminy Powidz podjęła decyzję o zwolnieniu z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020r. poz. 1348).

Wysokość zwolnienia wynosi 20% wartości opłaty.

By uzyskać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Powidz.


Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest złożenie do Urzędu Gminy Powidz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz lub wysłać pocztą na adres Urzędu.

Terminy składania deklaracji:

 1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
 2. do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. do 6 miesięcy w związku ze śmiercią mieszkańca od dnia tego zdarzenia.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajduje się w załączniku.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Powidz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Dla osób uiszczających opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi istnieje możliwość przekazania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Ługi następujących odpadów:

– papier;

– plastik i metal;

– szkło;

– popiół i żużel z palenisk domowych;

– bioodpady;

– przeterminowane leki i chemikalia;

– odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziom substancji we krwi (igły i strzykawki);

– zużyte baterie i akumulatory;

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

– odpady wielkogabarytowe;

– zużyte opony;

– odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 1t rocznie od gospodarstwa domowego).

O chęci oddania ww. odpadów do PSZOK-u należy zawiadomić osobiście bądź telefonicznie Urząd Gminy Powidz (tel. 63 2776 272 wew. 23).

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie raz w roku w terminach podanych do publicznej wiadomości.

Pozostałe osoby (w tym właściciele nieruchomości niezamieszkałych)  będą mogły korzystać z PSZOK na zasadach, które zostaną określone w odrębnej uchwale Rady Gminy.


UWAGA! NOWY NUMER KONTA DLA PRZELEWÓW Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI:
Rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym
w Witkowie Nr 96 8538 0002 0000 0688 2000 0200


Podmiot odbierający odpady: Spółdzielnia Socjalna “Razem dla Środowiska”, ul. Zachodnia 8A, 62-402 Ostrowite


 

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM nieruchomości zamieszkałe 2021 r.
 2. DEKLARACJA o wysokości opłaty za gosp. odpadami (uwzględnia opcję zwolnienia za korzystanie z kompostownika, Kartę Dużej Rodziny)
 3. DEKLARACJA o wysokości opłaty za gosp. odpadami – PDF
 4. WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej
 5. Ewidencja przedsiębiorców opróżniająca zbiorniki bezodpływowe
 6. Ulotka – segregacja odpadów
11 komentarzy

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

11 Comments

 • Robiony w lolo letnik
  11 marca 2017, 21:32

  Ostatni wywóz odpadów w Ostrowie jest zaplanowany na 11 września 2017. Rozumiem, że worki z odpadami wytworzonymi po tym terminie wystawiam przed działkę i czekają do kwietnia 2018 roku…. Dlaczego np. w Wylatkowie ostatni wywóz jest 25 września, a w Ostrowie mamy dwa tygodnie wcześniej zakończyć "sezon śmieciowy"?

  REPLY
 • Robiona w lolo letniczka
  8 sierpnia 2017, 17:05

  Też chciałabym wiedzieć kto jest taki rozsądny i wpadł na to, że śmieci, resztki z kuchni np., można wywozić raz w miesiącu!!!
  Tez chciałabym wiedzieć co mam zrobić ze śmieciami po 11 września? Do lasu jak niektórzy amatorzy wodnych sobotnio- niedzielnych uciech?
  Też chciałabym wiedzieć dlaczego płacimy tak dużo za tak niewiele?
  Nie pozdrawiam…

  REPLY
 • AM
  27 czerwca 2019, 16:09

  Należy wystawiać worki z odpadami przed działkę. Jak zwierzęta porozrywaja worki i zanieczyszcza drogę należy ten fakt zgłosić do Gminy ponieważ zgodnie z ustawą ma obowiązek utrzymania czystości na swoich terenach. Pozdrawiam.
  PS. Jak gmina nie wywiaze się że swoich obowiązków to pozew zbiorowy lub indywidualnie do sądu lub łatwiej zgłaszać bałagan na policję.

  REPLY
 • bolo
  10 stycznia 2020, 22:52

  brawo, płacić 169 zł ale worki trzeba odebrać we własnym zakresie, letników nie traktuje się jak klientów ale jak zło konieczne, a gdzie harmonogram odbioru dla działek letniskowych raz w sezonie czy trzeba zawieść śmieci samemu na wysypisko

  REPLY
 • Mirosław Szychta
  26 lutego 2021, 14:07

  Powidz frontem do letników.

  Gmina gdzie płacimy podatki traktuje właścicieli domków letniskowych jako "gorszy sort", mamy sami załatwiać odbiór odpadów i jeszcze zakazują wywozu na składowisko Ługi. A to my zbieramy śmieci do swoich worków bo przy jeziorze nie ma żadnych śmietników ani kontenera. Brawo Rada Gminy "dobra zmiana".

  REPLY

Pogoda w Powidzu

Powidz
24°
całkowite zachmurzenie
wilgotność: 69%
wiatr: 3m/s płn.
Max: 24 • Min: 23
22°
Czw
17°
Pt
21°
Sob
22°
Nd
24°
Pon
Styczeń 2020
P W Ś C P S N
« lis    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031