Organizacje pozarządowe

[23.12.2022 r.]

Wójt Gminy Powidz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu ekologii

1. Ogłoszenie o konkursie nr 1
2. Zasady Przyznawanie i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Powidz- 2023
3. Oferta realizacji zadania publicznego
4. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego- 2023


[27.07.2022 r.]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego z obszaru profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi

Wójt Gminy Powidz  ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z obszaru profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi

Rodzaj:

— organizacja ogólnodostępnych zajęć oraz imprez promujących zdrowy styl życia bez używek

– Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem w budżecie Gminy Powidz na 2022 r.: 3500 zł
– Limit kwot dla jednego projektu: 3500 zł
– W konkursie każdy oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę.

Cel zadania:

– organizacja i popularyzacja wśród mieszkańców Powidza aktywnych form spędzania wolnego czasu, bez używek.

Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa):

– umożliwienie co najmniej 35  osobom uczestnictwa w wybranym wydarzeniu kulturalnym na terenie gminy Powidz
– Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: Oświadczenia oferenta zawierające harmonogram realizacji przedsięwzięcia: Oświadczenia oferenta zawierające harmonogram realizacji przedsięwzięcia, ; faktura z ilością biletów; lista obecności.

– Okres realizacji: 1.08.2022 r.– 31.10.2022 r
– Oferta powinna być złożona i sporządzona wyłącznie w formie papierowej w Urzędzie Gminy Powidz ul 29 Grudnia 24 62-430 Powidz w terminie:17.08.2022 r. do g 14:00. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem o terminie decyduje data wpływu do Urzędu.
– Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Powidz na realizację zadań własnych gminy w 2022 roku określone zostały Zarządzeniem 250/22 Wójta Gminy Powidz z dnia 21.01.2022 Oferent powinien zapoznać się z ww. zarządzeniem.
– Kontakt: Urząd Gminy Powidz, biuro nr 8, tel.: 63 2776 273 wewn.14

Szczegółowe informacje w załącznikach

1.Ogłoszenie
2. ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY POWIDZ
3. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – wersja edytowalna
4.Zarządzenie Wójta Gminy Powidz nr 250 w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji
5. Zarządzenie
6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO – wersja edytowalna


[28.04.2022 r.]
Wójt Gminy Powidz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z obszaru profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Powidz w roku 2022 w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 • Rodzaj:

-organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień, z możliwością krótkich wyjazdów.

 • Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem w budżecie Gminy Powidz na 2022 r.: 20 000 zł
 • Limit kwot dla jednego projektu: 10 000 zł
 • W konkursie każdy oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę
 • Cel zadania:

-kształtowanie wśród dzieci i młodzieży z Gminy Powidz postaw wolnych od nałogów, przeciwdziałanie uzależnieniom i poszerzenie wiedzy nt. szkodliwości używek.

-organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Powidz w zakresie ochrony tradycji i dziedzictwa regionu,

-popularyzacja aktywności ruchowej, rekreacyjnej i sportowej.

 • Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa):

-organizacja czasu co najmniej 15 dzieci i młodzieży z Gminy Powidz przez 5 kolejnych dni w tygodniu, min. 6 godzin dziennie, w okresie lipiec-sierpień.

 • Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: Oświadczenia oferenta zawierające harmonogram realizacji przedsięwzięcia, ; ilość zorganizowanych wydarzeń ilość uczestników oraz osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia; lista obecności.
 • Warunki szczegółowe: zleceniobiorca zobowiązany jest do:
  • zapewniania opieki wychowawcy z odpowiednimi uprawnieniami,
  • zapewnienia Min. 1 posiłku w trakcie dnia zajęć.
  • zorganizowania min. 2 wycieczek wyjazdowych dla uczestników zajęć o charakterze patriotyczno- historycznym, rekreacyjnym,
  • prowadzenia warsztatów, zajęć, pogadanek, prelekcji z elementami profilaktyki uzależnień,
  • przy realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Okres realizacji: 1.07.2022 r.– 31.08.2022 r.
 • Oferta powinna być złożona i sporządzona wyłącznie w formie papierowej w Urzędzie Gminy Powidz ul 29 Grudnia 24 62-430 Powidz w terminie:20.05.2022 r. do g 14:00. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem o terminie decyduje data wpływu do Urzędu.
 • Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Powidz na realizację zadań własnych gminy w 2022 roku określone zostały Zarządzeniem 250/22 Wójta Gminy Powidz z dnia 21.01.2022 Oferent powinien zapoznać się z ww. zarządzeniem.
 • Kontakt: Urząd Gminy Powidz, biuro nr 8, tel.: 63 2776 273 wewn.14

Szczegółowe informacje w załącznikach!

Do pobrania:
1. Ogłoszenie nr 2 o konkursie ofert na dotacje  w 2022 r. – plik pdf.
2. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy powidz na realizację zadań własnych gminy  w 2022 r. w ramach m.in. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy) – plik pdf.
3. Oferta realizacji zadania publicznego – wzór edytowalny
4. Zarządzenie Nr 250/22 Wójta Gminy Powidz z dnia 21.01.2022 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Powidz na realizację zadań własnych gminy w 2022 r. w ramach art.  13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy) – plik pdf.
5. Zarządzenie nr  272/22 Wójta Gminy Powidz z dnia 27.04.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku – plik pdf.
6. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego – wersja edytowalna.


[25.01.2022 r.]
Wójt Gminy Powidz  ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z obszaru upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Powidz w roku 2022 z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji

Rodzaj:

– organizacja regularnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
– zarządzanie i udostepnienie do korzystania z infrastruktury sportowej,
– organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym

– Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem w budżecie Gminy Powidz na 2022 r. : 5 000 zł
– Limit kwot dla jednego projektu: 5 000 zł
– Cel zadania: Popularyzacja sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Powidz.
– Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa):

 • organizacja co najmniej 3 imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym,
 • udostępnianie do korzystania z infrastruktury sportowej: minimum 8 godzin w tygodniu

– Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: Oświadczenia oferenta zawierające harmonogram realizacji przedsięwzięcia, ; ilość zorganizowanych wydarzeń ilość uczestników oraz osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia.

– Oferta powinna być złożona i sporządzona wyłącznie w formie papierowej w Urzędzie Gminy Powidz ul 29 Grudnia 24 62-430 Powidz w terminie:16.02.2022 r. do g 15:00. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem o terminie decyduje data wpływu do Urzędu.

– Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Powidz na realizację zadań własnych gminy w 2022 roku określone zostały Zarządzeniem 250/22 Wójta Gminy Powidz z dnia 21.01.2022 Oferent powinien zapoznać się z ww. zarządzeniem.

Szczegółowe informacje w załącznikach!

1. Ogłoszenie o konkursie ofert z obszaru upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji
2. Zasady przyznawania dotacji z budżetu Gminy Powidz
3. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – wersja edytowalna
4.Zarządzenie Wójta Gminy Powidz nr 250 w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Powidz
5. Zarządzenie Wójta Gminy Powidznr 252 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert
6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO – wersja edytowalna


Konsultacje projektu programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Wójt Gminy Powidz serdecznie zaprasza  organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wszystkich mieszkańców naszej Gminy zainteresowanych działalnością pożytku publicznego do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Konsultacje prowadzone będą w formie bezpośredniego otwartego spotkania, które odbędzie się dnia 10 listopada 2021 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Powidz o g. 14:30.
Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej www.powidz.pl, stronie BIP Urzędu Gminy Powidz oraz w Urzędzie Gminy Powidz, biuro nr 8.Po konsultacjach wraz ze stowarzyszeniem Centrum PISOP zapraszamy do udziału w spotkaniu „Źródła i skuteczne finansowania organizacji pozarządowych z gminy Powidz„. Podpowiemy, w których konkursach możecie efektywnie aplikować oraz co zwiększy Waszą szansę na sukces!

Na szkolenie zapraszamy wszystkich społeczników z gminy Powidz – aktywnych mieszkańców, którym na sercu leży dobro ich Małej ojczyzny”, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych, klubów seniora.

Spotkanie poprowadzi pani Ewa Gałka, prezeska Stowarzyszenia Centrum PISOP i zarazem specjalistka w skutecznym pozyskiwaniu środków na działania społeczne.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać mailem na adres: info@powidz.pl lub telefonicznie 667 111 718. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Na miejscu zapewniamy poczęstunek.

Szkolenie organizowane w ramach projektu „Aktywni na 100” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Projekt programu współpracy gminy Powidz z organizacjami pozarządowymi na rok 2022


 

AKTYWNI OBYWATELE – RUSZA KOLEJNY KONKURS DOTACYJNY DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Na prośbę Fundacji im. S. Batorego publikujemy informacje dotyczące Programu Aktywni Obywatele.

Prawie 10,5 mln eur czeka na organizacje społeczne w ii konkursie na projekty tematyczne w programie aktywni obywatele – fundusz krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: (1) angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne,

(2) ochrona praw człowieka i równe traktowanie

(3) wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie.
Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia.

W konkursie mogą startować wszystkie organizacje społeczne, które prowadzą lub chcą podjąć działania w ww. obszarach. Program kieruje swoją ofertę w szczególności do organizacji mniej doświadczonych, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. Mogą one próbować swoich sił w ścieżce konkursowej na małe (do 25 tys. EUR) lub duże dotacje (do 62,5 tys. EUR).
Zespół Programu przygotuje dla wszystkich zainteresowanych szkolenia online, poradniki i instrukcje, możliwe są także konsultacje telefoniczne.

Organizacje, które chcą do projektu zaprosić doświadczone organizacje m.in. z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) mogą otrzymać na tę współpracę dodatkową kwotę dotacji. Mogą też liczyć na naszą pomoc w szukaniu zagranicznych partnerów.

Każda organizacja ubiegająca się o środki na działania projektowe może wystąpić o dodatkowe fundusze na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania czy komunikacji.

W tym konkursie szczególnie oczekiwane są projekty wspierające kobiety oraz osoby LGBT+ narażone na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną. Priorytetowo traktowane będą również działania przygotowujące osoby zagrożone wykluczeniem do prowadzenia działalności społecznej w roli „self-adwokatów” oraz projekty, które będą sprzyjały komunikacji osób o przeciwstawnych poglądach w ważnych społecznie sprawach.

Więcej szczegółowych informacji na stronie:  aktywniobywatele.org.pl/

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Programu Aktywni Obywatele –
Fundusz Krajowy w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO). W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości (w tym etnicznych, religijnych, językowych i
seksualnych).


Uchwałą  Nr XXXIX/244/17 Rada Gminy Powidz z dnia 23 listopada 2017 roku przyjęła „Program współpracy Gminy Powidz z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” i odnośnik do programu: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=powidz/&strona=13&typ=menu&menu=262&id=2887&str=1


Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym złożona w trybie art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie z zakresie ekologii – realizacja inicjatyw służących utrzymaniu porządku i czystości zwłaszcza na obszarach cennych przyrodniczo [skan oferty w wersji PDF]

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Dodaj komentarz

Skip to content