Konsultacje projektu programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Wójt Gminy Powidz serdecznie zaprasza  organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wszystkich mieszkańców naszej Gminy zainteresowanych działalnością pożytku publicznego do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok. Konsultacje prowadzone będą w formie bezpośredniego otwartego spotkania, które odbędzie się dnia 3 listopada 2022 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Powidz o g. 14:00.
Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej www.powidz.pl, stronie BIP Urzędu Gminy Powidz oraz w Urzędzie Gminy Powidz, biuro nr 8.

Na konsultacje zapraszamy wszystkich społeczników z gminy Powidz – aktywnych mieszkańców, którym na sercu leży dobro ich Małej ojczyzny”, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych, klubów seniora.

Zachęcamy również do wypełnienia ankiety, która usprawni przebieg konsultacji.

projekt – Program wspólpracy na 2023 rok

ankieta – konsulatacje program wpółpracy z NGO na 2023 r.

Dodaj komentarz

Skip to content