Dokończenie rewitalizacji rynku

W dniu 1.02.2023r. Gmina Powidz reprezentowana przez Jakuba Gwita – Wójta Gminy podpisała umowę z Wykonawcą – firmą Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z m. Dziedzice  wyłonionym w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na zadanie dotyczące rewitalizacji rynku w Powidzu poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu,  dokończenia robót, na kwotę 987.312,50 zł brutto. Roboty obejmują dokończenie zadania w ramach robót drogowych, przebudowy wodociągu i kanalizacji deszczowej oraz roboty elektryczne na skrzyżowaniu ul. Park Powst. Wlkp – ul. Warszawska – ul. ks. Infułata K. Dorszewskiego , na odcinku w kierunku szkoły, małą architekturę, roboty poprawkowe i wykończeniowe. Umowny czas realizacji to 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

Gmina Powidz odstąpiła od realizacji umowy o roboty budowlane z dnia 21 lutego 2020r. z poprzednim Wykonawcą – firmą Tech-Fen Grzegorz Osiewała z m. Gostyczyna z dniem 20.10.2022r. Przeprowadziła inwentaryzację robót oraz przygotowała dokumentację dla nowego postępowania. Wezwała Wykonawcę do zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy oraz do zapłaty kary umownej za opóźnienia i niedochowanie terminów pośrednich  w wykonaniu I etapu, II etapu i III etapu realizacji zadania, i będzie dochodziła swych należności.

stopka

Inwestycja jest objęta dofinansowaniem  z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dodaj komentarz

Skip to content