Relacja z XLVI sesji Rady Gminy Powidz

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Strzałkowo na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie – podjęcie uchwały jest uzasadnione zapotrzebowaniem społecznym na działanie tego typu placówki, z której korzystają niepełnosprawni mieszkańcy gminy Powidz. Z zajęć prowadzonych przez ośrodek Warsztaty Terapii Zajęciowej w Babinie korzysta 6 osób z terenu gminy Powidz. Na terenie Gminy Powidz nie ma takiego ośrodka, który realizowałby zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Uczestnicy z terenu Gminy Powidz są dowożeni do Warsztatów, co generuje również dodatkowe koszty po stronie WTZ. Gmina Powidz na zadanie z zakresu wsparcia działalności Warsztatów Terapii zajęciowej w Babinie przeznaczy kwotę 15 000,00 zł;

2) zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;

3) zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2023 rok – do budżetu wprowadzono następujące nowe zadania: „Dokumentacja projektowa przebudowy infrastruktury pola biwakowego w Przybrodzinie” (w związku ze staraniami o wsparcie inwestycji ze środków zewnętrznych), „Dokumentacja projektowa w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków komunalnych”  (dot. budynku komunalnej przy skrzyżowaniu rynku z ul. Bilskiego oraz budynku z świetlicą wiejską w Ostrowie – próba pozyskania środków z Rządowego Programu Polski Ład na obiekty zabytkowe), „Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele Urzędu Gminy” (w budynku przy ul.29 Grudnia 24), „Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (drogi obronne – zadanie 2 letnie,  kwota planowana w 2024 to 14.345.000,00 zł); zabezpieczono środki na sporządzenie projektu Programu ochrony środowiska i  projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Ponadto dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w związku z dostosowaniem ich do planowanego wykonania;

4) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Powidz – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni  ścieków i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest zezwolenie. Rada gminy określa, w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia. Uchwała Rady Gminy Powidz określa wymogi dotyczące opisu wyposażenia technicznego odnośnie do pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług i bazy transportowej;

5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych   – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Powidz w drodze uchwały określa górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Górne stawki opłat są maksymalnymi opłatami jakie mogą pobrać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, a  uchwałą zmieniającą wprowadzono maksymalną stawkę opłaty pobieraną przez przedsiębiorców za odbiór nieczystości płynnych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków (50 zł/mᵌ);

6) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. W przypadku, gdy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia funkcjonują części miejscowości dokonuje się przenumerowania z urzędu albo wnosi do rady gminy o wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości. W przypadku zmiany rodzaju miejscowości numery porządkowe pozostaną bez zmian. Rada Gminy jest obowiązana przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami danej miejscowości w przypadku zmiany nazwy lub rodzaju miejscowości.

Podjęcie przedmiotowej uchwały było konieczne w związku z zamiarem wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o:

–  zmianę rodzaju miejscowości Ługi stanowiącej obecnie część wsi Powidz, na Ługi –  wieś;

–  zmianę rodzaju miejscowości Powidz-Osiedle stanowiącej obecnie część wsi Powidz, na Powidz-Osiedle – wieś;

–  zmianę rodzaju miejscowości Dolina stanowiącej obecnie część wsi Powidz, na Osiedle Dolina – osiedle wsi Powidz.

Taki kierunek działania nie spowoduje konieczności nadawania nowych numerów porządkowych, zmiany dokumentów itp.

7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Anastazewie – uchwała dotyczy  nieruchomości  położonej  w  obrębie  ewidencyjnym  Anastazewo, gmina  Powidz  stanowiącej  mienie  komunalne. Dla  przedmiotowej  działki  nie  obowiązuje  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego. W  studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Powidz  oznaczona  jest   symbolem:  MN/ML:  tereny  o  dominującej  funkcji  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej / tereny  zabudowy  letniskowej – rekreacji  indywidualnej;

8)  w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Powidz – uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zbycie 3 z 4 lokali mieszkalnych w budynku położonym w Przybrodzinie 15, na działce o numerze ewidencyjnym 56 o powierzchni 0,13 ha, stanowiącej własność Gminy Powidz. Na mocy niniejszej uchwały lokale mieszkalne mogą być zbyte w drodze bezprzetargowej (z zachowaniem prawa pierwszeństwa określonego cytowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami) jak również w trybie przetargowym – o ile nie dojdzie do zbycia lokali na rzecz dotychczasowych najemców;

9) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w załączniku nr 1 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/269/21 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków  komunikacji elektronicznej dokonano następujących zmian:

– nowe brzmienie przyjęła KLAZULA INFORMACYJNA w związku ze zmianą Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

– wskazano prawidłowy termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodny z uchwałą Rady Gminy Powidz w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

– określono, że dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe.

Nowy druk deklaracji będzie obowiązywał wszystkich właścicieli nieruchomości w przypadku składania nowej  deklaracji lub korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do składnia nowego druku deklaracji, jeśli nie zaistniała konieczność naliczenia lub zmiany opłaty za odpady.

link do materiałów sesyjnych:
https://gminapowidz.esesja.pl/posiedzenie/558b0ade-2c22-4

link do sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta:
https://gminapowidz.esesja.pl/zalaczniki/221457/sprawozdanie-z-dzialalnosci-miedzysesyjnej-23022023-r_2137862.pdf

XLVI sesji Rady Gminy Powidz – video

Dodaj komentarz

Skip to content