Badanie aktywności ekonomicznej ludności

Celem Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) jest pozyskanie aktualnych i porównywalnych na poziomie krajów Unii Europejskiej danych dotyczących dochodów, ubóstwa, wykluczenia społecznego i innych aspektów warunków życia. Gospodarstwa domowe, poprzez udział w badaniu panelowym przez kolejne 4 lata, umożliwiają uzyskanie pełniejszych danych o ich sytuacji, z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w tym okresie w tej samej grupie wylosowanych gospodarstw domowych.

Termin realizacji badania: 24.04.2023 r. – 30.06.2023 r.

Metoda realizacji badania:
-wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego
-wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
-samospis internetowy (pilotaż w 4 województwach)

Zakres zbieranych informacji:

Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (EU-SILC) pozyskuje dane o:
-warunkach mieszkaniowych;
-poziomie i źródłach dochodów;
-sytuacji materialnej;
-stopniu zaspokojenia podstawowych potrzeb;
-stanie zdrowia;
-uczestnictwie w procesie edukacji oraz opiece formalnej nad dziećmi;
-aktywności ekonomicznej na rynku pracy;
-cechach demograficznych respondentów.

A w 2023 roku dodatkowo o:
-warunkach mieszkaniowych z uwzględnieniem zmiennych dotyczących trudności mieszkaniowych osób w wieku 16 lat i więcej oraz pytań odnoszących się do efektywności energetycznej budynków, w których mieszkają gospodarstwa domowe;
-aktywności na rynku pracy;
-międzypokoleniowym dziedziczeniu niekorzystnych sytuacji życiowych.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz.

Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?
1) w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu pod numerami: 61 27 98 302 lub 61 27 98 356,
2) dzwoniąc na infolinię statystyczną 22 279 99 99 kanał 7 (w dni robocze w godz. 8-15),
3) na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Uzyskane od respondentów informacje pozwolą na ocenę warunków życia gospodarstw domowych w Polsce i porównanie ich z sytuacją w innych krajach Unii Europejskiej. Jest to możliwe, ponieważ badanie EU-SILC realizowane jest na terenie całej Wspólnoty według jednakowej metodologii.

Więcej informacji na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

EU-SILC

Dodaj komentarz

Skip to content