Nabór na wolne stanowisko pracy

Urząd Gminy Powidz

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

 podinspektor – Gminny Doradca Klimatyczny

wymiar etatu: 1

(umowa o pracę  na czas realizacji projektu pn. „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, realizowanego przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL, tj. czas określony do 31.12.2031 r., z możliwością przedłużenia)

Wykształcenie: wyższe
preferowany kierunek: ochrona środowiska, geografia, biologia, zarządzanie projektami – lub pokrewne.

Zakres obowiązków:

1)      uczestnictwo w pracach związanych z realizacją Zintegrowanego Projektu Strategicznego (dalej SIP) w ramach Programu LIFE z uwzględnieniem jego zakresów: formalnych, merytorycznych i finansowych,
2)      współpraca z Koordynatorem SIP  oraz pozostałymi Współbeneficjentami,
3)      wsparcie mieszkańców, MŚP i innych podmiotów – w charakterze Doradcy Klimatycznego – w przygotowywaniu projektów i wniosków o środki na działania dla poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2,
4)      współpraca w ramach Sieci Doradców Klimatycznych SIP,
5)      działania promocyjne, edukacyjne, komunikacyjne i informacyjne odnoszące się do procesu osiągania neutralności klimatycznej oraz przystosowania się do zmiany klimatu za pomocą rozwiązań opartych na zasobach przyrody,
6)      działania edukacyjne, komunikacyjne i informacyjne odnoszące się do procesu wdrażania zielonych zamówień publicznych w JST i MŚP,
7)      wykonywanie uproszczonych ocen energetycznych nieruchomości,
8)      przygotowanie gminnego/powiatowego zintegrowanego planu na rzecz energii, transportu i klimatu,
9) konsultowanie, analizowanie, monitorowanie, sprawozdawanie i raportowanie działań merytorycznych i finansowych realizowanych w ramach SIP, przewidzianych dla JST,
10)   współpraca w ramach realizacji Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040,
11)   obsługa systemów IT i monitoringowych na potrzeby realizacji SIP,
12)   udostępnianie informacji publicznej dotyczącej SIP,
13)   bieżąca analiza wydatków i dochodów budżetowych w ramach realizacji SIP,
14)   ewidencja dowodów finansowo-księgowych związanych z realizacją SIP,
15)   sporządzanie wniosków o płatność.

Wymagania niezbędne:

1)      podstawowa znajomość ustaw z zakresu środowiska i klimatu,
2)      znajomość ogólnych zasad realizacji projektów,
3)      umiejętność analizy i przetwarzania dużej ilości informacji,
4)      komunikatywność,
5)      bardzo dobra znajomość pakietu MsOffice,
6)      znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość regionalnych, powiatowych i gminnych dokumentów strategicznych z zakresu środowiska i klimatu ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040,
2)      doświadczenie praktyczne związane z realizacją projektów finansowanych ze środków krajowych lub Unii Europejskiej,
3)      doświadczenie praktyczne związane z ochroną środowiska i klimatu lub energetyką,
lub odnawialnymi źródłami energii,
4)      dobra organizacja pracy, samodzielność, kreatywność, zaangażowanie,
5)      odporność na stres,
6)      odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,
7)      prawo jazdy kat. B.

Informacje o warunkach i miejscu pracy:
Urząd Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz, budynek piętrowy.  Stanowisko związane z pracą przy komputerze oraz w terenie, wymagające skupienia i dokładności.

Oferujemy:

a)       możliwość rozwoju zawodowego,
b)       udział w studiach podyplomowych i szkoleniach,
c)       współuczestnictwo w realizacji Projektu pn. Life After Coal PL wzmacniającego realizację Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040,
d)       możliwość wykorzystania samochodu elektrycznego do prac w terenie,
e)       wyposażenie w laptop z oprogramowaniem,
f)        stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

Wymagane dokumenty:

1)      CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe (nr telefonu lub adres e-mail, podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji), przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje,
2)      kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
3)      podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia:
– „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.”
– „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”
– „Posiadam obywatelstwo polskie”
4)      Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 530) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia 2 /2023 należy składać w terminie do: 5.05.2023 r.

 • osobiście w Urzędzie Gminy Powidz ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz, pok. Nr 9 – sekretariat,
 • nadsyłać pocztą pod adres: Urząd Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz;
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

 

Dodatkowe informacje:

a)       w Urzędzie Gminy Powidz w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%,
b)       aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny
być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty nie muszą
być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego),
c)       rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie   o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane  po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia,
nie będą rozpatrywane.
d)       kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali
w CV (telefonicznie lub e-mailowo),
e)       aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na: stronie internetowej BIP www.powidz.pl zakładka BIP – zakładka nabory oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Powidz ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz,
f)        podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji,
g)       aplikując, oświadczasz, że zapoznałeś się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY PROCESU REKRUTACJI URZĄD GMINY POWIDZ

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Powidz (dalej: Urząd) reprezentowany przez Wójta Gminy, z siedzibą w Powidzu, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz, dane kontaktowe: numer telefonu: 63 277 62 72, adres email: ug@powidz.pl .
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Urząd, dane kontaktowe: tel. 509 776 801, adres email: iod@daneosobowe.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w określonych poniżej celach oraz na podstawie wskazanych przesłanek legalności:

a)       obsługa procesu rekrutacji kandydatów do pracy na podstawie następujących przesłanek:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zakresie danych określonych  Art. 221 § 1 czyli: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1510)
 • na podstawie zgody kandydata w zakresie pozostałych, dodatkowych danych czyli przesłanki określonej w art. 6. ust.1 lit. a RODO
 • na podstawie wyraźnej, pisemnej zgody w zakresie danych szczególnych kategorii czyli przesłanki określonej w art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

b)       archiwizacja dokumentów  na podstawie obowiązku wynikającego z przepisu prawa czyli przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 164)

 1. Podanie dodatkowych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jak zgoda na przetwarzanie tych danych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym momencie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna, pisemna zgoda na ich przetwarzanie, które może zostać odwołane w dowolnym czasie.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Urząd zawarł umowy powierzenia danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania i w czasie określonym przepisami prawa: 2 lata  dla celów określonych w pkt. 3 lit. a). Zasady archiwizacji dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.

Dokumenty nie spełniające wymogów formalnych będą niszczone po upływie miesiąca od dnia zawiadomienia kandydata o stwierdzeniu uchybień i w tym okresie kandydat może je odebrać.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO:
  –         prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
  –         prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  –         prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
  –         prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
  –         prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
  –         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa wymienionych w pkt. 3 lit. a). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia określonych w pkt. 3 wniosków lub podjęcia innych działań przewidzianych wymienionymi w pkt. 3 ustawami.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podmiot udostępniający informacjęUrząd Gminy Powidz

Informację wytworzył: Beata Kwitowska – Sekretarz Gminy

Informację udostępnił: Monika Średzińska

Informację udostępniono: www.powidz.pl, BIP Urzędu, tablica informacyjna Urzędu

FAQ

– aplikując oświadczasz, że znana jest Ci informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w procesie rekrutacji
– dokument potwierdzający wykształcenie wyższe I i II stopnia to dyplom ukończenia studiów
– dokument potwierdzający wymagany staż pracy to świadectwo pracy lub aktualne zaświadczenie
o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę (umowa o pracę nie jest takim dokumentem)
– do stażu pracy nie zalicza się: umów zlecenia, umów o dzieło, staży i praktyk
– aplikacje odrzucone w procesie rekrutacji nie są zwracane, są niszczone komisyjnie
– kompletna aplikacja to tak, która została wysłana w terminie (liczy się data stempla pocztowego).
Dotyczy to również uzupełniania dokumentów do złożonych aplikacji.
– kompletna aplikacja to tak, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (dotyczy aplikacji wysyłanych pocztą), podpis profilem zaufanym
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczny z podpisem własnoręcznym

 

Wymagane oświadczenia- według załączników do ogłoszenia o naborze

1)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1

2)      Oświadczenia – załącznik nr 2

 

                                                                                                     Wójt

                                                                                   /-/ Jakub Gwit

Do pobrania:
Ogłoszenie o naborze – plik pdf.
Załączniki – pliki edytowalne

loga ochrona.

Dodaj komentarz

Skip to content