Otwarcie zrewitalizowanego powidzkiego rynku oraz Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

W środę 21 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz zrewitalizowanego powidzkiego rynku.

Na początku wszyscy zgromadzeni wysłuchali piosenek zaprezentowanych przez Dominikę Grylewicz i Barbarę Smółkę.

Następnie prowadzący serdecznie powitał zaproszonych gości:
ks. abp Wojciecha Polaka – Prymasa Polski
ks. Dyrektora Caritas AG Krzysztofa Stawskiego
Starostę Słupeckiego Jacka Bartkowiaka
Wicestarostę Słupeckiego Czesława Dykszaka, Wójta Gminy Powidz Jakuba Gwita, Burmistrza Miasta Słupcy Michała Pyrzyka, Burmistrza Gminy i Miasta Witkowa Mariana Gadzińskiego, Wójta Gminy Orchowo Jacka Misztala, Zastępcę Wójta Gminy Orchowo Ewelinę Gumienną, Radnych Gminy Powidz z Przewodniczącym Filipem Muszyńskim, Proboszcza parafii w Powidzu ks. Alfreda Lewicza, Wikariusza parafii w Powidzu ks. Marcina Maciejewskiego, Dyrektorów – ZSP w Powidzu Annę Wierzbicką, Biblioteki Publicznej Annę Wiatr i Domu Kultury Roberta Czechorowskiego, Kierownika GOPS w Powidzu Piotra Jurgę, Sekretarz Gminy Powidz Beatę Kwitowską, pracowników Urzędu Gminy Powidz Panią Joannę Kaczyńską i Pana Piotra Plewę, Wykonawcę dokończenia przebudowy Rynku – Macieja Rybickiego z firmy Izbruk, pracowników Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, nowego Dyrektora Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. Marcina Andrzejewskiego, wieloletniego zastępcę Dyrektora Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. Krzysztofa Woźniaka, Dariusza Kałużnego z Nuvarro, Prezesa Zarządu DC Centrum Szymona Cieślę, Andrzeja Madaja – autora projektu i inspektora nadzoru przebudowy ul. Park Powstańców Wlkp., Przemysława Żurawickiego – inspektora branży sanitarnej, sołtysów oraz obecnych mieszkańców i turystów.

Jako pierwszy zabrał głos ks. dyrektor Krzysztof Stawski. W swoim wystąpieniu wspomniał krótko historię budynku, który dawniej był domem ks. infułata Kazimierza Dorszewskiego i zgodnie z testamentem tegoż księdza został ofiarowany siostrom zakonnym. Po śmierci ks. Dorszewskiego działały tam siostry Elżbietanki, a obecnie ich dzieło kontynuuje Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Ks. dyrektor podkreślał, że w duchu ks. Dorszewskiego drzwi wyremontowanego budynku są otwarte dla wszystkich. Centrum ma służyć jak największej ilości ludzi, szczególnie osobom w potrzebie, ale również wypoczynkowi czy rehabilitacji.
Na koniec przemówienia skierował serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy pracowali nad inwestycją. – To wielkie szczęście, że udało nam się zakończyć realizację tego dużego projektu – mówił ks. Stawski.

Pan wójt przypomniał, że otwarcie zrewitalizowanego rynku oraz Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego przypadło w 780. rocznicę nadania Powidzowi Aktu lokacyjnego, który otworzył wówczas to miejsce dla ludzi. Podobnie stało się obecnie  – współpraca z Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej zaowocowała stworzeniem miejsca spotkań, integracji, organizacji różnorodnych wydarzeń, ale też służącego potrzebującym.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pracę Pan wójt skierował do ks. Prymasa, ks. dyrektora Krzysztofa Stawskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, firmy Nuvarro z p. D. Kałużnym, DC Centrum, pracowników Urzędu Gminy Powidz, Andrzeja Madaja – autora projektu i głównego inspektora nadzoru, inspektorów branży sanitarnej i  elektrycznej, Izbruk Macieja Rybickiego, radnych. Okazał wdzięczność również mieszkańcom i turystom za cierpliwość oraz wyrozumiałość. Podkreślił przy tym, że „Nie od razu Kraków zbudowano i nie od razu rynek w Powidzu zrewitalizowano” wskazując na to jak trudna i wymagająca okazała się ta inwestycja.

Przypomnijmy, że inwestycja pn. „Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez budowę centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego i przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich” została objęta dofinansowaniem w kwocie 6 003 964,40 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Gmina Powidz w pierwszej kolejności podpisała umowę o roboty budowlane w dniu 21.02.2020r. z Wykonawcą – firmą Tech-Fen Grzegorz Osiewała z m. Gostyczyna. Planowany termin zakończenia prac przypadał na 30.09.2021 r. Jednak nieustanne opóźnienia ze strony Wykonawcy, niewłaściwe prowadzone prace i niedochowywanie terminów poskutkowały odstąpieniem od umowy przez Gminę Powidz 20.10.2022r. Ponadto Wykonawca został wezwany do zapłaty kary umownej. W tamtym momencie prace zatrzymały się na III etapie.

Umowa z nowym Wykonawcą – firmą Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z m. Dziedzice, została zawarta w dniu 01.02.2023r. IV etap prac obejmował dokończenie zadania w ramach robót drogowych, przebudowę wodociągu i kanalizacji deszczowej oraz roboty elektryczne na skrzyżowaniu ul. Park Powstańców Wlkp. – ul. Warszawska – ul. ks. inf. K. Dorszewskiego, na odcinku w kierunku szkoły, małą architekturę oraz prace poprawkowe i wykończeniowe.

Pomimo wielu przeszkód i trudności, dzięki staraniom oraz ciężkiej pracy zaangażowanych w realizację inwestycji osób, ostatecznie roboty związane z tworzeniem Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego oraz rewitalizacją rynku zostały ukończone.

Pan wójt oznajmił, że w ramach rewitalizacji rynku poprzez przebudowę ul. Park Powstańców Wielkopolskich wymieniono nawierzchnię jezdni oraz chodników z asfaltu i betonowej kostki na kostkę kamienno-granitową, zainstalowano 21 nowych latarni z energooszczędnym oświetleniem LED, wymieniono podziemne instalacje wodociągowe oraz kanalizację deszczową, przebudowano zieleń,  zamontowano instalację  automatycznego podlewania oraz elementy małej architektury.

Starosta Słupecki przekazał słowa uznania, ciesząc się, że pomimo trudności udało się w całości dokończyć projekt. Pan Starosta zwrócił uwagę na liczne inwestycje prowadzone w Gminie Powidz, dzięki którym to miejsce przyciąga do siebie wielu ludzi. Wskazał także na dynamiczny rozwój infrastruktury dróg, który jest możliwy dzięki współpracy z Powiatem Słupeckim.

Następnie przemawiał Przewodniczący Rady Gminy Powidz Filip Muszyński. Na wstępie podkreślił, że dzisiejsza uroczystość z pewnością w sposób szczególny zapisze się na kartach historii Ziemi Powidzkiej. Podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tak wspaniałych inwestycji, za wytrwałość i niegasnący optymizm pomimo wielu przeciwności. Dziękował m. in. wójtowi Jakubowi Gwitowi, księdzu dyrektorowi Krzysztofowi Stawskiemu, pracownikom Urzędu Gminy pod kierownictwem Pani Sekretarz Beaty Kwitowskiej oraz osobom z otoczenia księdza, które miały swój udział w pracach związanych z rewitalizacją.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na doskonałe połączenie nowoczesnej architektury, z zachowaniem elementów historycznych oraz zieleni. Wyraził nadzieję na to, iż jednostki organizacyjne urzędu czy liczne organizacje z terenu Gminy wypełnią odnowioną przestrzeń inicjatywami, a powidzki rynek, którego integralną część stanowi Centrum Edukayjno-Rehabilitacyjne, stanie się miejscem tętniącym życiem.

Na zakończenie przemowy, Przewodniczący zwrócił się do Pana wójta słowami: „Per aspera ad astra – Przez cierpienie do gwiazd”, cierpienia już były i to całkiem sporo, teraz czas na gwiazdy.

Słowa abp Wojciecha Polaka – Prymasa Polski kierowane do przybyłych gości skupiały się wokół jednego symbolu, jakim jest serce, które połączyło obie inwestycje.

Mianowicie sercem, czyli centrum Powidza jest zrewitalizowany rynek, a opiekę nad nowo wyremontowanym budynkiem sprawuje Caritas, który ma serce w swoim herbie.

Z tego serca wychodzi to, co najważniejsze i najistotniejsze, czyli troska i miłość do człowieka, który jest w potrzebie – powiedział Prymas. – Po to właśnie powstało to Centrum, aby służyć ludziom. Myślę, że rewitalizacja centrum Powidza jest ożywieniem tego miejsca, serca miasta, które służyć będzie całej społeczności. Nie tylko cieszy oczy, ale też raduje serca. – dodał Prymas.

Nie zabrakło również podziękowań ze strony ks. Prymasa za wysiłek, wytrwałość i wszelkie dobro osób pracujących przy realizacji projektu oraz gratulacji dla p. wójta z okazji otwarcia zrewitalizowanego rynku.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było błogosławieństwo ks. Prymasa oraz poświęcenie rynku i pomieszczeń Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego.

Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się na poczęstunek do Domu Katolickiego, a przybyli mieszkańcy mieli okazję zwiedzić budynek Centrum i wpisać się do księgi pamiątkowej.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia oraz zapoznania się z załączonymi listami gratulacyjnymi od Burmistrza Gminy i Miasta Witkowa, Burmistrza Miasta Słupcy oraz Wójta Gminy Ostrowite.

List gratulacyjny Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
List gratulacyjny Burmistrz Miasta Słupcy
List gratulacyjny Wójt Gminy Ostrowite

Dodaj komentarz

Skip to content