Relacja z XLIX sesji Rady Gminy Powidz

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Filip Muszyński. Na sesji podjęto następujące uchwały:

– w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Powidz wotum zaufania – zgodnie  z ustawą o samorządzie gminnym, Wójt co roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i  uchwał rady gminy.

Wójt omawiając Raport zwrócił uwagę, że od początku kadencji do dnia dzisiejszego zdobyto z różnych źródeł ponad 50 mln zł na różne przedsięwzięcia – dla mieszkańców Gminy  i wszystkich korzystających z tego terenu.

Rok 2022 to w szczególności:
– realizacja zadania ,,Rewitalizacja Rynku poprzez przebudowę ul. Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu”. Odstąpiono od umowy z dotychczasowym wykonawcą, zinwentaryzowano roboty, wyłoniono wykonawcę na dokończenie realizacji zadania;
– pozyskanie środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na gminne przewozy pasażerskie;
– opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Powidz i Polanowo;
– podpisanie umowy z Wykonawcami na realizację zadania „Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz” składającego się z 3 części. Na inwestycję pozyskano wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 7.379.562,00, a dodatkowo na zadanie dot. remontu drogi w Wylatkowie uzyskano dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.093.886,49 zł;
– współpraca z Powiatem Słupeckim, stroną wojskową, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim i Ministerstwem Infrastruktury na rzecz przebudowy, rozbudowy i budowy dróg powiatowych i gminnych  o znaczeniu obronnym: rozbudowa drogi powiatowej nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin; rozbudowa drogi powiatowej nr 2161P Powidz – granica powiatu (Witkowo); budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz, a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda – Kochowo”; przebudowa drogi 3040P na odcinku Powidz – Ostrowo (gmina Powidz przekazała środki na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej). Ponadto uzgadniano ze stroną wojskową przebudowę odcinka  drogi tzw. „V”: czarna droga i droga w kierunku oczyszczalni ścieków;
– budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi (kwota dofinansowania z budżetu państwa 11 992 000 zł). W 2022 r. wykonano dokumentację projektową oraz część robót budowalnych;
– modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Powidz;
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Powidz;
– objęcie  kolejnych udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Zachodni Spółka z o.o.;
– zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Anastazewie;
– uzyskanie wsparcia z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadania dot. sieci kanalizacji sanitarnej: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz oraz  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz. Dokonano wyboru  wykonawców i podpisano umowy na realizację w formule zaprojektuj i wybuduj;
– poprawa bezpieczeństwa poprzez wsparcie realizacji zadania „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego” dla Komendy Powiatowej PSP w Słupcy – kwota 20 000;
– wsparcie Adaptacji i modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Budzisławiu Kościelnym na cele użytkowe – Zespół Ratownictwa Medycznego;
– w grudniu 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą Fenix Budownictwo Sp. z o.o. z Witkowa na zadanie „Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz” obejmującą rozbudowę strażnicy OSP w Powidzu wraz z termomodernizacją części istniejącej oraz OZE  i rozbudowę budynku ZSP na potrzeby stworzenia klubu dziecięcego obejmującą roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i zakup wyposażenia. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
– rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Powidz Osiedle;
– budowa świetlicy kontenerowej w m. Charbin wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo;
– rozbudowa monitoringu wizyjnego (rynek);
– współpraca z wojskami USA, dialog w ramach Forum Gmin Związanych z Obecnością Wojsk Sojuszniczych;
– wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok;
– działalność Biblioteki Publicznej, Domu Kultury, ZSP i GOSP (zgodnie z przedkładanymi przez te instytucje informacjami, sprawozdaniami  z działalności), organizacja wydarzeń lokalnych patriotycznych oraz innych (np. Dni Powidza, Powidz Jam Festiwal, Szantogranie, gminne dożynki, jarmark Bożonarodzeniowy);
– współpraca z WUW oraz instytucjami takimi, jak: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu wraz z grupą producentów, Państwowe  Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W zakresie inicjatyw społecznych promujących rodzinę, aktywny wypoczynek poprzez organizację rodzinnego festynu w maju 2022r. pod patronatem Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna i Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego;
– wsparcie wydarzeń służących pobudzeniu aktywności obywatelskiej  w Charbinie, Ługach, Ostrowie, Powidzu, Przybrodzinie, Smolnikach Powidzkich, Powidzu-Osiedle i Wylatkowie;
– w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie realizowano dodatkowe zadania na rzecz obywateli Ukrainy (wydawano Pesele, prowadzono z dziećmi ukraińskimi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole, przeprowadzono za pośrednictwem naszych jednostek: GOPS-u, BP i DK zbiórki odzieży, żywności i środków higienicznych, realizowano wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego dla osób fizycznych, która zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy).

Wójt wskazał, że blisko 300 tys. zł zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia wybrane przez samych mieszkańców. Na każdego dorosłego mieszkańca do dyspozycji przypadła więc kwota blisko 160 zł.

Nad Raportem przeprowadza się debatę, a po jej zakończeniu przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Rada Gminy Powidz podjęła uchwałę większością głosów („za” głosowało 12 radnych, 1 radny głosował „przeciw” – w głosowaniu brało udział 13 radnych);

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok – radni po zapoznaniu się i rozpatrzeniu: sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu (opinia pozytywna) oraz sprawozdania finansowego, większością głosów opowiedzieli się  za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok („za” głosowało 12 radnych, 1 radny „wstrzymał się” – w głosowaniu brało udział 13 radnych);

– w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Powidz – Przewodniczący Rady Gminy Powidz – radny Filip Muszyński po podjęciu przez Radę Gminy uchwały  wymienionej powyżej oraz   po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej  i opiniami merytorycznych Komisji Rady Gminy o wykonaniu budżetu, poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutoriom dla Wójta Gminy, który Rada Gminy poparła większością głosów („za” głosowało 12 radnych, 1 radny głosował „przeciw” – w głosowaniu brało udział 13 radnych).

Zgodnie z uchwałą Komisji Rewizyjnej wykonywanie budżetu gminy w 2022 r. odbywało się zgodnie z przepisami prawa, uchwałami podjętymi przez Radę oraz zasadami gospodarki finansowej. Działania podejmowane przez Wójta były celowe, czyli zgodnie z uchwałami przyjętymi przez Radę. Zadania realizowane w zeszłorocznym budżecie realizowane były w sposób gospodarny, czyli  oszczędnie i efektywnie. Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 79,58 %  na kwotę ponad 10 mln zł. Zauważono, że większość zadań majątkowych w roku ubiegłym została zrealizowana  w oparciu o środki zewnętrzne. Podkreślono, że Gmina w roku 2022 r. nie zaciągnęła kredytu, a po rozliczeniu budżetu za 2022 r. zamknął się on nadwyżką w kwocie 7 132 169,91 zł. Na uwagę zasługuje także fakt, że Gmina w trakcie roku otrzymuje także szereg dotacji bieżących.  Na koniec roku 2022 r. Gmina Powidz nie posiadała zadłużenia.

– zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;

– zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2023 rok – do budżetu wprowadzono dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 150 000 zł na zadanie: „Przebudowa infrastruktury pola biwakowego w Przybrodzinie nad Jeziorem Powidzkim” oraz dotacje w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi z przeznaczeniem na realizację zadań: „BIELNIK – zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedzięgiel na strefę rekreacyjną” (w kwocie 45.965,00 zł) i „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle” (w kwocie 22.085,00 zł).  Do budżetu wprowadzono nowe zadania: Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz (kwota 50 000 zł) oraz Przebudowa infrastruktury pola biwakowego w Przybrodzinie nad Jeziorem Powidzkim (kwota 275 188,10 zł – w tym kwota dotacji to 150 000 zł). Przewidziano też wsparcie dla Policji na dodatkowe płatne służby podczas sezonu (kwota 10 000 zł) oraz wsparcie  dla Komendy Powiatowej PSP w Słupcy na zadanie „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej” (kwota 5 500 zł). Do budżetu wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2 916 340,35 zł. Kwotę planowanego kredytu zmniejszono o 1 750 078,01 zł;

w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Powidz – Rada Gminy Powidz podjęła uchwałę w sprawie dopłat do taryf (taryfy zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na okres 3 lat). Wykorzystując swoją kompetencje Rada Gminy Powidz na wniosek Wójta zdecydowała, zrezygnować z części przychodów za sprzedaż wody i odprowadzanie zbiorowe ścieków dla określonych grup taryfowych. Zgodnie z podjętą uchwałą cena 1 m3 wody dla gospodarstw domowych po dopłacie będzie wynosiła 3,58 zł brutto. Cena 1m3 odprowadzanych ścieków będzie wynosić dla gospodarstw domowych 5,96 zł brutto, dla  działalności gospodarczej, produkcyjnej i budynków letniskowych 9,83  zł brutto (wzrost stawek o 11%);

– w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości oraz zmiany rodzaju miejscowości – podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne w związku z zamiarem wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o:
1) zmianę nazwy i rodzaju miejscowości Dolina stanowiącej część wsi Powidz, na Osiedle Dolina – osiedle wsi Powidz;
2) zmianę rodzaju miejscowości Ługi stanowiącej część wsi Powidz, na Ługi –  wieś;
3) zmianę 0rodzaju miejscowości Powidz-Osiedle stanowiącej część wsi Powidz, na Powidz-Osiedle – wieś;

– w sprawie rozpatrzenia wniosku o umożliwienie prowadzenia lekcji WF osobno dla dziewcząt i chłopców – jednogłośnie wniosek uwzględniono;

– w sprawie rozpatrzenia skargi  na nienależyte wykonywanie zadań (obowiązków) i naruszenie praworządności przez Wójta Gminy Powidz w załatwieniu sprawy – podziału nieruchomości – skargę uznano za bezzasadną;

w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2022 rok – Gmina Powidz jest udziałowcem Spółki pod firmą: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie. Zgodnie z zapisami § 5 pkt 5 Umowy Wykonawczej na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nadzoru zrekultywowanych składowisk odpadów zawartej w dniu  29 grudnia  2011 roku, ostateczne wyniki kontroli Rekompensaty całkowitej wraz z opinią Rady Nadzorczej  i Zgromadzenia Wspólników zatwierdza Rada Gminy będąca udziałowcem  MZGOK Sp. z o.o. Na postawie dokonanej kontroli stwierdzono, że nie wystąpiła nadmierna rekompensata za 2022 rok. W związku z powyższym uznano, że podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady w sesji uczestniczył również dzielnicowy mł. asp. Łukasz Wyderkiewicz, który udzielił informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Powidz.

Link do materiałów sesyjnych –  w tym do sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta:
https://gminapowidz.esesja.pl/posiedzenie/b2fffe8b-6930-4

Nagranie XLIX sesji Rady Gminy Powidz – https://youtu.be/HZsb7B8-4PY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content