Doradca Klimatyczny w Urzędzie Gminy Powidz

Dzięki dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od dnia 3 lipca w Urzędzie Gminy Powidz został zatrudniony Doradca Klimatyczny, który będzie wspierać mieszkańców i przedsiębiorców w przygotowaniu wniosków o środki na finansowanie dotyczące wymiany źródła ciepła, termomodernizację nieruchomości.
Ponadto Doradca Klimatyczny będzie prowadzić działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne zmierzające do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez prowadzenie spotkań i wydarzeń dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i promowania odnawialnych źródeł energii. Funkcję Doradcy Klimatycznego pełni Magdalena Piotrowska, której kandydatura została wybrana po przeprowadzeniu naboru na to stanowisko.

Doradca Klimatyczny w pierwszym etapie zatrudnienia weźmie udział w studiach podyplomowych po ukończeniu, których w 2024r. będzie mógł świadczyć pomoc mieszkańcom w pełni wykwalifikowany sposób.

„Program LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej, poświęconym współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, przyrody i wpływu człowieka na klimat. Głównym jego celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki prośrodowiskowej i proklimatycznej, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań.”

Działania przedsięwzięcia pod nazwą „LIFE AFTER COAL PL” czyli „Życie po węglu”, związane jest przede wszystkim z wdrażaniem Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. Celem głównym projektu jest znaczne skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia efektów, o których mówi „Strategia na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” poprzez wywołanie najlepszych warunków do jej pełnego i efektywnego wdrożenia. Służyć temu mają m.in. takie działania jak budowa systemu zarządzania procesem dochodzenia do neutralności klimatycznej na poziomie regionalnym i lokalnym, pozyskanie akceptacji społecznej i jej czynnego udziału w procesie transformacji gospodarczej i społecznej w kierunku gospodarki zeroemisyjnej czy pozyskanie funduszy zewnętrznych.

Wielkopolska Wschodnia zmaga się z koniecznością znaczącej redukcji stosowania paliw kopalnych w gospodarce przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego.

Projekt LIFE AFTER COAL ma być realizowany w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2031 r.

Udział Gminy Powidz, wśród innych partnerów, w tym jednostek samorządy terytorialnego, możliwy był  dzięki złożeniu wniosku i koordynowaniu sprawy przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Projekt dofinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

logo do wpisu

Projekt pn. „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”,
realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL

Dodaj komentarz

Skip to content