L- nadzwyczajna sesja Rady Gminy Powidz

Ogłoszenie o sesji

11 września 2023 r. (tj. poniedziałek) o godz. 900 odbędzie się L – nadzwyczajna sesja Rady Gminy Powidz.
Sesja odbędzie się w sali Domu Kultury w Powidzu

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum i ustalenie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;
b) zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2023 rok;
c) w sprawie “Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Powidz w 2023 r.”;
d) w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

3. Zakończenie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz
/ – /  Filip Muszyński

Zachęcamy do śledzenia obrad na stronie www.powidz.pl

Skip to content