Gmina Powidz laureatem rankingu „Sukces Kadencji 2017-2022 PODSUMOWANIE” oraz z bardzo wysokim miejscem w Rankingu Inwestycyjnym!

Gmina Powidz zajęła V miejsce w ogólnokrajowym RankinguSukces Kadencji 2017–2023 PODSUMOWANIE” samorządowego pisma „Wspólnota”.

Wyróżnienie dla Gminy Powidz z rąk redaktora naczelnego PST Wspólnota – pana Janusza Króla, podczas XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach w dniu 12 października br. odebrał Wicestarosta Powiatu Słupeckiego, radny powiatowy z Powidza – pan Czesław Dykszak.

Zespołowi pracującemu nad przygotowaniem rankingu odpowiadał profesor Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Autorzy rankingu publikowanego cyklicznie przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, za pomocą wskaźników liczbowych oszacowali sukces, jaki odniosły samorządy w trakcie mijającej kadencji. Końcowy wskaźnik sukcesu jest sumą czterech wskaźników cząstkowych odnoszących się do:
– sukcesu finansowego (związanego z budżetem jednostki samorządowej),
– sukcesu ekonomicznego (wiążącego się ze stanem gospodarki lokalnej),
– sukcesu infrastrukturalnego (odnoszącego się przede wszystkim do komunalnej infrastruktury technicznej),
– sukcesu społecznego.

Sukcesy cząstkowe zostały wyliczone z wykorzystaniem jednej z metod porządkowania liniowego, tj. metody odległości od wzorca. Metoda odległości od wzorca polega na obliczeniu dla każdej gminy dystansu od abstrakcyjnej najlepszej sytuacji (wzorca). Wzorzec charakteryzuje się najlepszymi (najbardziej pożądanymi) wartościami poszczególnych wskaźników uwzględnianych w analizie. Miarą zastosowaną do obliczenia odległości (dystansu) od wzorca była odległość euklidesowa.

Natomiast sukces ogółem został obliczony jako suma zestandaryzowanych wartości sukcesów cząstkowych, wyliczona z uwzględnieniem liczby wskaźników wykorzystanych do zbudowania każdego z sukcesów cząstkowych.

Należy wspomnieć, że w kadencji 2013-2017 Gmina Powidz w Rankingu „Sukces Kadencji” zajmowała 93 miejsce, a w kadencji  2009-2013 – 24 miejsce.

Gmina Powidz została dodatkowo laureatem Rankingu Finansowego zajmując VIII miejsce.

Ranking Finansowy powstał na podstawie następującego kryterium:
– zmiana wielkości budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2017-2022. Pod uwagę były wzięte wszystkie „potencjalne” (tzn. uwzględniające skutki obniżek podatków lokalnych) dochody oprócz dotacji celowych i po odjęciu przekazywanych przez gminy składek na tzw. „podatek janosikowy”.

Możemy się także pochwalić 12 miejscem w Rankingu „Wydatki inwestycyjne samorządów 2020–2022” (awans z 48 miejsca w roku poprzednim) oraz 10 miejscem w Rankingu „Najbogatsze samorządy w 2022 r. Ranking dochodów per capita” (awans z 14 miejsca w roku 2021).  Wynik tego Rankingu nie jest zaskoczeniem, w tym zakresie Gmina Powidz zazwyczaj plasowała się wysoko. Powodem jest mała liczba mieszkańców. Przy wyliczaniu tych wskaźników (w tym ustawowego G), nie wlicza się osób, które również przebywają na tym terenie, korzystają z lokalnej infrastruktury, na rzecz których realizuje się też zadania (użytkownicy nieruchomości rekreacyjnych, pracownicy wojska itp.).  Z tego powodu ten wysoki dochód na mieszkańca w przypadku Gminy Powidz, powoduje, iż nie otrzymujemy części wyrównawczej subwencji ogólnej, musimy regularnie odprowadzać z budżetu tzw. ,,Janosikowe”, a także odprowadzać w dużej wysokości  nadwyżki dochodów z opłat za wycinki drzew.

Tak wysokie miejsca w rankingach są dla społeczności lokalnej Gminy wyróżnieniem, a jednocześnie motywacją oraz zobowiązaniem do podejmowania kolejnych działań wpływających na rozwój naszej Gminy. Są to wyróżnienia adresowane do wielu osób, które aktywnie angażują się w działalność naszej jednostki: Sekretarz Gminy – pani Beaty Kwitowskiej, Skarbnika – pana Dawida Lauera, pracowników Urzędu Gminy Powidz, radnych, sołtysów, kierowników i kadry jednostek organizacyjnych oraz bardzo aktywnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, a także wszystkich aktywnie działających. W imieniu Wójta Jakuba Gwita, serdecznie im dziękujemy za zaangażowanie, wsparcie i współpracę, które, jak widać, przynoszą widoczne i doceniane poza granicami naszej Gminy efekty.

Skip to content