Konkurs „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w XXV edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

W Konkursie mogą brać udział: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje, jednostki budżetowe, jednostki pomocnicze gminy.

Do Konkursu można zgłaszać projekty w dwóch kategoriach:
Kategoria I – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna.
Kategoria II – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej – o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji.

Jedna jednostka może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwa projekty w każdej kategorii. Zgłoszenie większej liczby projektów skutkować będzie ich odrzuceniem ze względów formalnych.

Ponadto można zgłosić projekt, którego realizacja zakończyła się najpóźniej 31 maja (każdego roku kolejnej edycji Konkursu) i nie wcześniej niż trzy lata przed dniem rozpoczęcia naboru projektów w danej edycji Konkursu.

Zgłoszony projekt nie może być nagrodzony w zakończonych już edycjach Konkursu, nie może być kontynuacją projektu nagrodzonego w zakończonych już edycjach Konkursu, a także nie może być dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Zgłoszenia należy przesłać na formularzach „Zgłoszenie do Konkursu” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Termin zgłaszania projektów konkursowych do udziału w XXV edycji Konkursu upływa z dniem 31 maja 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenie do Konkursu, Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: https://www.umww.pl/dzialania-proekologiczne-i-prokulturowe-w-ramach-strategii-rozwoju-wojewodztwa-wielkopolskiego

Skip to content