Jednostki organizacyjne

w Powidzu

Jednostki utworzone do realizacji zadań Gminy Powidz, której celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Powidzu
Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Powidzu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Powidzu  jest jednostką realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Powidz. Na dzień dzisiejszy w GOPS w Powidzu pracuje 5 osób:

Kierownik - Piotr Jurga
Referent ds. świadczeń rodzinnych - Katarzyna Miara
Referent ds. świadczeń rodzinnych - Anna Lange
Pracownik socjalny - Anna Wełnitz
Pracownik socjalny - Magdalena Kosecka
Opiekunka środowiskowa - Małgorzata Michalak-Magoń


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Powidzu dysponuje środkami własnymi gminy oraz zleconymi tj. z budżetu państwa. Praca w ośrodku opiera się głównie na podstawie ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. Zgodnie z nią udzielana jest pomoc osobom potrzebującym w trudnej sytuacji życiowej i dochodowej, wg. obowiązującego kryterium: 776  zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł na osobę w rodzinie. Wypłacane są świadczenia w postaci zasiłków celowych, okresowych, stałych, jak również świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Pomoc celowa przyznawana jest z przeznaczeniem na żywność, leczenie – zakup leków, jak również w okresie jesienno-zimowym z przeznaczeniem na opał. W ciągu roku szkolnego GOPS w Powidzu obejmuje pomocą w formie dożywiania dzieci z terenu Gminy Powidz – uczęszczające do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Powidzu. Są to dzieci z rodzin najuboższych, wielodzietnych oraz dojeżdżające z poza Powidza.

Od dwóch lat GOPS w Powidzu współpracuje z Konińskim Bankiem Żywności. Z tej formy pomocy korzysta 89 rodzin, 259 osób. Współpraca polega na dystrybucji żywności tj “podstawowych artykułów spożywczych”. Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Przejdź do strony: POMOC ŻYWNOŚCIOWA W GMINIE POWIDZ

Godziny pracy

poniedziałek – 8.00 – 16.00 wtorek–piątek – 7.00 – 15.00

Dom Kultury w Powidzu
Jednostki organizacyjne

Dom Kultury w Powidzu

Powidzki Dom Kultury skupia wokół siebie wiele organizacji, które swoją działalnością aktywizują i wpływają na społeczność lokalną. Działają tu: Chór Żeński SONATA, Orkiestra Dęta, zespół Powidzanki. Z Domem Kultury współpracują: Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora, Związek Emerytów Rencistów i Inawlidów, Klub ,,Gazety Polskiej”, świetlica opiekuńczo-wychowawcza.

Dom Kultury jest organizatorem wielu uroczystości, takich jak obchody 3 Maja, Kompanii Powidzkiej w Powstaniu Wielkopolskim  29 Grudnia, święto Odzyskania Niepodległości oraz imprez z okazji Dni Powidza, Połowinek Lata, Zakończenia Wakacji, Nocy świętojańskiej z puszczaniem wianków na Jezioro Powidzkie, a także rajdów rowerowych, biesiad, pikników, wyjazdów na basen i do kina, oraz wiele innych imprez, integrujących mieszkańców gminy Powidz. W roku 2013 Dom Kultury przeszedł rozbudowę oraz remont, dzięki czemu zwiększyła się powierzchnia użytkowa obiektu. Organizowane są tu zajęcia fitness i taneczne, aerobik, karate,zajęcia muzyczne dla dzieci oraz dorosłych.

Zapraszamy na oficjalną stronę internetową powidzkiego Domu Kultury: https://powidz.naszdomkultury.pl/

Biblioteka Publiczna
Jednostki organizacyjne

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna w Powidzu powstała wkrótce po wydaniu  “Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi” z 17 kwietnia 1946 r. Na podstawie księgi inwentarzowej i wpisów książek, zakupionych w Księgarni Geberthner i Wolf w Poznaniu, jako datę powołania Gminnej Biblioteki Publicznej wskazuje się 24 kwietnia 1946 roku. Księgozbiór biblioteki (ok.19000 woluminów) jest stale aktualizowany i wzbogacany nowościami. W bibliotece można skorzystać z wypożyczalni oraz z czytelni, do której komputery pozyskano z programu Ikonka oraz Kraszewski komputery dla bibliotek.  Powidzka biblioteka bierze udział w programach ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup nowości dla bibliotek), Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki (od 2009 roku w bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki), w I turze Programu Rozwoju Bibliotek oraz Fundacji Orange dla bibliotek. Katalog internetowy tworzony jest w systemie SowaII/Marc21.

Biblioteka czynnie działa  również w życiu społecznym i kulturalnym środowiska, w którym funkcjonuje – wypełnia zadania kulturalno-oświatowe, kreuje czytelnictwo wśród najmłodszych poprzez cotygodniowe spotkania z bajką w przedszkolu i zerówce. Biblioteka w Powidzu w swojej historii podejmowała różne działania aktywizacji i popularyzowania czytelnictwa, organizowała wiele wystaw i imprez, by wymienić chociażby wystawę filatelistyczną “Pontyfikat Jana Pawła II”, prezentację książek – “Starych książek czar”, wystawy fotografii – “Z albumu pradziadka”, obrazów lub przedmiotów codziennego użytku – “Skarby i rupiecie, rzeczy godne przeniesienia w nowe tysiąclecie”. Gminna Biblioteka Publiczna w Powidzu gromadzi także zbiory o regionie i samej miejscowości.

Biblioteka organizuje także spotkania autorskie oraz występy teatrów objazdowych, w których uczestniczą dzieci i młodzież z pobliskiej szkoły. W ostatnich latach gośćmi biblioteki byli: Joanna  Papuzińska, Wioletta Piasecka, Ewa Nowak, Barbara Kosmowska, Maria Wiernikowska, Leszek Szczasny, Wiesław Drabik, prof. Przemysław Czapliński, Tomasz Szeszycki, Krzysztof Koziołek, Roman Pankiewicz. Pierwsze spotkanie autorskie zorganizowane zostało w roku 1963 z pisarzem krakowskim Jerzym Lovellem.

W 2013 roku z okazji 770. lecia Powidza Biblioteka Publiczna we współpracy z Urzędem Gminy i Towarzystwem Przyjaciół Powidza wydała dwie publikacje o miejscowości “Powidzkie legendy i opowieści dawne i nowe” oraz album “Powidz na fotografii wczoraj i dziś”. Biblioteka jest współorganizatorem Dni Powidza, imprez z okazji Połowinek czy Zakończenia Lata.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Biblioteki: www.powidz.naszabiblioteka.com

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Powidzu
Jednostki organizacyjne

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Powidzu

Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły w Powidzu pochodzą z 1441 roku. Funkcjonowała tu wtedy szkoła parafialna, podległa Akademii Krakowskiej. Zapewne z tego okresu pochodzi znane do dziś powiedzenie: „Dokąd idziesz? Do Powidza po rozum.” W okresie międzywojennym i powojennym siostry Elżbietanki prowadziły tu ochronkę. Po wybuchu II wojny światowej, w marcu 1940 roku, szkoła została oficjalnie zamknięta i zaczęła funkcjonować jako ośrodek tajnego nauczania aż do 3 lutego 1945 roku, kiedy nastąpiło jej ponowne otwarcie. W latach 1984-1986 pobudowano nowy budynek, który połączono ze starą szkołą (wyremontowaną i zmodernizowaną). W następnych latach do użytku oddano blok sportowo-socjalny. 8 czerwca 1996 roku Szkoła Podstawowa przyjęła imię Kompanii Powidzkiej 1918 r. W ten sposób uhonorowano pamięć tych wszystkich, którzy walczyli o  wolność Ojczyzny. Rok później powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny, a dwa lata później do ZSP włączone zostało Gimnazjum, które 28 grudnia 2001 roku również otrzymało imię Kompanii Powidzkiej 1918 r.

W roku 2013 przy powidzkiej szkole wybudowano boisko Orlik, na którym odbywają się zarówno zajęcia z wychowania fizycznego, jak i  zajęcia pozalekcyjne. Obiekt jest również dostępny dla mieszkańców i turystów.

Więcej informacji na stronie szkoły: http://www.zsppowidz.pl/ lub na profilu, na Facebook'u: https://www.facebook.com/SzkolaPowidz

Kryteria i harmonogram rekrutacji do przedszkola, szkoły podstawowej ZSP w Powidzu

Uchwała Nr XIX/112/16 Rady Gminy Powidz z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Powidz – [wersja PDF]

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Gminy Powidz z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola dla którego Gmina Powidz jest organem prowadzącym – [wersja PDF]

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola prowadzonego przez Gminę Powidz – [wersja PDF]

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Powidz – [wersja PDF]

Godziny pracy

poniedziałek-piątek – 7:00 – 15:00

Skip to content