Zewnętrzna platforma windowa dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Powidz

Na podstawie zawartej umowy przez Wójta Gminy Powidz Jakuba Gwita z firmą  CERTA TRZEMESZNO Sp. z o.o. z Trzemeszna reprezentowaną przez Krzysztofa Bogdziewicza realizowane będzie zadanie pn. Zakup i montaż zewnętrznej platformy windowej dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia do istniejącego budynku Urzędu Gminy Powidz. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących: wykonanie płyty fundamentowej oraz montaż podnośnika windowego, wymianę głównych drzwi wejściowych, wymianę posadzek na schodach zewnętrznych oraz balustrad stalowych, przebudowę zadaszenia nad wejściem, rozbiórkę ścian działowych, części schodów wewnętrznych oraz posadzek, przebudowę schodów wewnętrznych, wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych, montaż kurtyny nad wejściem, roboty malarskie elewacji frontowej w budynku Urzędu Gminy Powidz. Termin realizacji prac od 16.10.2023 do 22.12.2023r. Wartość zadania 160.147,43 zł zł brutto, z czego kwota 59.740,00 zł pochodzić będzie ze środków PFRON na podstawie umowy nr 1/2023/WRMR/B w sprawie dofinansowania przedmiotowego zadania przez Jednostkę samorządu – Powiat Słupecki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, projektu w ramach „Programu wyrównania różnic miedzy regionami III” w obszarze B . Zadanie realizowane jest celem dostosowania obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym na czas realizacji zadania nastąpi zmiana ciągów komunikacyjnych  na terenie urzędu w zakresie wejścia, wyjścia do budynku i sposobu poruszania się na parterze i piętrze, o czym będziemy informować na bieżąco.

Skip to content