Gospodarka odpadami w 2023 roku

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY POWIDZ

dot. gospodarki odpadami komunalnymi

Na dzień dzisiejszy stawki opłaty za odpady komunalne w roku 2023 zostają bez zmian. Zgodnie z uchwałą rady Gminy Powidz z dnia 18 listopada 2021 roku – stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 7,50 zł za 1m³ zużytej wody. Na podstawie ilości m³ średniomiesięcznego zużycia wody z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji, na podstawie wskazań legalizowanego wodomierza głównego. W momencie, kiedy Rada Gminy Powidz zadecyduje o zwiększeniu stawki, każdy z mieszkańców zostanie o tym powiadomiony pisemnie zawiadomieniem.

Przypominamy, że w przypadku zmiany średniego zużycia wody za okres ostatnich 12 miesięcy należy złożyć nową deklarację.

Jednocześnie z końcem 2022 r. wygasła Uchwała Nr XXXV/303/22 Rady Gminy Powidz z dnia 10 lutego 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, dotycząca ryczałtowego zużycia wody przyjmowanego dla gospodarstw rolnych na terenach nieobjętych siecią kanalizacji sanitarnej. Właściciele tych nieruchomości muszą złożyć nową deklarację uwzględniającą zużycie wody za okres ostatnich 12 miesięcy.

Należy pamiętać, że zadeklarowanie kompostownika powoduje brak możliwości zbierania i odbioru bioodpadów w workach lub pojemnikach. Aktualna zniżka dla osób korzystających z kompostownika to 0,94 zł od 1m³ zużytej wody.(osoby te wówczas płacą stawkę 6,56 zł) .

Prosimy o wystawienie pojemników w dniu odbioru w widocznym miejscu, pozwalającym na swobodny dojazd śmieciarki, prze posesję do godziny 9:00. REKLAMACJE dotyczące odbioru odpadów należy zgłosić najpóźniej w dniu następnym (roboczym) po planowanym wywozie do godziny 12:00, do Urzędu Gminy Powidz.

Płatności należy uiszczać do dnia 15-tego każdego miesiąca. Numer konta bankowego: 96 8538 0002 0000 0688 2000 0200 – Bank Spółdzielczy w Witkowie.

Dodaj komentarz

Skip to content