Konsultacje w sprawie zmiany nazwy miejscowości i zmiany rodzaju miejscowości

W dniu  26 września 2023 r. w Domu Kultury w Powidzu odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne mieszkańców wsi Powidz (w tym mieszkańców obecnych części Powidza: Ługów, Powidza-Osiedle i Doliny) w sprawie:

– zmiany rodzaju miejscowości Ługi stanowiącej część wsi Powidz, na Ługi – wieś;

– zmiany rodzaju miejscowości  Powidz – Osiedle stanowiącej część wsi Powidz, na Powidz-Osiedle – wieś;

– zmiany rodzaju i nazwy miejscowości Dolina stanowiącej część wsi Powidz, na Osiedle Dolina – osiedle wsi Powidz.

W spotkaniu uczestniczył także Wójt Gminy Powidz – pan Jakub Gwit, pracownicy Urzędu Gminy Powidz – pani Monika Średzińska oraz pan Ryszard Łukowski oraz radni – pani Hanna Bełdzikowska, pan Józef Nowak oraz pan Daniel Żurek.

Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców na temat zmiany rodzaju trzech miejscowości, a także na temat zmiany nazwy Dolina na Osiedle Dolina.

Mieszkańcy w głosowaniach opowiedzieli się jednogłośnie za dokonaniem powyższych zmian.

Podczas spotkania wyjaśniono, że przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368), zakazują prowadzenia numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości, a miejscowości Powidz-Osiedle, Ługi i Dolina zgodnie z „Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części” (ogłoszonym w drodze obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r.) zostały ustalone rodzajowo, jako „część wsi Powidz”. W związku z powyższym Główny Urząd Geodezji i Kartografii zwrócił się do Wójta Gminy z prośbą o uregulowanie przedmiotowej sprawy.

Zmiana rodzaju miejscowości z części wsi na samodzielną „wieś” w przypadku Ługów i Powidza-Osiedle, pozwoli na zachowanie dotychczasowej numeracji porządkowej nieruchomości (adres), nie wywoła skutków finansowych po stronie gminy i mieszkańców. Mieszkańcy tych  miejscowości nie będą musieli wymieniać dokumentów. Jeśli Gmina nie przystąpiłaby do procedury zmiany rodzaju miejscowości, wówczas konieczne będzie przenumerowanie numerów porządkowych i przyporządkowanie ich do miejscowości Powidz.

W przypadku Doliny nastąpi zmiana rodzaju i  nazwy miejscowości na Osiedle Dolina – osiedle wsi Powidz, co spowoduje zmianę danych adresowych. Podczas spotkania poinformowano, że w przypadku akceptacji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosku Rady Gminy o dokonanie zmian, co do zmiany nazwy i rodzaju miejscowości, każdy z mieszkańców Doliny zostanie poinformowany o właściwych działaniach, które byłyby konieczne do podjęcia w związku ze zmianą adresu.

Ponadto pan Ryszard Łukowski poinformował, że w związku z tym, że w rejonie  Ługów powstają nowe zabudowania, zwiększona zostanie powierzchnia Sołectwa Ługi i jednocześnie umniejszona powierzchnia Sołectwa Powidz. Będzie się to wiązało z koniecznością zmiany statutów sołectw. Temat ten będzie procedowany po wejście w życie zmian, co do zmiany rodzaju miejscowości. To z kolei może nastąpić z datą 1 stycznia 2024 roku, bądź dopiero z datą 1 stycznia 2025 roku.

Skip to content