Projekt budżetu Gminy Powidz na 2024 rok

Zarządzeniem z dnia 13 listopada 2023r. Wójt Gminy Powidz przyjął projekt budżetu Gminy Powidz na 2024 rok. Projekt przedstawia się następująco:

Prognozowane dochody to kwota 58.043.347,91 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 24.382.549,72 zł, dochody majątkowe w kwocie 33.660.798,19 zł. oraz środki zewnętrzne  pozyskane przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych.

Planowane wydatki budżetu Gminy Powidz na 2024 r. to kwota 62.951.330,17 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 24.424.869,89 zł oraz wydatki majątkowe (inwestycje) w kwocie 38.526.460,28 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 4.907.982,26 zł.

W budżecie Gminy zaplanowano przychody w kwocie 5.707.982,26zł, w tym:

  1. Z kredytów i pożyczek w kwocie 5.567.982,26 zł – w tym na:
    Pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4.907.982,26 zł
    – Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 660.000,00 zł
  2. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 140.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz”.

Rozchody (planowane spłaty kredytów) to 800.000,00 zł.

Wydatki związane z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 453 341,46 zł.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane na 2024 r.:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) – II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupeckiego w związku z realizacją zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3040 P na odcinku Powidz – Ostrowo.

3. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu.

4. Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim (plaże Powidz – OW Łazienki, Dzika Plaża; Przybrodzin – ,,plaża wojskowa”, ,,plaża cywilna”; Anastazewo – ,,Mikroma”; przebudowa infrastruktury pola biwakowego w Przybrodzinie; przebudowa budynku sanitariatów w Powidzu OW Łazienki z wydzieleniem pomieszczeń zaplecza na potrzeby wydarzeń kulturalnych).

5. Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (,,czarna droga” i betonka od oczyszczalni).

6. Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków (budynek przyszkolny na rogu rynku i ul. Bilskiego oraz budynek ze świetlicą wiejską w Ostrowie).

7. Poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Powidz (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej od strony północnej w budynku Ośrodka Zdrowia).

8. W związku z udzieleniem dofinansowania z Programu Ochrony Zabytków Rządowego Funduszu Polski Ład, udzielone zostanie wsparcie na: prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w m. Powidz i czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja w Powidzu. Wykonana zostanie także renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz.

Link do projektu budżetu Gminy Powidz na rok 2024 r.: https://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=powidz/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=30&podmenu=426&str=1

Skip to content