LII – sesja Rady Gminy Powidz

23 listopada 2023 r. (tj. czwartek)o godz. 9:00 odbędzie się LII sesja Rady Gminy Powidz.
Sesja odbędzie się w sali Domu Kultury w Powidzu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy Powidz.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Powidz.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;
  b) zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2023 rok;
  c) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2024 roku;
  d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
  g) w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023;
  i) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Powidz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  j) w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych objętych możliwością stosowania dopłat do czynszu oraz stosowanych kryteriów pierwszeństwa przydziału lokali;
  k) w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz przyznawania nagród rzeczowych, pieniężnych i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej;
  l) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Powidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;
  m) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Powidz na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
  n) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Smolniki Powidzkie;
  o) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Powidz;
  p) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
  r) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
  s) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 5. Sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zakończenie LII sesji Rady Gminy Powidz.

  Przewodniczący Rady Gminy Powidz
  / – / Filip Muszyński

  Zachęcamy do śledzenia obrad na stronie www.powidz.pl
Skip to content