Relacja z LII sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 23 listopada  br. odbyła się LII sesja Rady Gminy Powidz. Na sesji podjęto następujące uchwały:

 1. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz – do uchwały, w związku z uzyskanym wsparciem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia: „Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Powidz” oraz „Przygotowanie dokumentacji dot. Utworzenia użytku ekologicznego Dolina na terenie Gminy Powidz”, do realizacji w 2024 r.;
 2. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2023 rok  –  dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w związku z dostosowaniem ich do planowanego wykonania;
 3. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego   na obszarze Gminy Powidz w 2024 roku – w celu ustabilizowania obciążeń podatników podatkiem rolnym postanowiła obniżyć cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2024 roku na obszarze Gminy Powidz  z ustalonej przez  Prezesa  GUS  kwoty 89,63 zł  za 1 dt do  kwoty 59,00 zł  za 1 dt.;
 4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – dla poszczególnych kategorii pojazdów przyjęto wzrost stawek podatku od środków transportowych o 15% w stosunku do roku ubiegłego;
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – wprowadzono zmianę do uchwały Nr LI/426/23 z dnia 19 października 2023r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Przy stawce podatku: „od budowli – 2% ich wartości ”, dookreślono zakres przedmiotowy, dla którego ustalono stawkę oraz bez wskazano na podstawie jakich przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest ustalana wartość budowli;
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 – do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 wprowadzone zostały środki z nadwyżki z roku 2022 w kwocie 182 014,16 zł oraz środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – tzw. „małpki” w kwocie  52 080,69 zł, które będą przeznaczone w szczególności na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Powidz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – do wykazu przystanków zostały dodane przystanki: ŁUGI w kierunku Witkowo, POWIDZ NŻ w kierunku Powidz, POWIDZ – SZKOŁA oraz zmieniono nazwę przystanku z ŁUGI SZKOLNY na ŁUGI – WIEŚ. Zmiana ułatwi organizację publicznego transportu drogowego przewoźnikom i operatorom, a także podróżującym pasażerom;
 8. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych objętych możliwością stosowania dopłat do czynszu oraz stosowanych kryteriów pierwszeństwa przydziału lokali – Gmina Powidz przystąpiła do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Zachodni” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celu realizacji polityki mieszkaniowej uwzględniającej możliwości i potrzeby społeczności lokalnej, polegającej na budowie mieszkań na wynajem. W konsekwencji powierzenia Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” Sp. z o. o. zadania w ogólnym interesie gospodarczym powstanie 38 lokali mieszkalnych w rejonie ul. Polnej/Witkowskiej, o umiarkowanym czynszu, z uwagi na dofinansowanie przedsięwzięcia bezzwrotnymi środkami z Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Założeniem przedsięwzięcia jest ponadto objęcie przyszłych najemców możliwością skorzystania z dopłat do czynszu, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Zgodnie z art. 8 ust 1 tej ustawy z Rada Gminy określa w drodze uchwały zasady przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu i zasady przeprowadzenia oceny punktowej, a także maksymalną wysokość obowiązkowej kaucji. Jednym z warunków otrzymania środków z Funduszu Dopłat jest zapewnienie w kryteriach naboru wniosków o przydział lokali mieszkalnych pierwszeństwa osobom, które są najemcami lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Ponadto w celu umożliwienia przyszłym najemcom skorzystania z dopłat do czynszu w ramach naboru należy zagwarantować pierwszeństwo, o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 788 ze zm.). Z tej przyczyny, przy ustalaniu zasad naboru wniosków o zawarcie umowy najmu konieczne jest także przyjęcie kryterium pierwszeństwa, jakim jest posiadanie wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23.10.1990 r.

Zmierzając do zapewnienia finansowania części kosztów przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Powidz we współpracy ze Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową „KZN-Zachodni” Sp. z o.o., Gmina Powidz wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie bezzwrotnych środków z Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Warunkiem przyznania i wypłaty środków z Funduszu Dopłat jest przyjęcie przez Gminę zasad i kryteriów naboru wniosków o przydział lokali mieszkalnych, powstałych w ramach przedsięwzięcia, uwzględniających potrzeby społeczności lokalnej, w szczególności ich sytuację życiową i materialną, a także umożliwiających Gminie realizowanie zadania własnego obejmującego gminne budownictwo czynszowe;

 • w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz przyznawania nagród rzeczowych, pieniężnych  i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – zgodnie z uchwałą dyscyplinami sportu mającymi szczególne znaczenie dla Gminy Powidz są: piłka ręczna, piłka ręczna plażowa, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka nożna, koszykówka, żeglarstwo, windsurfing, pływanie, dyscypliny lekkoatletyczne, triathlon, strzelectwo, szachy, bilard i sporty motorowe. Wniosek o przyznanie stypendium będzie można składać w terminie od dnia 2 stycznia do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego;
 • w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Powidz z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok – obwiązywanie programu umożliwi powierzenie do realizacji pewnych zadań publicznych organizacjom pozarządowym, a także realizację innych form współpracy w zakresie zadań publicznych, co biorąc pod uwagę – doświadczenie, wiedzę i umiejętności organizacji w obszarach, których dotyczy program, wpłynie pozytywnie na efektywność, sprawność i profesjonalizm realizacji zadań publicznych. Projekt Programu został poddany konsultacjom z Organizacjami poprzez bezpośrednie otwarte spotkanie konsultacyjne z członkami organizacji lub ich przedstawicielami (organami statusowymi) w dniu 17 listopada br. Do projektu programu nie wniesiono uwag. Na realizację programu planuje się przeznaczyć w 2024 r. kwotę 43 000 zł;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Powidz na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji – dokonano aktualizacji harmonogramu opracowania strategii. Prace nad strategią zostaną przedłużone z uwagi na prowadzone szersze konsultacje w zakresie wizji rozwoju Gminy oraz określenia celów strategicznych, operacyjnych i działań;
 • w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  w  miejscowości  Smolniki  Powidzkie – zgodnie z uchwałą przystępuje  się  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  obejmującego  teren  położony  w  obrębie  ewidencyjnym  Smolniki  Powidzkie   stanowiący  część  działki  o  numerze  167/19. W  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Powidz – zatwierdzonym  uchwałą  Rady  Gminy  Powidz nr  XLVIII/406/23  z  dnia  12  maja  2023r. –  przedmiotowy  teren  znajduje   się  w  kompleksie  działek  oznaczonych  symbolem  MN – tereny  o  dominującej  funkcji  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Powidz – Komisarz Wyborczy w Koninie II postanowieniem Nr 231/2023 z dnia 27 października 2023 roku stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Karola Wiśniewskiego z dniem 13 października 2023 r., z powodu śmierci. W związku z tym koniecznym stało się uzupełnienie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz dokonanie wyboru przewodniczącego tej komisji. W dniu 9 listopada 2023 r. radna Joanna Andrzejewska złożyła rezygnację z pracy w Komisji Budżetu i Gospodarki i wyraziła wolę pracy w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Rada Gminy Powidz biorąc pod uwagę powyższe dokonała zmian, zgodnie z którymi uzupełniony został skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o radną Joannę Andrzejewską. Na Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybrano radną Karolinę Andrzejewską, która dotychczas pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji. Nowym Zastępcą Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została radna Hanna Bełdzikowska.  Skład Komisji Budżetu i Gospodarki z kolei został umniejszony do 7 osób;

 1. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – w dniu 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Rada gminy opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci, młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program zapewnia również pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach;
 2. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 –  podwyższono do 200 % kryterium dochodowe, o którym mowa w  ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale  nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
 3. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 –  zgodnie z uchwałą odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rada Gminy Powidz przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z prac Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Link do materiałów ze sesji: https://gminapowidz.esesja.pl/posiedzenie/575ebbc7-399c-4

Link do transmisji sesji: https://www.youtube.com/watch?v=gU-dBamjA4I

Skip to content