Konsultacje społeczne

W dniu 6 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Powidz wydał Zarządzenie nr 378/23 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców w sprawie projektu uchwały.

Konsultacje odbędą się w formie narzędzi komunikacji elektronicznej poprzez stronę internetową Urzędu Gminy Powidz oraz stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Powidz w terminie od 6 grudnia 2023r. do dnia 16 grudnia 2023r. w granicach administracyjnych Gminy Powidz.

Adres poczty elektronicznej na który można zgłaszać opinie i uwagi: dzialalnosc@powidz.pl

Do pobrania:

Uchwała  Nr  XXVII/159/16 Rady Gminy Powidz z dnia 29 września 2016 roku
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  z mieszkańcami Gminy PowidzPobierz
Skip to content