LIII – sesja Rady Gminy Powidz

21 grudnia  2023 r. (tj. czwartek) 
o godz. 9:00 odbędzie się 
LIII sesja Rady Gminy Powidz.

Sesja odbędzie się w sali Domu Kultury w Powidzu

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.

 2.  Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy Powidz.

 3.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  Wójta Gminy  Powidz.

 4.   Podjęcie uchwał:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;
 2. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2023 rok;
 3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Strzałkowo na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie;
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego;
 5. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;
 6. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2024 rok;
 7. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok;
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
 9. w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 10. w sprawie w określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się z gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Powidz;
 11. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Powidz na lata 2023-2026 wraz z perspektywą do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko;
 12. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej i kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej;
 13. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia od Powiatu Słupeckiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;
 14. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Powidz”;
 15. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Powidz oraz przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady na 2024 r.;
 16. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Powidz na 2024 rok.

5. Wolne wnioski i informacje.                                  

6. Zakończenie LIII sesji Rady Gminy Powidz.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz

                                                                                                                  / – /  Filip Muszyński

Zachęcamy do śledzenia obrad na stronie www.powidz.pl

Skip to content