Relacja z LIII sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 21 grudnia  br. odbyła się LIII sesja Rady Gminy Powidz. Na sesji podjęto następujące uchwały:

1) zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2023 rok oraz zmieniającą uchwalę w sprawę Wieloletniej Prognozy Finansowej  – plany budżetowe dostosowano do bieżącego wykonania;

2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowejw sprawie uchwały budżetowej Gminy Powidz na rok 2024 – po uwzględnieniu wniesionej przez Wójta autopoprawki, dochody Gminy w 2024 r. to kwota 62 354 317,70 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 24 471 677,87 zł, a dochody majątkowe w kwocie 37 882 639,83 zł.

Wydatki to kwota 68 272 089,54 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 24 343 152,56 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 43 928 936,98  zł.

Deficyt budżetu w wysokości 5 917 771,84 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 5 917 771,84 zł.

Plan finansowy na nowy rok budżetowy zapewnia możliwość realizacji zadań własnych, jest realny i przewiduje realizację inwestycji, na które już otrzymaliśmy dofinansowania. W pierwszej kolejności to zakończenie rzeczowe, czy finansowe zadań w toku:

– Budowa nowej oczyszczalni ścieków w m. Ługi,

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) – I etap,

– Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz,

– Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz, – Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz (Klub Dziecięcy, Rozbudowa Remizy OSP Powidz).

 Nowe zadania, które będą realizowane to:

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) – II etap,

– Pomoc finansowa dla Powiatu Słupeckiego w związku z realizacją zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3040 P (Powidz – Przybrodzin),

– Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu,

–  Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim (plaże Powidz – OW Łazienki, Dzika Plaża; Przybrodzin – ,,plaża wojskowa”, ,,plaża cywilna”; Anastazewo; przebudowa infrastruktury pola biwakowego w Przybrodzinie; przebudowa budynku sanitariatów w Powidzu OW Łazienki z wydzieleniem pomieszczeń zaplecza na potrzeby wydarzeń kulturalnych),

– Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  jako dróg o znaczeniu obronnym (,,czarna droga” i betonka od oczyszczalni),

 – Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków (budynek przyszkolny na rogu rynku i ul. Bilskiego oraz budynek ze świetlicą wiejską w Ostrowie),

– Modernizacja dróg gminnych w Ostrowie (cz. dz. nr 32/13 – cypel i cz. dz. 159 Rusin),

 – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym w Powidzu przy ul. Park Powstańców WLKP. 25 celem poprawy efektywności energetycznej budynku. W związku z udzieleniem dofinansowania z Programu Ochrony Zabytków Rządowego Funduszu Polski Ład, udzielone zostanie wsparcie na: prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w m. Powidz i czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja w Powidzu. Wykonana zostanie także renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz.

Ponadto planuje się przygotować dokumentacje projektowe niezbędne do starania się o środki zewnętrzne jak: dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych 3040 w Przybrodzinie i 3041P Przybrodzin – Wylatkowo, czy rozbudowy Domu Kultury w Powidzu.

Budżet w części ma charakter partycypacyjny, bowiem kwotę 453 341,46 zł przeznaczono na realizację funduszu sołeckiego we wszystkich sołectwach Gminy Powidz, na działania wskazane przez samych mieszkańców. Wśród nich jest wspólne przedsięwzięcie dotyczące przebudowy starej sali w remizie OSP Powidz przy ul. Strzałkowskiej, co umożliwi utworzenie od 2024 r.  stałego całorocznego posterunku Policji w Powidzu.

Kwotę 43 000 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla organizacji pozarządowych.

3) w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Powidz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 – w planie wydatków budżetowych Gminy Powidz na 2023 rok zaplanowano środki finansowe: w rozdziale 75095 Administracja publiczna – pozostała działalność  na realizację zadania polegającego na wykonaniu  Strategii  Rozwoju dla Gminy Powidz na lata 2023 – 2030 w kwocie 18 450 zł. Zgodnie z umową zawartą z dnia 28.06.2023r. z firmą NUVARO INVESTMENT AND DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, wynagrodzenie dla Wykonawcy wynosi 18 450 zł, a sposób jego zapłaty określono w następujący sposób: I rata – 50 % po przygotowaniu Diagnozy, II rata po przygotowaniu dokumentu Strategii. Kwota I raty w wysokości 9 225,00 zł została zapłacona w roku bieżącym. W związku z trwającymi pracami nad strategią rozwoju gminy Powidz, w tym procesem konsultacji, zachodzi konieczność wydłużenia realizacji zadania. Wynika to też z Uchwały Nr LII/445/23  Rady Gminy  Powidz dnia 23 listopada 2023r., w której to zmieniono harmonogram prac nad strategią rozwoju, w ten sposób, że część działań realizowanych będzie w 2024 r.;

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Strzałkowo na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie – podjęcie uchwały jest uzasadnione zapotrzebowaniem społecznym na działanie tego typu placówki, z której korzystają niepełnosprawni mieszkańcy gminy Powidz. Z zajęć prowadzonych przez ośrodek Warsztaty Terapii Zajęciowej w Babinie korzystają osoby z terenu gminy Powidz. Na terenie Gminy Powidz nie ma takiego ośrodka, który realizowałby zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Uczestnicy z terenu Gminy Powidz są dowożeni do Warsztatów, co generuje również dodatkowe koszty po stronie WTZ. Gmina Powidz na zadanie z zakresu wsparcia działalności Warsztatów Terapii zajęciowej w Babinie przeznaczy kwotę 17 000,00 zł;

5)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego – pomoc w kwocie 393,30 zł umożliwi kursowanie autobusów na linii Słupca – Orchowo przebiegającej przez teren Gminy Powidz również poza dniami nauki szkolnej;

6) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 – Program jest kontynuacją przedsięwzięć w obszarze profilaktyki zainicjowanych na terenie Gminy Powidz systematycznie i konsekwentnie realizowanych w latach poprzednich (m.in. świetlica opiekuńczo-wychowawcza, wyjazdy, punkt konsultacyjny, wydarzenia integracyjne promujące spędzenia czasu wolne od używek);

7) zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – w związku z planowanym wystąpieniem deficytu w systemie gospodarki odpadami oraz zakładanym wzrostem kosztów systemu z uwagi na wzrost płacy  minimalnej i ogólny wzrost cen towarów i usług, koniecznym staje się podniesie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. System gospodarowania odpadami powinien charakteryzować się bilansowanie: środki z opłat za gospodarowanie odpadami powinny pokryć ponoszone wydatki.

Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9,70 zł za 1m³ zużytej wody. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli nie wypełnia się obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie wynosiła 38,80 zł za 1m³ zużytej wody.

Zgodnie z uchwałą zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 0,97 zł za 1m³ zużytej wody.

W uchwale ponadto wprowadzono zapis, że w przypadku średniomiesięcznego zużycia wody poniżej 1m3 według wskazań wodomierza głównego do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje się 1m3  na miesiąc.

Uchwała wejdzie w życie od dnia 1 lutego 2024 r. Zmiana stawki nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji. Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o zmianie stawki.

8) w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z uchwałą zwalnia się na terenie gminy Powidz rodziny wielodzietne z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10 % wartości  opłaty (definicję rodziny wielodzietnej określono w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny);

9) w sprawie w określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się z gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Powidz – celem opracowania tego dokumentu jest ochrona, poprawa stanu technicznego oraz zahamowanie procesu niszczenia dziedzictwa kulturowego na terenie naszej gminy. Wpis do rejestru zabytków powoduje dodatkowe wymogi dla właścicieli i posiadaczy takich zabytków w zakresie ich utrzymania i użytkowania. Stawiane są większe wymagania w zakresie stosowania odpowiednich materiałów, a od wykonawców oczekuje się specjalistycznych kwalifikacji. Czynniki te powodują, że utrzymanie obiektów jest bardziej kosztowne niż w pozostałych przypadkach. Z tego też względu wsparcie finansowe z budżetu gminy dla właścicieli i posiadaczy zabytków będzie mobilizować do podjęcia działań w zakresie ich ochrony. Projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag;

10) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej i kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej – w związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, wprowadzającej nowe regulacje prawne w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, zachodzi potrzeba podjęcia nowej uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej będącego uczestnikiem szkolenia podstawowego przygotowującego się do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Ekwiwalent pieniężny ustalono w wysokości:

– 21,00 zł dla strażaka ratownika, za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym

lub akcji ratowniczej liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej;

– 21,00 zł dla strażaka ratownika za każdą rozpoczętą godzinę gotowości do wyjazdu;

– 10,00 zł dla strażaka ratownika za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu;

– 10,00 zł dla kandydata na strażaka ratownika za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia;

11) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia od Powiatu Słupeckiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi – Gmina Powidz zamierza kontynuować przejęcie od Powiatu Słupeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych m. Powidz oraz na terenie sołectwa Anastazewo, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia od Powiatu Słupeckiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi zmianie ulegnie jedynie wykaz dróg powiatowych położonych na terenie gminy Powidz przejmowanych do zarządzania ujęty w załączniku do Uchwały.  W wykazie zaktualizowano numerację dróg gminnych oraz ich nazwy, długość przejmowanych dróg nie ulega zmianie.

12) w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Powidz” – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zawiera normę kompetencyjną według której rada gminy jest właściwa do nadawania honorowego obywatelstwa gminy. Z uwagi na doniosłość tego tytułu, zasadnym jest określenie w drodze regulaminu zasad, na jakich odbywać się będzie przyznanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Powidz”. Przedmiotową uchwałą ustanowiono tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Powidz”, który ma stanowić wyraz wdzięczności oraz uznania i ma być nadawany za szczególne zasługi na rzecz gminy. Przyznawany może zostać osobom, które w sposób szczególny angażowały się na rzecz Gminy Powidz – jej mieszkańców oraz wszystkich osób korzystających z jej terenu. Osoby, którym nadawane ma być Honorowe Obywatelstwo, przyczyniać się muszą do rozwoju: społecznego, kulturalnego, gospodarczego. Dzięki działalności Honorowego Obywatela, Gmina Powidz mogła wyróżnić się w powyższych obszarach na szczeblu międzynarodowym lub krajowym. Zaproponowane w regulaminie rozwiązania mają umożliwić stwierdzenie, że proponowana do tytułu osoba cieszy się powszechnym uznaniem (np. wniosek 2/3 składu rady, 50 mieszkańców, 3 organizacji pozarządowych; udział komisji rady i kierowników jednostek organizacyjnych w procedurze).

Dotychczas honorowym obywatelem Gminy Powidz jest premier Waldemar Pawlak, który podpisał Rozporządzenie reaktywujące Gminę Powidz od 1995 r. Tytuł ten został nadany aktem jednorazowym – Uchwałą Nr XXIX/179/05 Rady Gminy Powidz z dnia 19 marca 2005 roku w sprawie nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Powidz”.

13) w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Powidz oraz przedłożenia planów pracy stałych komisji Rady oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

Skip to content