Wnioski o przyznanie stypendium sportowego

Stypendium sportowe  – nabór wniosków do 31 stycznia 2024

Urząd Gminy Powidz uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Wójta Gminy Powidz dla osób fizycznych w roku 2024 za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2023r trwa do dnia 31 stycznia 2024 r.

Stypendia sportowe są przyznawane na podstawie Uchwały nr LII/443/23 Rady Gminy Powidz z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie ustalenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz przyznawania nagród rzeczowych, pieniężnych i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Stypendium sportowe można przyznać osobie fizycznej, która spełnia:

1) jedno z kryteriów podstawowych:

a) jest  osobą niepełnoletnią i brała udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na arenie międzynarodowej lub ogólnopolskie,  zdobywając  miejsca od I-X;

b) jest osobą dorosłą i brała udział we współzawodnictwie sportowym szczebla międzypowiatowego, wojewódzkiego, międzywojewódzkiego, ogólnopolskiego, zdobywając  I, II lub III miejsce;

c) jest reprezentantem kraju w danej dyscyplinie sportowej;

d) jest członkiem kadry drużyny biorącej udział w oficjalnych dla danej dyscypliny rozgrywkach na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w pierwszej lub drugiej klasie rozgrywek;

c) osiągnęła co najmniej  rekord województwa w danej kategorii wiekowej.

2) łącznie kryteria dodatkowe:

a) jest mieszkańcem Gminy Powidz,

b) wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych, godnie reprezentuje gminę,

c) poprzez swoje zaangażowanie w inicjatywy lokalne albo dzięki osiąganym sukcesom, przyczynia się do promowania aktywności  fizycznej;

d) nie uprawia sportu zawodowo

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie stypendiów są:

1) kluby sportowe lub stowarzyszenia sportowe, w którym zrzeszony jest zawodnik;

2) władze właściwego ogólnopolskiego lub okręgowego związku sportowego;

3) szkoły, do której uczęszcza kandydat do stypendium;

4) pełnoletnia osoba fizyczna, która jest kandydatem do stypendium;

5) rodzic lub prawny opiekun a niepełnoletniego kandydata do stypendium

Załączniki
1) Wzór wniosku o przyznanie stypendium
2) Klauzula informacyjna

Skip to content