LIV – sesja Rady Gminy Powidz

1 lutego 2024 r. (tj. czwartek) 
o godz. 900 w Domu Kultury w Powidzu
odbędzie się 
LIV sesja Rady Gminy Powidz.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.

2.  Przyjęcie  protokołu z  LIII sesji Rady Gminy Powidz.

3.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  Wójta Gminy  Powidz.

4.   Podjęcie uchwał:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;
 2. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2024 rok;
 3. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 388/1, 388/3 i 388/4 w Powidzu;
 4. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 94/3 w Wylatkowie;
 5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Polanowo;
 6. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości;
 7. w sprawie „Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Powidz w 2024 r.”;
 8. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Powidz na lata 2023-2026 wraz z perspektywą do roku 2030, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko;
 9. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na likwidację niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi;
 10. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 11. w sprawie Regulaminu korzystania z boisk sportowych i terenu rekreacyjnego w Charbinie;
 12. w sprawie regulaminu korzystania z parkingu Urzędu Gminy Powidz przy ul. 29 Grudnia.

5. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Powidz w 2023 roku.

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Zakończenie LIV sesji Rady Gminy Powidz.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz
 / – /  Filip Muszyński

Zachęcamy do śledzenia obrad na stronie www.powidz.pl

Skip to content