Gmina Powidz Liderem Powiatu Słupeckiego

30 stycznia 2024 r. w Poznaniu miała miejsce Gala Rankingu Gmin Województwa Wielkopolskiego 2023, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, a partnerem merytorycznym Urząd Statystyczny w Poznaniu.

Gmina Powidz została uznana Liderem Powiatu Słupeckiego. Wyróżnienie dla Gminy odebrał Wójt Gminy Jakub Gwit.

Nagrody przyznawano w następujących kategoriach: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, gminy liderzy powiatowi.

Ocena poziomu rozwoju gminy została opracowana na podstawie 16 wskaźników mierzących potencjał i aktywność gmin w sferze gospodarczej i społecznej oraz ich sytuację finansową. Do tych wskaźników należą:

a) średnioroczne dochody własne gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022,
b) średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022,
c) średnioroczny wskaźnik zadłużenia gmin w latach 2020–2022,
d) wydatki bieżące gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2022 r.,
e) średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022,
f) liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2022 r.,
g) wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 – średni wynik w %,
h) saldo migracji krajowych i zagranicznych na 1000 ludności w 2022 r.,
i) wydatki gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2022 r.,
j) udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących gmin w 2022 r.,
k) wydatki gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2022 r.,
l) odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2022 r.,
m) przyrost naturalny na 1000 ludności w 2022 r.,
n) udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2022 r.,
o) wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2022 r.,
p) udział nakładów na szkolenia pracowników urzędów gmin i radnych gminy w wydatkach bieżących gmin na administrację publiczną w 2022 r.

Galeria zdjęć wraz z Regulaminem i metodologią rankingu znajduje się na naszej stronie:
https://zg.frdl.pl/inicjatywy/ranking-gmin-wojewodztwa-wielkopolskiego-1/ranking-gmin-wojewodztwa-wielkopolskiego-2023

Fot.: FRDL – Zielona Góra 

Skip to content