Relacja z LIV sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 1 lutego  br.  odbyła się LIV sesja Rady Gminy Powidz. Sesję prowadził radny Filip Muszyński – Przewodniczący Rady Gminy Powidz. Na sesji podjęto następujące uchwały:

1) zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;

2) zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2024 rok  – do budżetu wprowadzono środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych: na realizację zadań inwestycyjnych – dotyczy zadania zrealizowanego w 2023r. pn. Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Powidz (kwota ponad 1 800 000 zł) oraz na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Powidz (kwota 516 000 zł). Do budżetu wprowadzono nowe zadania: Dokumentacja projektowa przebudowy dróg na terenie Gminy Powidzu (drogi boczne od ul. Strzałkowskiej, ul. Radońskiego – w kierunku torów, ul. Dąbrówki, ul. Źródlana, Widokowa, kwota 150 000 zł) i Dokumentacja projektowa w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków komunalnych (kwota 15 000 zł).  Zabezpieczono środki w ramach pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy na zakup radiowozu dla Posterunku w Powidzu (kwota 100 000 zł). Ujęto także środki na dostosowanie budynku Remizy OSP w Powidzu na potrzeby Posterunku Policji w Powidzu oraz wyposażenie, w tym sprzęt IT.  (kwota łącznie ok. 870 000 zł). Zabezpieczenie też środki na wykonanie niezbędnej dokumentacji dla realizacji przedsięwzięcia związanego z oczyszczeniem plaż w Powidzu i Przybrodzinie, z namułów i naniesień w obrębie kąpielisk.  Ponadto dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w związku z dostosowaniem ich do planowanego wykonania;

3) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 388/1, 388/3 i 388/4 w Powidzu – do rozpoczęcia prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Powidzu przystąpiono po podjęciu Uchwały Nr XLVII/403/23  Rady Gminy Powidz z dnia 20.03.2023 r. Obszar planu obejmuje działki położone przy drodze powiatowej, których powierzchnia wynosi 1,4523 ha. Aktualnie na terenie tym znajduje się stacja benzynowa. W wyniku przeprowadzonych analiz zdecydowano się na przystąpienie do opracowania zmiany obowiązującego na tym terenie planu, który został przyjęty Uchwałą nr XIII/92/08 Rady Gminy Powidz z dnia 30.04.2008r. Zmiana dotyczyła określenia nowych wskaźników i parametrów urbanistycznych w celu dostosowania ich do aktualnych potrzeb rozwojowych;

4) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 94/3 w Wylatkowie – do rozpoczęcia prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Wylatkowo przystąpiono po podjęciu Uchwały Nr XXV/216/21  Rady Gminy Powidz z dnia 25.02.2021 r. Obszar planu obejmuje działkę o numerze ewid. 94/3 w obrębie geodezyjnym Wylatkowo, której powierzchnia wynosi 0,0890 ha. Teren ten jest położony przy drodze gminnej. Opracowano plan miejscowy z przeznaczeniem terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Polanowo – teren wskazany do opracowania planu obejmuje grunty użytkowane rolniczo oraz tereny, gdzie występuje pojedyncza zabudowa mieszkaniowa i letniskowa. Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz, uchwalone uchwałą Nr XLVIII/406/23 z dnia 12 maja 2023 r., określa, że przedmiotowy teren znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ML – tereny zabudowy letniskowej – rekreacji indywidualnej oraz na terenie oznaczonym symbolem R – tereny rolnicze z dopuszczeniem realizacji zabudowy związanej z obsługą rolnictwa;

6) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości – przedmiotowa  uchwała  dotyczy  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości  oznaczonej  nr  ewidencyjnym  2/12  w  Anastazewie, stanowiącej  własność  Gminy  Powidz  na  okres  dłuższy  niż  3 lata, w  trybie  bezprzetargowym. Gmina  Powidz  ma  zamiar  wydzierżawić  przedmiotowy teren  obecnemu  dzierżawcy, który  dzierżawi  ten  teren  od  gminy  nieprzerwanie  już  od  2010 roku;

7) w sprawie „Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Powidz w 2024 r.” – w dniu 25 lipca 2019 r. Rada Gminy Powidz podjęła uchwałę Nr IX/71/19 w sprawie „Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Powidz. W ww. Programie określone zostały m.in. mechanizmy oraz zasady pomocy, której Gmina zamierza udzielić osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków lub budowli.

W celu określenia szczegółowych zasad dofinansowania usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz warunków, jakie należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie, opracowany został Regulamin w sprawie zasad dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Powidz. Udzielana pomoc finansowa ma na celu zachęcenie do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszenie ryzyka, związanego z nieprawidłowym postępowaniem z odpadami zawierającymi azbest,

8) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Powidz na lata 2023-2026 wraz z perspektywą do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – Program Ochrony Środowiska dla Gminy Powidz na lata 2023-2026 wraz z perspektywą do roku 2030  został sporządzony w celu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska, która jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych;

9) w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na likwidację niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi – na skutek podjętej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, koniecznym stało się podjęcie przedmiotowej uchwały.

Regulamin, stanowiący załącznik do uchwały, określa zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Powidz na zadania polegające na likwidacji niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi, to jest na: ogrzewanie gazowe; ogrzewanie elektryczne; ogrzewanie olejowe; pompy ciepła spełniające wymogi klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej; zamontowanie kotłów zagazowujących drewno o podwyższonym standardzie lub na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, posiadające klasę efektywności energetyczną minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej; kotły jedynie z automatycznym podawaniem paliwa, nie posiadające  rusztu awaryjnego i bez możliwości ich montażu, bez możliwości stosowania paliw kopalnych (węgla i koksu); instalacje fotowoltaiczne; instalacje solarne montowane w celu uzyskania ciepłej wody użytkowej;

10) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – Rada Gminy Powidz w dniu 21 grudnia 2023 roku podjęła uchwałę Nr LIII/460/23 w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wprowadzono dla rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Powidz zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10 % wartości opłaty.

Zmiana wprowadzona powyższą uchwałą skutkuje koniecznością zmiany wzoru deklaracji. W związku też z tym, że poprzednia uchwała w sprawie wzoru deklaracji była już nowelizowana, postanowiono o podjęciu nowej uchwały w tym zakresie;

11) w sprawie Regulaminu korzystania z boisk sportowych i terenu rekreacyjnego w Charbinie – ze względu na ogólnodostępny charakter boisk sportowych oraz terenu rekreacyjnego w Charbinie, położonych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym  1/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Powidz, mając na względzie poprawę bezpieczeństwa użytkowników tych obiektów, koniecznym stało się doprecyzowanie warunków korzystania z nich. Regulamin stanowi jasne i przejrzyste zasady korzystania dla wszystkich użytkowników, a ponadto umożliwia właścicielowi terenu oraz służbom porządkowym i organizatorom imprez korzystającym z obiektów – egzekwowanie poprawnego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, jakimi są wskazane  obiekty;

12) w sprawie regulaminu korzystania z parkingu Urzędu Gminy Powidz przy ul. 29 Grudnia – jasne zasady funkcjonowania i korzystania  parkingu przyczynią się do: zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności miejsc parkingowych; zwiększenia estetyki otoczenia; polepszeniu dostępności do Urzędu Gminy Powidz. Podzielenie okresów użytkowania parkingu na dni robocze i dni, w których Urząd Gminy jest nieczynny, zapewni miejsca zarówno pracownikom i interesantom w dniach i godzinach pracy urzędu, z kolei w  dni, kiedy Urząd Gminy jest nieczynny, parking sprawdzi się dla innych osób, choćby tych korzystających z gminy w celach turystyki i rekreacji.

Na sesji podjęto Apel w sprawie realizacji akcji profrekwencyjnych w związku z wyborami parlamentarnymi z dnia 15 października 2023 r. Zwrócono uwagę, że w ramach minionych wyborów parlamentarnych, rząd Rzeczypospolitej Polskiej zachęcał obywateli  do aktywnego w nich udziału, proponując szereg benefitów dla najaktywniejszych samorządów w kraju. Były to:

• dla gmin z najwyższą frekwencją wyborczą w powiecie:

– 1 mln zł na zadania związane z remontami, przebudową, wyposażeniem remiz OSP, działaniami dot. efektywności energetycznej,

– 1 mln zł na inicjatywy społeczne – budżety obywatelskie (fundusze sołeckie),

• dla gmin o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys., które przekroczyły próg 60% frekwencji:

– 250 000 zł dla KGW, zespołów muzycznych,

– 250 000 zł dla klubów sportowych.

Gmina Powidz uzyskując frekwencję na poziomie 79,87%, zakwalifikowała się do puli samorządów, które zdobyły ww. środki o łącznej wartości 2,5 mln złotych.

Rada Gminy Powidz zaapelowała o usunięcie surowych uwarunkowań w przypadku puli środków dla jednostek OSP, przywrócenie możliwości nagrodzenia zespołów muzycznych w ramach przyznanych środków i przekazania szczegółowych informacji (w tym dat i wytycznych), odnośnie środków na inicjatywy społeczne i kluby sportowe.

W sesji uczestniczył Wicestarosta Powiatu Słupeckiego – pan Czesław Dykszak, który udzielił informacji na temat inwestycji realizowanych przez Powiat na terenie Gminy. Obecny był także Kierownik Posterunku Policji w Powidzu – asp. sztab. Arkadiusz Adamski. Stały całoroczny Posterunek Policji został powołany od 11.01.2024 r.,  Kierownik wskazał, że obecna (do czasu przygotowania pomieszczeń przy ul. Strzałkowskiej w Powidzu) siedziba Posterunku to Komenda Powiatowa w Słupcy. Kierownik poinformował, że pełni dyżury w Urzędzie Gminy Powidz w dniach: poniedziałki w godz. 10.00 – 12.00 i czwartki w godz. 14.00 – 16.00.

Link do materiałów ze sesji: https://gminapowidz.esesja.pl/posiedzenie/ca0b0565-2d42-4

Link do transmisji sesji: https://www.youtube.com/watch?v=gU-dBamjA4I

Skip to content