LVI – sesja Rady Gminy Powidz

3 kwietnia  2024 r. (tj. środa) 
o godz. 1330 odbędzie się 
LVI sesja Rady Gminy Powidz.

Sesja odbędzie się w sali Domu Kultury w Powidzu

Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.

2.  Przyjęcie  protokołu z  LIV i LV – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz.

3.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  Wójta Gminy  Powidz.

4.  Podjęcie uchwał:

  1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;
  2. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2024 rok;
  3. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na likwidację niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w  2023 roku.

6. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Powidz za okres kadencji.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady za okres kadencji: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu i Gospodarki; Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ze wspólnych przedsesyjnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Powidz.

8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Powidz za okres kadencji.

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zakończenie LVI sesji Rady Gminy Powidz.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz

                                                                                                                  / – /  Filip Muszyński

Zachęcamy do śledzenia obrad na stronie www.powidz.pl

Skip to content