Przedłużamy nabór na animatora zajęć sportowych

Przedłużamy nabór na animatora w ramach Programu Aktywna Szkoła dla zadań:
I. Aktywny Weekend
II. Aktywny Orlik

Wójt Gminy Powidz ogłasza nabór kandydatów na prowadzenie zajęć sportowych w ramach Programu Aktywna Szkoła dla zadań:

 1. Aktywny Weekend

 Informacje szczegółowe:

 1. Wynagrodzenie i czas pracy:
  – Stawka godzinowa: 60 zł brutto – kwota, w którą wlicza się składki opłacane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę
  – Min 30 max 50 h miesięcznie  (nie mniej niż 6 godz. tygodniowo w sobotę i niedzielę),
  – W okresie lipiec – sierpień może być realizowany dodatkowy wymiar do 100 godz. zajęć miesięcznie w inne dni tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.
  – Okres prowadzenia zajęć: 01.05.2024- 30.11.2024r.
  – Umowa na prowadzenie zajęć zostanie zawarta pomiędzy animatorem a operatorem krajowym programu – Fundacją „Orły Sportu”.
 2. Zajęcia sportowe mają być prowadzone w soboty i niedziele (z wyłączeniem dni świątecznych) na szkolnych obiektach sportowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Powidzu.
 3. Zajęcia sportowe prowadzone w ramach zadania muszą mieć charakter ogólnodostępny.
 4. Prowadzącym zajęcia sportowe musi być osoba (nauczyciel wychowania fizycznego, przedstawiciel organizacji sportowej – np. klubu, fundacji, stowarzyszenia, okręgowego związku sportowego, polskiego związku sportowego) wskazana przez organ prowadzący szkołę w porozumieniu z jej dyrektorem, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowych
 5. Przed rozpoczęciem realizacji zajęć sportowych realizator krajowy musi pozyskać pisemną rekomendację (umowę, porozumienie) organu prowadzącego oraz dyrektora szkoły, będącą podstawą do zawarcia umowy z prowadzącym zajęcia w danej szkole.
 6. Podstawowe zadania prowadzącego zajęcia sportowe:

• opracowanie harmonogramu prowadzenia zajęć sportowych,
• przeprowadzenie zajęć sportowych,
• prowadzenie elektronicznego dziennika zajęć (w tym podział na przedziały wiekowe i liczbę uczestników, rodzaj sportów itp.),
• bieżące raportowanie do realizatora krajowego,
• angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje prowadzący zajęcia sportowe.

7. Prowadzący zajęcia sportowe nie mogą równocześnie rozliczać środków finansowych pochodzących z innych programów Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak również w zakresie pozostałych zadań niniejszego programu.

2. Aktywny Orlik
Informacje szczegółowe:

 1. Wynagrodzenie i czas pracy:
  – stawka wynagrodzenia przeprowadzenia 1 godz. (60 min.) zajęć sportowych wynosi 60 zł brutto – kwota, w którą wlicza się składki opłacane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę.
  – w ramach zadania maksymalna liczba dofinansowanych godzin zajęć sportowych dla Orlika (gdzie zajęcia powinny być prowadzone przez 7 dni w tygodniu (z wyłączeniem świąt) wynosi 100 miesięcznie, co łącznie daje kwotę 6 tys. zł (brutto). W przewidzianej liczbie godzin możliwe jest prowadzenie do 20 godz. zajęć sportowych poza Orlikiem. Obligatoryjnym warunkiem jest prowadzenie zajęć na kompleksie boisk sportowych w Przybrodzinie w wymiarze 20 h miesięcznie w okresie maj-wrzesień.
  – okres realizacji zajęć na Orliku: 01.05.2024 -30.11.2024r.
  – umowa na prowadzenie zajęć zostanie zawarta pomiędzy animatorem a operatorem krajowym programu – Fundacją „Orły Sportu”.
 2. Prowadzącym zajęcia sportowe musi być osoba (nauczyciel wychowania fizycznego, przedstawiciel organizacji sportowej – np. klubu, fundacji, stowarzyszenia, okręgowego związku sportowego, polskiego związku sportowego) wytypowana przez jednostkę samorządu terytorialnego, która posiada odpowiednie kwalifikacje – wiedzę, umiejętności i doświadczenie, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
 3. Zajęcia sportowe prowadzone w ramach zadania muszą mieć charakter ogólnodostępny.
 4. Prowadzący zajęcia sportowe nie może równocześnie rozliczać środków finansowych pochodzących z innych programów Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak również w zakresie pozostałych zadań niniejszego programu.
 5. Prowadzący zajęcia sportowe będą rekrutowani przez realizatora krajowego z uwzględnieniem poniższych kryteriów:
  – kwalifikacje (wykształcenie i posiadane uprawnienia),
  – przedstawienia przez prowadzącego zajęcia planu działań o charakterze sportowym oraz społecznym (integrujących i aktywizujących społeczność lokalną), który będzie zawierał informacje o sposobie rekrutacji uczestników zajęć (m.in. z których placówek oświatowych lub klubów będą rekrutowani),
  – doświadczenie i kompetencje (staż pracy w zakresie prowadzenia zajęć na Orliku; osiągnięte-potwierdzone sukcesy w pracy Animatora, np. Animator Ekspert, Animator Roku; członkostwo w klubach i organizacjach sportowych, inne udokumentowane działania).
 6.  Podstawowe zadania prowadzącego zajęcia sportowe:

• inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez na obiektach sportowych,
• przygotowanie oraz realizacja miesięcznego i rocznego harmonogramu pracy,
• współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,
• współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,
• współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,
• organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu,
• angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje prowadzący zajęcia sportowe.

Gmina Powidz zastrzega, że w ramach każdego z naborów może wybrać więcej niż 1 animatora, przy czym liczba godzin zostanie podzielona proporcjonalnie.

Szczegółowe informacje dot. programu znajdują się na stronie www.aktywnaszkola.pl

Następujące dokumenty aplikacyjne należy złożyć elektronicznie na adres: j.kaczynska@powidz.pl do 15.04.2024r. do godz. 15.00.

Dokumenty:
1. CV.
2. Plan działań o charakterze sportowym oraz społecznym (integrujących i aktywizujących społeczność lokalną), który będzie zawierał informacje o sposobie rekrutacji uczestników zajęć (m.in. z których placówek oświatowych lub klubów będą rekrutowani).

Wójt Gminy Powidz
/-/ Jakub Gwit

Skip to content