Dotacja celowa na likwidację niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła

Rada Gminy Powidz podjęła  uchwałę nr LVI/484/24  z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na likwidację niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi (Dz. Urz. Woj. Wielk. 2024 poz. 3895) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Powidz.

Dotacja udzielana będzie na:
1)  ogrzewanie gazowe;
2) ogrzewanie elektryczne;
3) ogrzewanie olejowe;
4) pompy ciepła spełniające wymogi klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
5) zamontowanie kotłów zagazowujących drewno o podwyższonym standardzie lub na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, posiadające klasę efektywności energetyczną minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej; Kotły jedynie z automatycznym podawaniem paliwa, nie posiadające rusztu awaryjnego i bez możliwości ich montażu, bez możliwości stosowania paliw kopalnych (węgla i koksu);
6) instalacje fotowoltaiczne pod warunkiem posiadania pod danym adresem lub w lokalu źródła ciepła określonego w pkt 1-5;
7) instalacje solarne montowane w celu uzyskania ciepłej wody użytkowej pod warunkiem posiadania pod danym adresem lub w lokalu źródła ciepła określonego w pkt 1-5.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne,
2) wspólnoty mieszkaniowe,
3) osoby prawne,
4) przedsiębiorcy,
5) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Podmiot uprawniony może uzyskać dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania na ogrzewanie, w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych lub 50% wkładu własnego, nie więcej jednak niż:
– dla wspólnot mieszkaniowych, w przypadku montowania jednego centralnego systemu ogrzewania – do 10.000,00 zł,
– dla pozostałych – do 5.000,00 zł.

O udzielenie dotacji może ubiegać się podmiot uprawniony, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)posiada tytuł prawny do władania nieruchomością na której zamierza dokonać zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne w ramach zadania, na które udzielana jest dotacja;
2) chce dokonać zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne w budynku na nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Powidz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
3) nie posiada zainstalowanego drugiego źródła ciepła ogrzewającego tę samą powierzchnię użytkową (z wyjątkiem kominków opalanych drewnem).

Wniosek o udzielenie dotacji składać można osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Powidz lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Gminy Powidz: ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz, za pośrednictwem platformy ePUAP adres: 69j7s0mlcu  lub elektronicznego adresu do doręczeń AE:PL-80285-97170-EWVUA-24 w ramach corocznego naboru od 1 stycznia do 31 października 2024 r.

Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania środków budżetu Gminy Powidz, przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Ważne informacje:
– Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na dany adres lub lokal.
– Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku w roku, w którym ma nastąpić wymiana źródła ogrzewania. Warunkiem przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadania jest zawarcie z Gminą Powidz umowy i jej realizacja na zasadach określonych w  Regulaminie.
– Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków poniesionych przed dniem zawarcia umowy dotacji.
– Dotacja polegać będzie na zwrocie podmiotowi uprawnionemu części poniesionych kosztów inwestycyjnych (na zasadzie refundacji), na podstawie załączonych faktur lub rachunków potwierdzających rzeczywiście poniesione koszty inwestycyjne.
– Dotacja nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.

Pełna treść uchwały oraz regulamin przyznawania dotacji pod adresem: https://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/powidz/9626.pdf

WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej:

Skip to content