Relacja z I sesji Rady Gminy Powidz

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w dniu 7 maja 2024 roku o godz. 9:00 w sali Domu Kultury w Powidzu odbyła się I sesja Rady Gminy Powidz kadencji 2024 – 2029. Pierwszą sesję Rady Gminy Powidz nowej kadencji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady poprowadził radny senior – p. Włodzimierz Wełnic.

Radni elekci otrzymali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Powidzu – p. Beaty Kwitowskiej zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Gminy Powidz. Po czym złożyli ślubowanie, stając się jednocześnie pełnoprawnymi radnymi Rady Gminy Powidz.

Podczas I sesji zaświadczenie o wyborze otrzymał także Wójt-elekt – p. Jakub Gwit, który następnie poprzez złożenie przed Radą Gminy ślubowania objął po raz trzeci urząd Wójta Gminy Powidz.

Na sesji dokonano wyborów Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady. W głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, Przewodniczącą Rady Gminy Powidz została wybrana radna Joanna Andrzejewska. Na stanowiska Wiceprzewodniczących Rady Gminy Powidz, także w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów powołano radnych: Karolinę Andrzejewską oraz Włodzimierza Wełnica.

W trakcie sesji ustalono składy komisji Rady oraz wybrano Przewodniczących poszczególnych komisji. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Daniel Żurek. W składzie tej komisji znaleźli się radni: Grzegorz Nawrocki, Michał Nawrocki, Marek Pietrowicz i Małgorzata Wilk.

Przewodniczącym Komisji Budżetu i Gospodarki został radny Michał Nawrocki, natomiast pozostałymi członkami komisji radni: Rafał Ambrożak, Michał Imbiorowicz, Kinga Łykowska, Marek Pietrowicz, Joanna Pospiech, Włodzimierz Wełnic, Małgorzata Wilk i Daniel Żurek.

Funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych pełnić będzie radna Hanna Bełdzikowska. W składzie tej komisji znaleźli się radni: Joanna Andrzejewska, Karolina Andrzejewska, Jadwiga Kluczka, Kinga Łykowska, Milena Miczyńska i Grzegorz Nawrocki.

Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została radna Jadwiga Kluczka. Na rzecz tej komisji pracę podejmą także radni: Joanna Pospiech i Małgorzata Wilk.

Podczas sesji radni podjęli także następujące uchwały:
– w sprawie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Gminy Powidz;
– w  sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Powidz;
– uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Powidzkiego Parku Krajobrazowego – dodatkowym delegatem do Zgromadzenia Stowarzyszenia została radna Małgorzata Wilk.

Link do materiałów z sesji: https://gminapowidz.esesja.pl/posiedzenie/764a2f18-bec9-4

Link do transmisji sesji: https://youtu.be/UpXZ8wP6CvM

Skip to content