Szukamy animatora sportu

Gmina Powidz ponownie ogłasza nabór na animatora sportu na obiektach:
A. Powidz- kompleks boisk sportowych Orlik
B. Przybrodzin – kompleks boisk do sportów plażowych


I. Aktywny Orlik

  Informacje szczegółowe:

  1. Wynagrodzenie i czas pracy:
  2. Stawka wynagrodzenia przeprowadzenia 1 godz. (60 min.) zajęć sportowych wynosi 60 zł (brutto).
  3. W ramach zadania maksymalna liczba dofinansowanych godzin zajęć sportowych dla Orlika (gdzie zajęcia powinny być prowadzone przez 7 dni w tygodniu – z wyłączeniem świąt) wynosi 100 miesięcznie, co łącznie daje kwotę 6 tys. zł (brutto). W przewidzianej liczbie godzin możliwe jest prowadzenie do 20 godz. zajęć sportowych poza Orlikiem. Obligatoryjnym warunkiem jest prowadzenie zajęć na kompleksie boisk sportowych w Przybrodzinie w wymiarze 20 h miesięcznie w okresie czerwiec -wrzesień.
  4. Okres realizacji zajęć na Orliku: 15.06.2024 – 30.11.2024r.
  5. Umowa na prowadzenie zajęć zostanie zawarta pomiędzy animatorem a operatorem krajowym programu – Fundacją „Orły Sportu”.
  6. Osobami prowadzącymi zajęcia w ramach Zadania Aktywny Orlik mogą być m.in. nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego lub inni przedstawiciele organizacji sportowej np. klubu, fundacji, stowarzyszenia, okręgowego związku sportowego, polskiego związku sportowego.
  7. Osoba prowadząca zajęcia powinna posiadać umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia umożliwiające jej inicjowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych przyczyniając się do realizacji celów Programu.
  8. Zajęcia sportowe prowadzone w ramach zadania muszą mieć charakter ogólnodostępny.
  9. Prowadzący zajęcia sportowe nie może równocześnie rozliczać środków finansowych pochodzących z innych programów Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak również w zakresie pozostałych zadań niniejszego programu.
  10. Rekomendowane jest, aby obowiązki Osoby prowadzącej zajęcia nie polegały wyłącznie na czynnościach związanych z inicjowaniem zajęć sportowych na Orliku, w szczególności na udostępnianiu Orlika innym podmiotom realizującym zajęcia. Rekomendowane jest, aby Osoba prowadząca zajęcia w ramach swoich obowiązków realizowała również takie zadania, jak organizowanie i prowadzenie ogólnorozwojowych zajęć i wydarzeń sportowych w różnych sportach i aktywnościach.
  11. Osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana do utworzenia, w każdym miesiącu realizacji Zadania Aktywny Orlik, miesięcznego harmonogramu zajęć sportowych ze wskazaniem terminów, godzin oraz rodzaju zajęć oraz grupy, do której są kierowane zajęcia (w szczególności z podziałem wiekowym np. dzieci, młodzież, rodzice, dorośli, seniorzy). Harmonogram musi zostać utworzony do końca danego miesiąca kalendarzowego na miesiąc następny. Osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana do dokonywania bieżącej aktualizacji harmonogramu, jak również do prawidłowego i rzetelnego wprowadzania wszelkich informacji na Platformie. Szczegółowe zasady tworzenia i aktualizacji harmonogramu wynikają z Umowy zlecenia. Harmonogram podlega każdorazowemu zatwierdzeniu przez JST w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od wprowadzenia harmonogramu na Platformę przez Osobę prowadzącą zajęcia.
  12. Osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana do składania miesięcznych raportów oraz rocznego raportu podsumowującego wykonywanie powierzonych jej zadań. Raporty będą składane przy wykorzystaniu Platformy. Raporty powinny zawierać prawidłowe i rzetelne informacje. Zaakceptowany miesięczny raport stanowi podstawę do wystawienia rachunku/faktury na podstawie, którego zostanie dokonana wypłata należnego Osobie prowadzącej zajęcia wynagrodzenia. Raport za miesiąc grudzień powinien zostać złożony najpóźniej do 19 grudnia danego roku. Niezłożenie raportu w ww. terminie spowoduje brak możliwości ubiegania się (zarówno Osoby prowadzącej zajęcia, jak i JST) o udział w Programie w kolejnych latach.
  13. W trakcie realizowania zajęć w ramach Zadania Aktywny Orlik Osoba prowadząca zajęcia nie może realizować jakichkolwiek innych działań w ramach innych stosunków prawnych łączących Osobę prowadząca zajęcia z jakimkolwiek innym podmiotem (np. inne zajęcia sportowe finansowane z innych źródeł). Osoba prowadząca zajęcia nie może rozliczać prowadzonych przez siebie zajęć w ramach Zadania Aktywny Orlik w ramach innych Zadań realizowanych w ramach Programu, jak również w ramach innych programów/projektów (w tym programów/projektów finansowanych ze środków Ministra Sportu i Turystyki).
  14. Podstawowe zadania prowadzącego zajęcia sportowe:

  – inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez na obiektach sportowych,
  – przygotowanie oraz realizacja miesięcznego i rocznego harmonogramu pracy,
  – współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,
  – współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,
  – współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,
  – organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu,
  – angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje prowadzący zajęcia sportowe,
  – prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości realizacji przypisanych jej zdań zgodnie z zapisami Regulaminu i Umowy zlecenia;
  – udział w szkoleniach i wydarzeniach w ramach prowadzonej przez Realizatora krajowego Akademii Sportu Powszechnego.

  Gmina Powidz zastrzega, że w ramach naborów może wybrać więcej niż 1 animatora przy czym liczba godzin zostanie podzielona proporcjonalnie.

  Następujące dokumenty aplikacyjne należy złożyć elektronicznie na adres: j.kaczynska@powidz.pl do 10.06.2024r. do godz. 15.00.

  Dokumenty:

  1. CV.
  2. Plan działań o charakterze sportowym oraz społecznym (integrujących i aktywizujących społeczność lokalną), który będzie zawierał informacje o sposobie rekrutacji uczestników zajęć (m.in. z których placówek oświatowych lub klubów będą rekrutowani).
  Skip to content