IV sesja Rady Gminy Powidz kadencji 2024-2029


27 czerwca 2024 r. (tj. czwartek)
o godz. 9:00 odbędzie się
IV sesja Rady Gminy Powidz.
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Powidzu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z II i III-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Powidz.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Powidz za 2023 rok, debata nad raportem oraz podjęcie uchwały w
  sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Powidz wotum zaufania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Powidz.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;
  b) zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2024 rok;
  c) zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Powidz;
  d) w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Gminy Powidz oraz nadania statutu
  e) w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Powidz;
  g) w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk do sportów plażowych w Przybrodzinie;
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych;
  i) w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z.o.o. w Koninie za 2023 rok;
  j) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przybrodzin, gmina Powidz;
  k) w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 18 maja 2024 roku;
  l) w sprawie rozpatrzenia skargi i wniosków z dnia 26 marca 2024 r.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie IV sesji Rady Gminy Powidz.

Przewodnicząca Rady Gminy Powidz
/ – / Joanna Andrzejewska

Zachęcamy do śledzenia obrad na stronie www.powidz.pl

Skip to content