Możliwość zapoznania się z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognozami oddziaływania na środowisko

Informujemy o podjęciu przez Radę Gminy Powidz Uchwały nr II/12/24 z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Powidz oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Granice obszaru opracowania obejmują Gminę Powidz w jej granicach administracyjnych.

Wnioski w tej sprawie należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie do 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres:
– Urząd Gminy, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz
– e-mail: ug@powidz.pl
– za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy
Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, ze wskazaniem czy jest się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy Powidz wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Z dokumentacją można się zapoznać w dniach od 5 lipca 2024 r. do 29 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Przedmiotem sporządzenia niniejszego planu miejscowego jest określenie zasad zagospodarowania i zabudowy dla części obrębu ewidencyjnego: Powidz, Ostrowo, Przybrodzin, Wylatkowo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach planów miejscowych odbędzie się w dniu 10 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Powidz o godz. 11:00.

Treść ogłoszeń:

Skip to content