Relacja z IV sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 27 czerwca 2024 roku w sali Domu Kultury w Powidzu odbyła się IV sesja Rady Gminy Powidz.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

– w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Powidz wotum zaufania – zgodnie  z ustawą o samorządzie gminnym, Wójt co roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i  uchwał rady gminy. Nad raportem przeprowadza się debatę, a po jej zakończeniu przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Rada Gminy Powidz podjęła uchwałę większością głosów;

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok – radni po zapoznaniu się i rozpatrzeniu: sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu (opinia pozytywna) oraz sprawozdania finansowego, większością głosów opowiedzieli się  za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok;

– w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Powidz – Przewodnicząca Rady Gminy Powidz – radna Joanna Andrzejewska po podjęciu przez Radę Gminy uchwały  wymienionej powyżej oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej i opiniami merytorycznych Komisji Rady Gminy o wykonaniu budżetu, poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutoriom dla Wójta Gminy, który Rada Gminy poparła większością głosów.

Zgodnie z uchwałą Komisji Rewizyjnej wykonywanie budżetu gminy w 2023 r. odbywało się zgodnie z przepisami prawa, uchwałami podjętymi przez Radę oraz zasadami gospodarki finansowej. Działania podejmowane przez Wójta były celowe, czyli zgodnie z uchwałami przyjętymi przez Radę. Wykonano także uchwały, które miały związek z wykonaniem budżetu. Zadania realizowane w zeszłorocznym budżecie realizowane były w sposób gospodarny, czyli  oszczędnie i efektywnie. Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 98,88%. Należy zauważyć, że większość zadań majątkowych w roku ubiegłym została zrealizowana w oparciu o środki zewnętrzne. Łącznie w 2023 r. zrealizowano inwestycje na kwotę 38 436 179,50 zł. Na uwagę zasługuje także fakt, że Gmina w trakcie roku otrzymuje także szereg dotacji bieżących.

– zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;

– zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2024 rok – do budżetu wprowadzono dotacje  przyznane w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla projektów: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo” (kwota 37 318 zł) i „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ostrowie” (kwota 27 999 zł). Budżet po stronie dochodowej i wydatkowej dostosowano do planowanego wykonania;

zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Powidz – na podstawie decyzji z dnia 16 czerwca 2021r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, który upływa w dniu 30 czerwca 2024 roku. Jednocześnie dotychczasowa uchwała w sprawie dopłat do taryf obowiązywała również do dnia 30 czerwca 2024 roku. Z uwagi na wydłużony okres rozpatrywania wniosku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o zatwierdzenie taryf na nowy trzyletni okres, koniecznym stało się podjęcie uchwały, której przedmiotem jest objęcie odbiorców usług dostarczania wody i odbioru ścieków dopłatą do czasu zatwierdzenia nowej taryfy przez organ regulacyjny;

w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Gminy Powidz oraz nadania statutu – podjęto decyzje o utworzeniu gminnej jednostki budżetowej o nazwie: Klub Dziecięcy Gminy Powidz z siedzibą w Powidzu, ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1, 62-430 Powidz. Zgodnie z uchwałą rozpoczęcie działalności statutowej Klubu nastąpi z dniem 1 października 2024r. Klub będzie świadczył odpłatną opiekę nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. Liczba miejsc w Klubie Dziecięcym na terenie Gminy Powidz nie będzie mogła być większa niż 16, a opieka nad dzieckiem sprawowana będzie w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka;

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – upoważniono Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Powidzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, tj. do prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych, do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń w sprawach, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Powidz – na mocy uchwały Nr XXX/182/16 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2016r. w strukturach Urzędu Gminy Powidz utworzono Centrum Usług Wspólnych dla jednostki organizacyjnej Gminy Powidz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie obsługi płacowej, organizacyjno-administracyjnej i finansowo-księgowej placówki. Uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Powidz uzupełnia się o dodatkową jednostkę obsługiwaną tj. Klub Dziecięcy w Powidzu, którego funkcjonowanie planuje się rozpocząć od października 2024r.;

w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk do sportów plażowych w Przybrodzinie – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Do takich obiektów należą m.in. boiska piaszczyste do sportów plażowych. W związku z oddaniem do użytku kolejnego miejsca w przestrzeni gminy Powidz, które służy rekreacji i odpoczynkowi zaszła konieczność opracowania nowego regulaminu użytkowania tej przestrzeni oraz przyjęcia go stosowną uchwałą. Uchwalenie regulaminu nałoży na osoby korzystające z tych obiektów obowiązek stosowania określonych norm i zasad zachowania. Wprowadzenie regulaminu wyznacza zasady prawidłowego zachowania oraz wskazuje sytuacje niepożądane;

w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z.o.o. w Koninie za 2023 rok – Gmina Powidz jest udziałowcem Spółki pod firmą: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie. Zgodnie z zapisami § 5 pkt 5 Umowy Wykonawczej na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych   i nadzoru zrekultywowanych składowisk odpadów zawartej w dniu  29 grudnia  2011 roku, ostateczne wyniki kontroli Rekompensaty całkowitej wraz z opinią Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników zatwierdza Rada Gminy będąca udziałowcem MZGOK Sp. z o.o. Na postawie dokonanej kontroli stwierdzono, że nie wystąpiła nadmierna rekompensata za 2023 rok. W związku z tym uznano, że podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione;

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części  obrębu  ewidencyjnego  Przybrodzin, gmina  Powidz – uchwała dotyczy części  działek  nr  55/2, 61/2 i 84/2 w Przybrodzinie. Opracowanie planu miejscowego obejmującego ten ma na celu:

realizację zgłoszonego wniosku zainteresowanych osób, dotyczących rozszerzenia zasięgu terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną; realizację założeń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz, którego ostatnia zmiana została przyjęta uchwałą Nr XLVIII/406/23 Rady Gminy  Powidz z dnia 12 maja 2023r., zgodnie z którym dla wskazanej w Studium części miejscowości Przybrodzin teren  został  oznaczony sygnaturą  MN – tereny  o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 18 maja 2024 roku – wniosek mieszkańca Gminy Powidz uznano za zasługujący w części na uwzględnienie;

w sprawie rozpatrzenia skargi i wniosków z dnia 26 marca 2024 r. – skargę z dnia 26 marca 2024 r. na niekonstytucyjne rozpatrzenie wniosków z dnia 8 lutego 2024 r. uznano za bezzasadną. Wnioski z dnia 26 marca 2024 roku uznano za niezasługujące na uwzględnienie;

w sprawie  regulaminu korzystania z parkingu gminnego przy skrzyżowaniu ulic Witkowskiej i Nowej w miejscowości Powidz – ze względu na ogólnodostępny charakter parkingu gminnego przy skrzyżowaniu ulic Witkowskiej i Nowej zlokalizowanego na dz. nr ewid. 550/8 koniecznym stało się opracowanie Regulaminu korzystania z tego parkingu. Sformułowane zasady funkcjonowania i korzystania z parkingu przyczynią się do:

– zaspokojenia potrzeb mieszkańców i turystów w zakresie dostępności miejsc parkingowych,
– zwiększenia i utrzymania ładu oraz estetyki otoczenia,
– podniesieniu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym.

Regulamin opracowany został w taki sposób aby zaspokoić potrzeby związane ze zorganizowaniem miejsc parkingowych w obrębie miejscowości Powidz, zwłaszcza w okresach, w których ruch staje się znacznie wzmożony, a parkingi centralne w pobliżu głównych kąpielisk i centrum pozostają niedostępne. Parking buforowy idealnie sprawdzi się również na okoliczność organizowanych imprez gminnych oraz komercyjnych. Zasady funkcjonowania zostały jednocześnie opracowane w taki sposób aby przestrzeń parkingowa nie była nadużywana i nie służyła składowaniu lub magazynowaniu prywatnych materiałów, czy pozostawianiu pojazdów na nieograniczony czas.

Link do materiałów sesyjnych – w tym do sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta:

https://gminapowidz.esesja.pl/posiedzenie/74452248-bd0b-4

Nagranie IV sesji Rady Gminy Powidz – https://youtu.be/R6QdB2pCTrA

Skip to content