Moja Elektrownia Wiatrowa

Od 17.06.2024r. ruszył nabór w programie Moja Elektrownia Wiatrowa.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ

  • zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowych dla potrzeb budynków mieszkalnych, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy – turbina wiatrowa o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW wraz z osprzętem niezbędnym do prawidłowego działania mikroinstalacji;
  • zakup i montaż towarzyszących magazynów energii o pojemności co najmniej 2 kWh dla ww. mikroinstalacji

BENEFICJENCI

Beneficjentem  programu Moja Elektrownia Wiatrowa jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym:

  • wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową (jest stroną tej umowy, a nie pełnomocnikiem) lub umowę sprzedaży energii regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, zlokalizowanej na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku mikroinstalacji on-grid;
  • wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, w mikroinstalacji zlokalizowanej na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku mikroinstalacji off-grid.

Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie (możliwość złożenia przedmiotowego oświadczenia dotyczy współmałżonków lub osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe).

FORMA DOFINANSOWANIA

  • Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną mikroinstalację wiatrową o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW, lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW.
  • Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, lecz nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh.

TERMINY I FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania dedykowanej puli środków. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 17.06.2024 r. do 31.12.2028 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Pierwszy, nabór potrwa od 17.06.2024 r. do 16.06.2025 r.

Kontakt: mojaelektrowniawiatrowa@nfosigw.gov.pl                           

Wszystkie informacje na stronie: https://mojaelektrowniawiatrowa.gov.pl/

Źródło : https://mojaelektrowniawiatrowa.gov.pl/o-programie/

Skip to content