Otwarty konkurs ofert z obszaru upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji

• Rodzaj:

-organizacja regularnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
-zarządzanie i udostepnienie do korzystania z infrastruktury sportowej,
– organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym

• Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem w budżecie Gminy Powidz na 2023 r.: 5000,00 zł
• Limit kwot dla jednego projektu: 5000,00 zł

• W konkursie każdy oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę.

• Cel zadania: Popularyzacja sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Powidz
• Rezultaty obligatoryjne realizacji zadania i wymagany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa):
-organizacja co najmniej 3 imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym,
-udostępnianie do korzystania z infrastruktury sportowej: minimum 6 godzin w tygodniu.
• Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: Oświadczenia oferenta zawierające harmonogram realizacji przedsięwzięcia: : Oświadczenia oferenta zawierające harmonogram realizacji przedsięwzięcia, ; ilość zorganizowanych wydarzeń ilość uczestników oraz osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia; dokumentacja zdjęciowa działań:

• Okres realizacji: : 1 luty 2023 – 31 grudnia 2023 r.

• Oferta powinna być złożona i sporządzona wyłącznie w formie papierowej w Urzędzie Gminy Powidz ul 29 Grudnia 24 62-430 Powidz w terminie: 7.02.2023 r. g 15:00 W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem o terminie decyduje data wpływu do Urzędu.
• Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Powidz na realizację zadań własnych gminy w 2023 roku określone zostały Zarządzeniem 308/22 Wójta Gminy Powidz z dnia 22 grudnia 2022 r. Oferent powinien zapoznać się z ww. zarządzeniem.
• Kontakt: Urząd Gminy Powidz, biuro nr 8, tel.: 63 2776 273 wewn.14
Szczegółowe informacje w załącznikach!

 

OGŁOSZENIE Nr 2 O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE w 2023 r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2023- doc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO -2023

Zasady przyznawania dotacji 2023

Dodaj komentarz

Skip to content