XLVII sesja Rady Gminy Powidz

30 marca  2023 r. (tj. czwartek) o godz. 900 odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Powidz. Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Powidzu

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z  XLVI sesji Rady Gminy Powidz.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy  Powidz.
4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu
b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;
c) zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2023 rok;
d) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę rodzaju miejscowości;
e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Powidz na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
f) w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Powidz na 2023 rok;
g) w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  w  miejscowości

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie XLVII sesji Rady Gminy Powidz.

 

Przewodniczący Rady Gminy Powidz
/ – /  Filip Muszyński

Zachęcamy do śledzenia obrad na stronie www.powidz.pl

Dodaj komentarz

Skip to content